Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

 Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym WNP-I.4131.15.2018.RM z dnia 31.01.2018 r. stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej ustaleń:

- § 4 pkt 11;

- § 4 pkt 14 nadającego nowe brzmienie § 24 ust. 4a pkt 2 uchwały Nr XXIII/162/08 Rady Miejskiej w Błoniu z 13 maja 2008 r., w odniesieniu do sformułowania: ,,(...) dopuszczając zmiany uwzględniające sposób użytkowania zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych (...)"

 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1221

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
  •  

 Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym LEX-I.4131.125.2017.RM z dnia 9.05.2017 r. stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej ustaleń:

    §10 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret siódme uchwały, w zakresie sformuowania: "(...) w przypadku rozbudowy budynków dopuszcza się nawiązania do spadków istniejących,";
    §10 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret dziesiąte uchwały;
    §10 ust. 2 pkt 2 lit. b tiret ósme uchwały, w zakresie sformuowania: "(...) w przypadku rozbudowy budynków dopuszcza się nawiązanie do spadków istniejących,";
    §10 ust. 2 pkt 2 lit. b tiret dziesiąte uchwały;
    §10 ust. 2 pkt 3 lit. b tiret ósme uchwały
 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5235

Przejdź do wpisu
  •  

 Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym LEX-I.4131.126.2017.RM z dnia 9.05.2017 r. stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej ustaleń:

    §10 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret szóste uchwały, w zakresie sformuowania: "(...) w przypadku rozbudowy budynków dopuszcza się nawiązania do spadków istniejących,";
    §10 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret ósme uchwały;
    §10 ust. 2 pkt 2 lit. b tiret dziewiąte uchwały, w zakresie sformuowania: "(...) w przypadku rozbudowy budynków dopuszcza się nawiązanie do spadków istniejących,";
    §10 ust. 2 pkt 2 lit. b tiret jedenaste uchwały;
 

 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5234

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Powrót