Menu Podmiotowe menu ikonka

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

 •  

Urząd Miejski w Błoniu, ul. Nowakowskiego 2/4
05-870 Błonie
tel. /22/ 725 30 04 wew. 181 lub 22 725 50 20


1. Urszula Tkacz - Naczelnik WOKS

2. Maria Halicka - insp. ds. oświaty, kultury i sportu
3. Martyna Adamczyk - insp. ds. oświaty, kultury i sportu
4. Kinga Boruszewska - podinsp. ds. oświaty, kultury i sportu
5. Alesja Biała - kancelista w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu

6. Ryszard Gmyrek - kierowca autobusu szkolnego
7. Krzysztof Mikulski - kierowca autobusu szkolnego
8. Roman Niedziński - kierowca autobusu szkolnego
9. Bogdan Chlebowski - kierowca autobusu szkolnego


 

Do zadań Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu należy:

z zakresu oświaty :

 1. kreowanie lokalnej polityki oświatowej,
 2. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem i utrzymaniem publicznych szkół i placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie,
 3. opracowywanie propozycji do budżetu miasta związanych z realizacją zadań oświatowych,
 4. opracowywanie projektów sieci szkolnej zapewniającej dostępność usług edukacyjnych dla wszystkich dzieci z terenu Gminy Błonie objętych obowiązkiem szkolnym,
 5. analiza i przygotowanie do zatwierdzenia projektów organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,
 6. prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego,
 7. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów placówek prowadzonych przez Gminę,
 8. współpraca z Kuratorem Oświaty w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych oraz propagowania ciekawych inicjatyw edukacyjno- wychowawczych,
 9. wykonywanie zadań związanych z dokonaniem oceny pracy dyrektorów,
 10. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 11. przyjmowanie i przygotowanie do realizacji wniosków o założenie publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,
 12. prowadzenie rejestru zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej oraz ewidencji niepublicznych placówek oświatowych,
 13. opracowywanie projektów regulaminów przyznawania  i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach oraz szkołach prowadzonych przez gminę,
 14. stwarzanie warunków doskonalenia zawodowego dyrektorom podległych placówek oświatowych oraz współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 15. współpraca z branżowymi związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym,
 16. współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie tworzenia kierunków nauczania w szkolnictwie ponadpodstawowym,
 17. prowadzenie spraw z zakresu powoływania i odwoływania dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,
 18. prowadzenie spraw z zakresu przyznawania stypendiów oraz nagród Burmistrza dla uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina,
 19. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością oświatową,
 20. organizacja dowozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych,
 21. organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych,
 22. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych;

z zakresu sportu:

 1. współpraca ze środowiskiem sportowym w zakresie kreowania lokalnej polityki w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki,
 2. współpraca z innymi instytucjami i organizacjami na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i turystyki na terenie Gminy Błonie,
 3. opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji z zakresu kultury fizycznej i turystyki,
 4. prowadzenie spraw związanych z realizacją przyznanych dotacji w zakresie kultury fizycznej i turystyki,
 5. kontrolowanie prawidłowości wydatkowania przyznanych środków finansowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki,
 6. przeprowadzanie kontroli imprez sportowych dofinansowywanych przez Gminę,
 7. monitorowanie i nadzór nad obiektami sportowymi będącymi własnością Gminy,
 8. opracowywanie planów i promowanie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży placówek oświatowych podległych Gminie,
 9. opracowywanie decyzji Burmistrza w sprawie zezwoleń na organizację imprez masowych,
 10. organizowanie okolicznościowych spotkań sportowców i działaczy sportowych z władzami gminy,
 11. organizacja imprez sportowych finansowanych przez Gminę, zgodnie z kalendarzem zawodów szkolnych,
 12. nadzór nad organizacją wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w ramach akcji stacjonarnych i wyjazdowych

z zakresu kultury:

 1. opracowywanie propozycji do budżetu gminy z zakresu kultury,
 2. przygotowywanie propozycji wieloletnich programów i jednorocznych priorytetów upowszechniania kultury i sztuki na terenie Gminy,
 3. współdziałanie w zakresie upowszechniania kultury z zainteresowanymi jednostkami,
 4. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem instytucji i placówek upowszechniania kultury samodzielnie albo wspólnie w drodze umów i porozumień,
 5. prowadzenie spraw związanych z nadaniem statutu instytucjom kultury,
 6. realizacja oraz nadzór nad przestrzeganiem ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na terenie Gminy Błonie,
 7. prowadzenie rejestru komunalnych instytucji kultury,
 8. wyrażanie opinii co do likwidacji placówek kultury, przyjmowanie zawiadomień o zamiarze likwidacji placówki, udzielanie stosownej pomocy placówkom, których dalsza działalność jest celowa,
 9. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem, kontrolowaniem i nadzorowaniem działalności placówek kultury,
 10. współdziałanie z ruchem społeczno-kulturalnym,
 11. prowadzenie spraw z zakresu powoływania i odwoływania dyrektorów placówek kultury prowadzonych przez samorząd gminy,
 12. prowadzenie spraw z zakresu komisji konkursowej na dyrektora placówki kultury prowadzonej przez samorząd gminy,
 13. przygotowanie, realizacja przedsięwzięć zleconych przez Burmistrza w zakresie kultury i sztuki,
 14. wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne oraz przeprowadzanie kontroli akcji zbiórkowych.

 

Przejdź do wpisu
Powrót