Menu Podmiotowe menu ikonka

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

  •  

Urząd Miejski w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10
05-870 Błonie
parter, pok. 7
tel. /22/ 725 30 06

1. Klaudia Beim-Jasińska -  Naczelnik  /wew. 155/
2. Aneta Czuba - Zastępca Naczelnika  /wew. 151/
3. Katarzyna Granowska - Markert - insp. ds. planowania przestrzennego  /wew. 151/
4. Malwina Kamińska - insp. ds. planowania przestrzennego  /wew. 151/
5. Aleksandra Strawińska - p.insp. ds. planowania przestrzennego  /wew. 151/
6. Andrzej Wysocki - p.insp. ds. planowania przestrzennego  /wew. 151/

Do zadań Wydziału Planowania Przestrzennego należy
prowadzenie spraw wynikających
z ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
a) przygotowywanie materiałów dla Rady Miejskiej dot.: zasadności przystąpienia do opracowywania planów, stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, ustalenia niezbędnego zakresu prac planistycznych, celem podjęcia uchwał,
b) przygotowywanie ogłoszeń do prasy i przez obwieszczenia o podjętych uchwałach, zawiadamianie właściwych instytucji i organów o podjętych uchwałach,
c) sporządzanie wykazów opinii do projektów planu,
d) przyjmowanie wniosków do planów i współpraca z autorami planu przy ich rozpatrywaniu,
e) sporządzanie wykazów wniosków do planów,
f) przygotowywanie (kompletowanie) dokumentów i uzgadnianie projektu planu z instytucjami i właściwymi organami,
g) przygotowywanie ogłoszeń i obwieszczeń o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu,
h) przyjmowanie uwag do wyłożonego projektu oraz współpraca przy ich rozpatrywaniu z autorami planu,
i) sporządzanie wykazów uzgodnień projektu planu,
j) przygotowywanie dokumentacji planistycznej jako załączników do podjętych uchwał przez Radę Miejską o uchwaleniu planów,
k) opiniowanie i uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich,
l) prowadzenie rejestru uchwał uchwalających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego


2) w zakresie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
a) zakres czynności bardzo zbliżony jak w punkcie 1,
b) opiniowanie projektów studium uwarunkowań gmin sąsiednich


3) w zakresie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy:
a) prowadzenie rejestru wpływających wniosków:
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
b) opracowywanie analiz:
- warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych,
- stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się lokalizację inwestycji;
c) uzgadnianie projektów decyzji z odpowiednimi instytucjami,
d) wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
e) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
f) prowadzenie rejestru decyzji,
g) przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy na innego wnioskodawcę,
h) wydawanie postanowień w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dot. ustalenia warunków zabudowy,
i) opiniowanie lokalizacji inwestycji, dla których nie wymaga się decyzji o ustaleniu lokalizacji tj. polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu, i które nie wymagają pozwolenia na budowę


4) wydawanie zaświadczeń o braku planów miejscowych na terenie miasta i gminy,
5) wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących planów na terenie miasta i gminy,
6) opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych – współpraca z Wydziałem Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,
7) przygotowywanie specyfikacji przetargowych dla Wydziału Zamówień Publicznych i uczestnictwo w przetargach na zadania związane z planowaniem przestrzennym,
8) współpraca z Wydziałem Finansowym – przygotowywanie danych do planu budżetu na odpowiednie lata,
9) udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej dot.: planów zagospodarowania przestrzennego,
10) przygotowywanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych.

Przejdź do wpisu
Powrót