Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

Zarządzenie Nr 7/2023
Burmistrza Błonia
z dnia  26 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży


Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XLVII/335/10 z dnia 29 marca 2010r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym

zarządzam

§ 1

Ogłosić wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Błonie, przeznaczonej do sprzedaży, opisanej w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6 i ul. Nowakowskiego 10, oraz na stronach internetowych urzędu, a informacja o jego wywieszeniu podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej.

§ 3

1.    Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie w/w nieruchomości w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
2.    Realizacja pierwszeństwa nabycia nieruchomości następuje za cenę określoną zgodnie z art. 67 ust. 3a cytowanej wyżej ustawy.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Przejdź do wpisu
  •  

Zarządzenie Nr 6/2023
Burmistrza Błonia
z dnia 17 stycznia 2023 roku.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Wawrzyszew.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z § 18 ust. 8 Statutu Sołectwa Wawrzyszew stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/500/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Wawrzyszew zarządzam, co następuje:

§ 1.

1 W związku z zrzeczeniem się funkcji Sołtysa sołectwa Wawrzyszew, zarządzam przeprowadzenie wyborów uzupełniających.
2. W celu dokonania wyboru Sołtysa, zwołuję Zebranie Wiejskie sołectwa Wawrzyszew, które odbędzie się w dniu 01.02.2023 r. o godzinie 17.00 w OSP Górna Wieś (II termin – 17.30).

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Błonie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

BURMISTRZ

/-/ Zenon Reszka

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
  •  

Zarządzenie nr 5/2023
Burmistrza Błonia 
z dnia 10.01.2023 r. 

PLAN KONTROLI NA ROK 2023
Zakres przedmiotowych kontroli: przestrzegania i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r., poz. 2519 ze zm. )

Lp Kontrolowany Liczba planowanych kontroli Kontrolujący Termin kontroli
1 Właściciele nieruchomości położonych na terenie aglomeracji  5

Upoważnieni pracownicy Wydziału Rolnictwa, Klimatu, Środowiska nieruchomości i Geodezji

Straż Miejska w Błoniu

2023 r.
2 Właściciele nieruchomości położonych na terenie poza aglomeracją  50 2023 r.
3 Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru nieczystości płynnych z nieruchomości zamieszkałych  

OLOPLAST Stanisław Olkowski     ul. Żytnia 16, 05-822 Milanówek

Wywóz Nieczystości Płynnych Marian Małkiński Roztoka 19, 
05-084 Leszno 

Alfa Partner Sp. z o.o. ul. Eugeniusza  Bocheńskiego „ Dubańca” 29

Oczyszczanie Kanalizacji
Andrzej Rybicki Brwinów ul. Orzeszkowej 9,
05-840 Brwinów

I, II, III kwartał

Przejdź do wpisu
  •  

Przejdź do wpisu
  •  

   Zarządzenie Nr 1/2023
Burmistrza Błonia
z dnia 2 stycznia 2023 roku

w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Błonie na rok szkolny 2023/2024


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Błonie na rok szkolny 2023/2024, w brzmieniu zawartym w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia. 


§ 2.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Błonie oraz na tablicach informacyjnych i stronach internetowych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie. 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Przejdź do wpisu
  •  

Zarządzenie nr  3/2023
Burmistrza Błonia
z dnia 04.01.2023 r.

w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i Uzależnień Behawioralnych 
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm. ) w związku z art. 41 ust.1 pkt 5  i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm. ) - zarządza się co następuje:

§ 1

1.    Ogłasza się konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i Uzależnień Behawioralnych .
2.    Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania oraz trybu i kryteriów wyboru ofert zawiera „Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i Uzależnień Behawioralnych” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
3.    W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w art. 41 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.)

§ 2

Wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Błonia

§ 3

Ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia zamieszcza  się na tablicy ogłoszeń, stronach internetowych Urzędu  Miejskiego Błonia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Przejdź do wpisu