Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900) i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) - zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach, ogłoszony Zarządzeniem Nr 26/2023 Burmistrza Błonia z dnia 5 maja 2023 r. i przeprowadzony w dniu 6 czerwca 2023 r. przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Błonia z dnia 23 maja 2023 r. 

§ 2.

Komisja w drodze postępowania konkursowego wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach. 

§ 3.

Kandydatem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach jest Pan Marek Parafiniuk.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przejdź do wpisu
 •  

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) w zw. z art. 13a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) – zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
1.    Przemysław Kubicki – Przewodnicząca Komisji
2.    Bożena Wrzodak – członek Komisji
3.    Krystyna Ploch – członek Komisji

§ 2

Zadaniem Komisji jest wyłonienie najlepszych kandydatów na stanowisko: inspektor ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości i służebności przesyłu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przejdź do wpisu
 •  

Diałając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. Poz. 40 ze zm.) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344), 

zarządzam

§ 1

Ogłosić wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Błonie, przeznaczonej do do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej opisanej w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6 i ul. Nowakowskiego 10, oraz na stronach internetowych urzędu, a informacja o jego wywieszeniu podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przejdź do wpisu
 •  

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz  § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1

1.    Zmienia się skład komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Błonia Nr 29/2023 z dnia 26.05.2023r w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, w ten sposób, że:
- powołuje się Panią Kamilę Waśniewską-Marczak, jako członka  komisji.
2.    W Zarządzeniu Nr 29/2023 z dnia 26.05.2023 r. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Powołać Komisję przetargową w składzie:
Przewodniczący:
Przemysław Kubicki
Zastępca Przewodniczącego:
Agnieszka Zdunek
Członkowie:
1. Kamila Waśniewską-Marczak
2. Bożena Wrzodak
3. Katarzyna Kowalewska”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przejdź do wpisu
 •  

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) – zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołać Komisję przetargową w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Kubicki
Zastępca Przewodniczącego: Agnieszka Zdunek
Członkowie:
1. Jacek Nasierowski
2. Bożena Wrzodak
3. Katarzyna Kowalewska

§ 2

Celem Komisji przetargowej jest przeprowadzenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Błonie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 5/11 o powierzchni 0,2710 ha, położonej w Błoniu, w obrębie 0014-14, uregulowanej w KW nr WA1G/00065616/2.

§ 3

Do zadań Komisji przetargowej należy w szczególności:
1.    Przygotowanie regulaminu przetargowego, poinformowanie uczestników o zasadach przeprowadzania przetargu.
2.    Sporządzenie protokołu z przetargu.
3.    W przypadku nieobecności któregoś z członków wymienionych w § 1, Komisja przetargowa działa bez uzupełniania składu w składzie co najmniej 3-osobowym.

§ 4

Po rozstrzygnięciu przetargu Komisja przetargowa rozwiązuje się.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji. 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zenon Reszka
Burmistrz Błonia

Przejdź do wpisu
 •  

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 29  ust. 1  pkt 2 oraz art. 63 ust. 1 i 14  ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko   dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej  lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1428) oraz Zarządzeniem Nr 26/2023 Burmistrza Błonia z dnia 05 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach w następującym składzie:
1) Marek Książek – Przewodniczący Komisji, przedstawiciel organu prowadzącego,
2) Urszula Tkacz  – Członek Komisji, przedstawiciel organu prowadzącego,
3) Martyna Adamczyk – Członek Komisji, przedstawiciel organu prowadzącego,
4) Zofia Rudzińska – Członek Komisji, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
5) Agnieszka Żak-Hut – Członek Komisji, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
6) Iwona Krop-Machalica – Członek Komisji, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
7) Hanna Wasilewska-Weiss – Członek Komisji, przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach,
8) Ewelina Wasiota – Członek Komisji, przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Bieniewicach,
9) Łukasz Białek – Członek Komisji, przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach,
10) Monika Bartos – Członek Komisji, przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach,
11) Ewelina Flisek – Członek Komisji, przedstawiciel związku zawodowego – ZNP.

§ 2.

Komisja konkursowa prowadzi postępowanie konkursowe na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej 
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1428.)

§ 3.

Komisja, o której mowa w § 1, ulega rozwiązaniu po zakończeniu postępowania konkursowego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przejdź do wpisu
 •  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz art. 211, art 212, art. 214 ,art. 215, art.217, art. 223, art. 235, art. 236, art. 239, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ) - zarządzam , co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy.
Po zmianach dokonanych niniejszym zarządzeniem plan dochodów budżetu gminy wynosi 189.809.818,61 zł
w tym: dochody bieżące 166.996.292,56 zł
dochody majątkowe 22.813.526,05 zł
plan wydatków budżetu gminy wynosi 224.930.825,81 zł
w tym: wydatki bieżące 166.057.839,76 zł
wydatki majątkowe 58.872.986,05 zł

Uszczegółowienie zmian dokonanych niniejszym zarządzeniem wraz z ich uzasadnieniem zawiera załącznik nr 1 .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przejdź do wpisu
 •  

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021, poz.1449  ze zm.) zarządzam, co następuje:  

§ 1.

Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach, ul. Błońska 62; 05-870 Błonie.

§ 2. 

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3.

Do konkursu, o którym mowa w § 1, mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021, poz.1449  ze zm.). 

§ 4.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:
1)    na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu,
2)    na stronie internetowej Gminy Błonie,
3)  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu, 
4)  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Błonia
/-/ Zenon Reszka

Przejdź do wpisu
 •  

Zarządzenie Nr 25/2023 Burmistrza Błonia
z dnia 27.04.2023 roku

warunki i tryb przyznawania stypendium Burmistrza Błonia oraz nagrody Burmistrza Błonia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r poz. 40 ze zm.) oraz art. 71 ust. 1. ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.) zarządzam co następuje:

1.    Przyjmuje się warunki i tryb przyznawania stypendium Burmistrza Błonia oraz nagrody Burmistrza Błonia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie (Załącznik nr 1).
2.    Ustala się kategorie Stypendiów Burmistrza Błonia.
3.    Ustala się kategorie Nagród Burmistrza Błonia.
4.    Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Błonia w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów (Załącznik Nr 2).
5.    Ustala się wzór wniosku o przyznanie nagrody Burmistrza Błonia w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów (Załącznik Nr 3).


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka

Przejdź do wpisu
 •  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz art. 211, art 212, art. 214 ,art. 215, art.217, art. 223, art. 235, art. 236, art. 239, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ) - zarządzam , co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy.
Po zmianach dokonanych niniejszym zarządzeniem plan dochodów budżetu gminy wynosi 189.403.029,29 zł
w tym: dochody bieżące 166.873.503,24 zł
dochody majątkowe 22.529.526,05 zł

plan wydatków budżetu gminy wynosi 222.869.845,60 zł
w tym: wydatki bieżące 164.696.859,55 zł
wydatki majątkowe 58.172.986,05 zł

Uszczegółowienie zmian dokonanych niniejszym zarządzeniem wraz z ich uzasadnieniem zawiera załącznik nr 1 .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ BŁONIA
ZENON RESZKA

Przejdź do wpisu
 •  

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021, poz.1449  ze zm.) zarządzam, co następuje:  

§ 1. Ogłaszam konkursy w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących przedszkoli: 
1)    Przedszkola Publicznego Nr 2 „PROMYCZEK” w Błoniu, ul. Piłsudskiego 25a, 05-870 Błonie,
2)    Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. Jana Brzechwy w Błoniu, ul. Poniatowskiego 12b, 05-870 Błonie,
3)    Przedszkola Publicznego Nr 5 im. Kubusia Puchatka w Radzikowie, Radzików 31, 05-870 Błonie.

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Do konkursu, o którym mowa w § 1, mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021, poz.1449  ze zm.). 

§ 4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:
1) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu, 
3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przejdź do wpisu
 •  

Na podstawi art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) – z a r z ą d z a m,  co następuje:

§  1.

Upoważniam niniejszym Zastępcę Burmistrza do składania oświadczeń woli w zakresie czynności prawnych związanych z zarządem mieniem gminnym w okresie do dnia 30 kwietnia 2023 r.

§  2.

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Zenon Reszka
Burmistrz Błonia

Przejdź do wpisu
 •  

Zarządzenie nr 21/2023
Burmistrza Błonia
z dnia 29 marca 2023 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Błoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2022 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu, Biblioteki Publicznej Gminy Błonie , Muzeum Ziemi Błońskiej i Centrum Kultury w Błoniu

 

szczegółowa treść zarządzenia w załączniku

Przejdź do wpisu
 •  

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) – zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołać Komisję przetargową w składzie:
Przewodniczący:
Przemysław Kubicki
Zastępca Przewodniczącego:
Agnieszka Zdunek
Członkowie:
1. Jacek Nasierowski
2. Bożena Wrzodak
3. Katarzyna Kowalewska

§ 2

Celem Komisji przetargowej jest przeprowadzenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż:
1.    działki nr 150 o powierzchni 0,0427 ha, położonej w Błoniu przy ul. Karczewskiego, w obrębie 0007-07, uregulowana w KW nr WA1G/00024568/1,
2.    działki nr 151 o powierzchni 0,0427 ha, położonej w Błoniu przy ul. Karczewskiego, w obrębie 0007-07, uregulowana w KW nr WA1G/00024568/1,
3.    działki nr 152 o powierzchni 0,0427 ha, położonej w Błoniu przy ul. Karczewskiego, w obrębie 0007-07, uregulowana w KW nr WA1G/00024568/1, 
4.    działki nr 59/1 o powierzchni 0,0833 ha, położonej w Błoniu przy ul. Lesznowskiej, w obrębie 0007-07, uregulowana w KW nr WA1G/00024568/1,
5.    działki nr 59/2 o powierzchni 0,0845 ha, położonej w Błoniu przy ul. Lesznowskiej, w obrębie 0007-07, uregulowana w KW nr WA1G/00024568/1,
6.    działki nr 59/3 o powierzchni 0,0716 ha, położonej w Błoniu przy ul. Lesznowskiej, w obrębie 0007-07, uregulowana w KW nr WA1G/00024568/1, 
7.    działki nr 48/2 o powierzchni 0,0961 ha, położonej w Błoniu przy ul. Mickiewicza, w obrębie 0021-21, uregulowana w KW nr WA1G/00035543/0,
8.    działki nr 48/4 o powierzchni 0,0949 ha, położonej w Błoniu przy ul. Mickiewicza w obrębie 0021-21, uregulowana w KW nr WA1G/00035543/0.

§ 3

Do zadań Komisji przetargowej należy w szczególności:
1.    Przygotowanie regulaminu przetargowego, poinformowanie uczestników o zasadach przeprowadzania przetargu.
2.    Sporządzenie protokołu z przetargu.
3.    W przypadku nieobecności któregoś z członków wymienionych w § 1, Komisja przetargowa działa bez uzupełniania składu w składzie co najmniej 3-osobowym.


§ 4

Po rozstrzygnięciu przetargu Komisja przetargowa rozwiązuje się.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji. 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Zenon Reszka
Burmistrz Błonia

Przejdź do wpisu
 •  

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 34 ust. 1 pkt. 3 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344), oraz w wykonaniu Uchwał  Nr 21/III/98 z dnia 23 kwietnia 1998 r., Nr 69/XIV/2003 z dnia 24 listopada 2003 r. i Nr XXVI/180/04 z dnia 29 listopada 2004 r. i Nr XXI/154/12 z dnia 28 maja 2012 r  Rady Miejskiej w Błoniu

zarządzam

§ 1

Ogłosić wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Błonie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców z zastosowaniem bonifikat zgodnie z w/w uchwałami Rady Miejskiej w Błoniu, opisanych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6 i ul. Nowakowskiego 10, oraz na stronach internetowych urzędu, a informacja o jego wywieszeniu podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Zenon Reszka
Burmistrz Błonia

Przejdź do wpisu
 •  

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344), oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr LIII/402/22 z dnia 5 września 2022r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki ewidencyjnej nr 104/2 w obrębie 0016-16, położonej w Błoniu przy ul. Jana Pawła na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

zarządzam

§ 1

Ogłosić wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Błonie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, opisanych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6 i ul. Nowakowskiego 10, oraz na stronach internetowych urzędu, a informacja o jego wywieszeniu podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Zenon Reszka
Burmistrz Błonia

Przejdź do wpisu
 •  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz art. 211, art 212, art. 214 ,art. 215, art.217, art. 223, art. 235, art. 236, art. 239, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305) w związku z art. 15 zo ustawy z 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. , poz. 1842 ze zm.) - zarządzam , co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy.
Po zmianach dokonanych niniejszym zarządzeniem

plan dochodów budżetu gminy wynosi 181.732.841,19 zł

w tym: dochody bieżące 165.232.841,19 zł
dochody majątkowe 16.500.000,00 zł

plan wydatków budżetu gminy wynosi 215.199.657,50 zł

w tym: wydatki bieżące 162.744.697,50 zł
wydatki majątkowe 52.454.960,00 zł

Uszczegółowienie zmian dokonanych niniejszym zarządzeniem wraz z ich uzasadnieniem zawiera załącznik nr 1 .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ BŁONIA
ZENON RESZKA

Przejdź do wpisu
 •  

Na podstawie Uchwały nr XXIII/216/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień sportowych oraz trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych w Gminie Błonie za wybitne osiągnięcia sportowe przez Burmistrza Błonia zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję, jako organ doradczy i opiniodawczy w sprawie warunków, zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych przez Burmistrza Błonia 
w następującym składzie:
1.    Przewodniczący – Marek Książek – Zastępca Burmistrza Błonia;
2.    Grzegorz Banaszkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu;
3.    Barbara Wielogórska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Błoniu;
4.    Ewa Podyma – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Błoniu;
5.    Urszula Tkacz – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Błoniu;
6.    Maria Halicka – Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Błoniu.

§ 2

1.    Posiedzenie Komisji odbędzie się do dnia 17 marca 2023 roku.
2.    Przewodniczący kieruje pracą komisji i organizuje jej działania 
3.    Komisja dokona oceny złożonych wniosków pod względem merytorycznym i formalnym.
4.    Przewodniczący przedstawi Burmistrzowi Błonia wyniki pracy Komisji w postaci protokołu z posiedzenia Komisji wraz z wykazem kandydatów do nagród, wyróżnień i stypendiów sportowych z propozycją finansową w tym zakresie.
5.    Decyzję o przyznaniu nagród, wyróżnień lub stypendiów sportowych podejmuje Burmistrz Błonia, po zapoznaniu się z opinią Komisji do spraw opiniowania nagród, wyróżnień 
i stypendiów sportowych.
6.    Przewodniczący powiadomi wszystkich wnioskodawców o podjętych rozstrzygnięciach. 
7.    Komisja pracuje na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy jej członków.
8.    Członkowie Komisji z tytułu pracy nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ
/-/ Zenon Reszka

Przejdź do wpisu
 •  

§ 1

Uchylam Zarządzenie nr 60/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie rozliczania opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszonej przez rodziny z uwagi na jego nieaktualność.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
/-/ Zenon Reszka

Przejdź do wpisu
 •  

Na podstawie art. 33 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r, poz. 40) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Błoniu w brzmieniu załącznika do Zarządzenia.

§ 2.

1. Wykonanie Zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Błoniu.
2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 56/2021 Burmistrza Błonia z dnia 13 września 2021 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Przejdź do wpisu
 •  

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) w zw. z art. 13a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) – zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
1. Przemysław Kubicki – Przewodnicząca Komisji
2. Agnieszka Zdunek – członek Komisji
3. Krystyna Ploch – członek Komisji

§ 2

Zadaniem Komisji jest wyłonienie najlepszych kandydatów na stanowisko:
inspektor ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości i służebności przesyłu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przejdź do wpisu
 •  

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) w zw. z art. 13a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) – zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje Komisję Konkursową w składzie:
1. Przemysław Kubicki – Przewodnicząca Komisji
2. Agnieszka Zdunek – członek Komisji
3. Krystyna Ploch – członek Komisji

§ 2

Zadaniem Komisji jest wyłonienie najlepszych kandydatów na stanowisko: inspektor ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości i służebności przesyłu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przejdź do wpisu
 •  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz art. 211, art 212, art. 214 ,art. 215, art.217, art. 223, art. 235, art. 236, art. 239, art.
257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ) - zarządzam , co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy.
Po zmianach dokonanych niniejszym zarządzeniem
plan dochodów budżetu gminy wynosi 180.561.747,08 zł
w tym: dochody bieżące 164.061.747,08 zł
dochody majątkowe 16.500.000,00 zł

plan wydatków budżetu gminy wynosi 213.780.737,39 zł
w tym: wydatki bieżące 161.905.777,39 zł
wydatki majątkowe 51.874.960,00 zł

Uszczegółowienie zmian dokonanych niniejszym zarządzeniem wraz z ich uzasadnieniem zawiera załącznik nr 1 .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ BŁONIA
ZENON RESZKA

Przejdź do wpisu
 •  

Zarządzenie Nr 11/ 2023
Burmistrza Błonia
z dnia 06.02.2023 r.

w sprawie : powołania Komisji Konkursowej

Na podstawie  § 2  Zarządzenia Nr 03/2023 Burmistrza Błonia z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie otwartego konkursu na realizację w 2023 r. zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i Uzależnień Behawioralnych

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

    1. Marek Książek                     - Przewodniczący Komisji
    2. Urszula Tkacz
    3. Wanda Wójcicka
    4. Józef Wójcik
    5. Joanna Gmyrek


§ 2

Komisja dokona oceny ofert złożonych zgodnie z Zarządzeniem Nr 03/2023 Burmistrza Błonia z dnia 04 stycznia 2023 r. w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadań w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i Uzależnień Behawioralnych.

 § 3

    1. Posiedzenie Komisji odbędzie się w terminie do dnia 22.02.2023 r.
    2. W przypadku, gdy Komisja nie zdoła dokonać oceny oferty podczas jednego posiedzenia Przewodniczący Komisji może postanowić o jego kontynuowaniu w innym terminie.
    3. Komisja Konkursowa dokonywać będzie oceny ofert w następującym trybie:
- komisyjne otwarcie ofert,
- segregacja ofert pod kątem zaproponowanych do realizacji zadań,
- weryfikacja ofert pod kątem formalnym,
- zapoznanie się z treścią złożonych ofert,
- Ocena ofert pod kątem merytorycznym,
- głosowanie Komisji nad poszczególnymi ofertami,
- sporządzenie opinii Komisji w formie Protokołu i przedstawienie Burmistrzowi.

    4. Kryteria stosowane przez Komisję Konkursową przy ocenie ofert:
- zgodność złożonej oferty z wymaganiami konkursowymi,
- możliwość realizacji zadania oferenta,
- zgodność oferty ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania, efekt społeczny,
- rzetelność postawionej kalkulacji kosztów,
- wielkość deklarowanych środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł,
- ocena dotychczasowej współpracy z Gminą.
5. Ostateczną decyzję o przyznaniu środków podejmuje Burmistrz.
6. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Błoniu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 4

Burmistrz może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, odstąpić od realizacji zadania, informując o powyższym organizację, której oferta została wybrana w postępowaniu konkursowym.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Błonie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przejdź do wpisu
 •  

Zarządzenie nr 10/2023 Burmistrza Błonia
z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Błonie na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz art. 211, art 212, art. 214 ,art. 215, art.217, art. 223, art. 235, art. 236, art. 239, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ) - zarządzam , co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy. Po zmianach dokonanych niniejszym zarządzeniem
plan dochodów budżetu gminy wynosi 179.069.348,69 zł
w tym: dochody bieżące 162.569.348,69 zł
dochody majątkowe 16.500.000,00 zł

plan wydatków budżetu gminy wynosi 204.402.025,25 zł
w tym: wydatki bieżące 158.777.065,25 zł
wydatki majątkowe 45.624.960,00 zł

Uszczegółowienie zmian dokonanych niniejszym zarządzeniem wraz z ich uzasadnieniem zawiera załącznik nr 1 .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ BŁONIA
ZENON RESZKA

Przejdź do wpisu
 •  

Zarządzenie Nr 9/2023
Burmistrza Błonia 
z dnia 26 stycznia 2023r

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko: podinspektor ds. planowania przestrzennego.

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) w zw. z art. 13a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) – zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
1.    Przemysław Kubicki – Przewodnicząca Komisji
2.    Klaudia Beim-Jasińska – członek Komisji
3.    Aneta Czuba – członek Komisji

 § 2

Zadaniem Komisji jest wyłonienie najlepszych kandydatów na stanowisko: podinspektor ds. planowania przestrzennego.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Przejdź do wpisu
 •  

Zarządzenie Nr 8/2023
 Burmistrza Błonia      
z dnia 26 stycznia 2023 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 1/2023 Burmistrza Błonia z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Błonie na rok szkolny 2023/2024


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 154 ust. 1 pkt. 1 oraz z art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

1.    W Zarządzeniu Nr 1/2023 Burmistrza Błonia z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Błonie na rok szkolny 2023/2024 wprowadzam następującą zmianę:
W Załączniku Nr 1 Tabela zatytułowana „Procedura odwoławcza” otrzymuje następujące brzmienie:
Procedura odwoławcza

Lp. Rodzaj czynności Termin
1. Złożenie przez rodzica kandydata wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola publicznego  do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
2. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 3 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka
3. Złożenie do dyrektora przedszkola publicznego odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
4.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora publicznego przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola publicznego służy skarga do sądu administracyjnego

do 3 dni od złożenia do dyrektora odwołania  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej


2.    Pozostała treść Zarządzenia Nr 1/2023 Burmistrza Błonia z dnia 2 stycznia 2023 roku i Załącznika Nr 1 do w.w. Zarządzenia pozostaje bez zmian.

§ 2.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Błonie oraz na tablicach informacyjnych i stronach internetowych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie. 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Przejdź do wpisu
 •  

Zarządzenie Nr 7/2023
Burmistrza Błonia
z dnia  26 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży


Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XLVII/335/10 z dnia 29 marca 2010r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym

zarządzam

§ 1

Ogłosić wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Błonie, przeznaczonej do sprzedaży, opisanej w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6 i ul. Nowakowskiego 10, oraz na stronach internetowych urzędu, a informacja o jego wywieszeniu podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej.

§ 3

1.    Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie w/w nieruchomości w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
2.    Realizacja pierwszeństwa nabycia nieruchomości następuje za cenę określoną zgodnie z art. 67 ust. 3a cytowanej wyżej ustawy.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Przejdź do wpisu
 •  

Zarządzenie Nr 6/2023
Burmistrza Błonia
z dnia 17 stycznia 2023 roku.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Wawrzyszew.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z § 18 ust. 8 Statutu Sołectwa Wawrzyszew stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/500/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Wawrzyszew zarządzam, co następuje:

§ 1.

1 W związku z zrzeczeniem się funkcji Sołtysa sołectwa Wawrzyszew, zarządzam przeprowadzenie wyborów uzupełniających.
2. W celu dokonania wyboru Sołtysa, zwołuję Zebranie Wiejskie sołectwa Wawrzyszew, które odbędzie się w dniu 01.02.2023 r. o godzinie 17.00 w OSP Górna Wieś (II termin – 17.30).

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Błonie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

BURMISTRZ

/-/ Zenon Reszka

Przejdź do wpisu
 •  

Zarządzenie nr 5/2023
Burmistrza Błonia 
z dnia 10.01.2023 r. 

PLAN KONTROLI NA ROK 2023
Zakres przedmiotowych kontroli: przestrzegania i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r., poz. 2519 ze zm. )

Lp Kontrolowany Liczba planowanych kontroli Kontrolujący Termin kontroli
1 Właściciele nieruchomości położonych na terenie aglomeracji  5

Upoważnieni pracownicy Wydziału Rolnictwa, Klimatu, Środowiska nieruchomości i Geodezji

Straż Miejska w Błoniu

2023 r.
2 Właściciele nieruchomości położonych na terenie poza aglomeracją  50 2023 r.
3 Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru nieczystości płynnych z nieruchomości zamieszkałych  

OLOPLAST Stanisław Olkowski     ul. Żytnia 16, 05-822 Milanówek

Wywóz Nieczystości Płynnych Marian Małkiński Roztoka 19, 
05-084 Leszno 

Alfa Partner Sp. z o.o. ul. Eugeniusza  Bocheńskiego „ Dubańca” 29

Oczyszczanie Kanalizacji
Andrzej Rybicki Brwinów ul. Orzeszkowej 9,
05-840 Brwinów

I, II, III kwartał

Przejdź do wpisu
 •  

Zarządzenie Nr 4/2023
 Burmistrza Błonia      
z dnia 10 stycznia 2023 roku

w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie na rok szkolny 2023/2024


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie na rok szkolny 2023/2024, w brzmieniu zawartym w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia. 

§ 2.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Błonie oraz na tablicach informacyjnych i stronach internetowych szkół, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie. 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Przejdź do wpisu
 •  

Zarządzenie nr  3/2023
Burmistrza Błonia
z dnia 04.01.2023 r.

w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i Uzależnień Behawioralnych 
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm. ) w związku z art. 41 ust.1 pkt 5  i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm. ) - zarządza się co następuje:

§ 1

1.    Ogłasza się konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i Uzależnień Behawioralnych .
2.    Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania oraz trybu i kryteriów wyboru ofert zawiera „Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i Uzależnień Behawioralnych” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
3.    W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w art. 41 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.)

§ 2

Wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Błonia

§ 3

Ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia zamieszcza  się na tablicy ogłoszeń, stronach internetowych Urzędu  Miejskiego Błonia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

   Zarządzenie Nr 1/2023
Burmistrza Błonia
z dnia 2 stycznia 2023 roku

w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Błonie na rok szkolny 2023/2024


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Błonie na rok szkolny 2023/2024, w brzmieniu zawartym w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia. 


§ 2.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Błonie oraz na tablicach informacyjnych i stronach internetowych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie. 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Przejdź do wpisu
Powrót