Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

Błonie, dn. 09.06.2023 r.

BURMISTRZ  BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia, iż na wniosek Spółki ANPOL Sp z o.o. Spółka Komandytowa, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Studzińskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

 

inwestycji polegającej na prowadzeniu punktu zbierania odpadów realizowanego na działce nr ewid 4/134 obręb 0029 Miasto Błonie

 

Złożony wniosek z dn. 31.05.2023 r. przekazany został do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00. 

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, 6 czerwca 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy:
WPP.6733.2.4.2023.AW

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 977), zawiadamia, iż na wniosek: firmy PGE Dystrybucja S. A., (KRS: 0000343124), reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Iwonę Puchalską, w dniu 6 czerwca 2023 r. wydano Decyzję Nr 7/G/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV,  na terenie części działki ewid. nr 165/3, położonej we wsi Białuty, gmina Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, dnia 29.05.2023 r.

WRK-RR.6220.24.2022

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 38 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Wydział Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 29.05.2023 r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 25.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech zbiorników na olej opałowy lekki na potrzeby grzewcze Zakładu Ciepłowniczego Geotermii Mazowieckiej S. A. w Błoniu przy ul. Kilińskiego 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 113, obręb geodezyjny 0016 Błonie, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie.

Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organ właściwy do wydania decyzji udostępnia na okres 14 dni treść tej decyzji. Niniejsza decyzja zostanie udostępniona w dniu 31.05.2023 r.

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, 26 maja 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy:
WPP.6733.1.1.2023.AW

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: firmy P4 Sp. z o.o. (KRS: 0000217207), reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Pawła Roszkowskiego, w dniu 26 maja 2023 r. wydano Decyzję Nr 2/M/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr BLO3307C wraz z wewnętrzną linia zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną,
na terenie działki ewid. nr 31, obręb 0024, położonej w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Przejdź do wpisu
 •  

WPP.6721.7.1.2023

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA BŁONIA
z dnia 24 maja 2023 r.
w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r., o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1538), zawiadamiam o zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Błonia wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Purzyckiego na terenie działki ewid. nr 195/3 we wsi Bieniewice, gmina Błonie.
Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego wniosku. Uwagi należy składać w postaci papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres ratusz@um.blonie.pl
w terminie do dnia 14.06.2023 r.

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, 16 maja 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy:
WPP.6733.2.3.2023.AW

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: firmy Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (KRS: 0000374001), reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Piotra Roguskiego, w dniu 16 maja 2023 r. wydano Decyzję Nr 6/G/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na: 

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działek ewid. nr 28/3, 32/2, 33/2, 35/5, 35/6, 42/2, 43/3, 46/7, 46/9, 54/1, 60/2, 61/2, 62/2, 66/2 oraz części działek ewid. nr 35/4, 54/2, 59/2, 59/3, 60/3, 61/3, 62/3, 63/2, 63/3, 66/6, 66/7, 129, położonych we wsi Radonice, gmina Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Przejdź do wpisu
 •  

 Błonie, 15 maja 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie


znak sprawy:
WPP.6733.2.11.2022/23.AC


O B W I E S Z C Z E N I E


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek firmy Emitel S.A. numer KRS: 0000716108, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Krystiana Wzientka, w dniu 15 maja 2023 r. wydano Decyzję Nr 5/G/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A o wysokości maksymalnej 45,0m. n.p.t (wraz z odgromami) z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A o nazwie „WWA_Blonie_Zukowka12/14208”, na terenie części działki ewid.nr 12 oraz działki ewid. nr 13/2, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 15.05.2023 r.

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, 12.05.2023 r.

Burmistrz Błonia,
Rynek 6, 05-870 Błonie

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 553) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Błoniu Uchwały Nr LXVI/496/23 z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bieniewo-Parcela. 
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1, art. 51 ust. 1 oraz 54 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam, o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. dokumentu obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.
Dokumentacja spraw znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej i Urzędzie Miejskim w Błoniu, Wydział Planowania Przestrzennego, adres: ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie i można się z nią zapoznać w godzinach pracy Urzędu ( poniedziałki: 10:00-18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 8:00-16:00 z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 02.06.2023 r. Wnioski należy składać na piśmie: osobiście w Urzędzie Miejskim w Błoniu, pocztą na adres: Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, ustnie do protokołu lub  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres ratusz@um.blonie.pl w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. O informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Błonia.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Błonia. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka

 

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, 5 maja 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy:
WPP.6733.2.6.2023.AW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.), zawiadamiam, iż na wniosek: Pana Daniela Kałuży, reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Annę Chudzicką, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,  na terenie części działki ewid. nr 302/5, położonej we wsi Żukówka, gmina Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, dnia 28 kwietnia 2023 r.

WRK-RN.6831.62.2022

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.775, dalej kpa), w związku z art. 8, art. 95 pkt 4 i art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (t.j. Dz. U. z 2023 r. , poz. 344 , dalej ugn),

Burmistrz Błonia zawiadamia 

iż w dniu 28 kwietnia 2023 r. została wydana Decyzja Nr 16/2023, zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości, położonej w Błoniu, powiat warszawski zachodni, w obrębie 0020-20, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 42 o powierzchni 2,9815 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym oraz nieruchomości położonej w Rokitnie, powiat warszawski zachodni w obrębie 0031-Rokitno, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 38/6 o powierzchni 11.4712 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym.

Jednocześnie z treścią wydanej decyzji oraz aktami sprawy, osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, Wydział Rolnictwa Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji, ul. Nowakowskiego 10, w godzinach pracy: pon-10:00-18:00,  wt-pt   8:00-16:00, wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu się, pod nr telefonu 22 725 30 04 wew. 170 i 171 oraz na stronie internetowej urzędu: blonie.pl oraz bip.blonie.pl

Zgodnie z art. 8 ugn „Jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nieustalone adresy stron, stosuje się art.49 kpa”. 

Na podstawie art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    
Wobec powyższego zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Błonie
/-/ Zenon Reszka

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, 27 kwietnia 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

 

znak sprawy:

WPP.6733.2.5.2023.AW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.), zawiadamiam, iż na wniosek: Pani Izabeli Pniewskiej-Wielachowskiej, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Dawida Olejniczaka, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

 

budowa sieci wodociągowej, na terenie części działek ewid. nr 24/9, 25/19 i 52, położonych we wsi Nowe Faszczyce, gmina Błonie.

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

 

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, 24 kwietnia 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy:
WPP.6733.2.2.2023.AW


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek firmy UNIWERSBUD PASS Sp. z o.o., numer KRS: 0000769230, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Cezarego Pyraka, w dniu 24 kwietnia 2023 r. wydano Decyzję Nr 4/G/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na: przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej do nowej tłoczni na działce nr ewidencyjny 19/12, na terenie części działki ewid. nr 18, położonej we wsi Pass, gmina Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy
nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, 21 kwietnia 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy:
WPP.6733.2.4.2023.AW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503), zawiadamiam, iż na wniosek: firmy PGE Dystrybucja S. A., (KRS: 0000343124), reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Iwonę Puchalską, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV,  na terenie części działki ewid. nr 165/3, położonej we wsi Białuty, gmina Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, dn. 29.05.2023 r.

BURMISTRZ  BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

 Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775.) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku firmy Geotermia Mazowiecka S. A. z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Spółdzielczej 9A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu P. Marka Balcera oraz Prokurenta P. Marcina Słowek wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie:


czterech zbiorników na olej opałowy lekki na potrzeby grzewcze Zakładu Ciepłowniczego Geotermii Mazowieckiej S. A. w Błoniu przy ul. Kilińskiego 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 113, obręb geodezyjny 0016 Błonie, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie.


Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2022 poz. 2000), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Klimatu Środowiska Nieruchomości i Geodezji w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, dn. 20.04.2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia, iż na wniosek Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp z o. o., reprezentowanej przez Panią Monikę Szumna-Tatol prowadzącą działalność gospodarczą Pracownia Projektowa „ARCH Z&M” Monika Szumna-Tatol z siedz. w Warszawie ul. Nowoursynowska 131L, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą położonej w Błoniu przy ul. Narutowicza 8A.

Złożony wniosek z dn. 30.03.2023 r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00. 

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, 20 kwietnia 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy:
WPP.6733.1.1.2023.AW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm), zawiadamiam, iż na wniosek: firmy P4 Sp. z o.o. (KRS: 0000217207), reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Pawła Roszkowskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4  nr BLO3307C wraz z wewnętrzną linia zasilającą  i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki ewid. nr 31, obręb 0024, położonej w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Przejdź do wpisu
 •  

 Błonie, dn. 19.04.2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2022 r. poz. 2000 t. j.) zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek firmy Geotermia Mazowiecka S. A. z siedz. w Mszczonowie przy ul. Spółdzielczej 9A reprezentowana przez Prezesa Zarządu P. Marka Balcera oraz Prokurenta P. Marcina Słowek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie

czterech zbiorników na olej opałowy lekki na potrzeby grzewcze Zakładu Ciepłowniczego Geotermii Mazowieckiej S.A w Błoniu, ul. Kilińskiego 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 113, obręb geodezyjny 0016 Błonie, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie.

    Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.49.2023.AST z dnia 6 lutego 2023 r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 5 kwietnia 2023 r. znak: WA.ZZŚ.5.4901.1.11.2023.PD wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
    Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym. 

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, 18 kwietnia 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy:
WPP.6733.2.3.2023.AW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503), zawiadamiam, iż na wniosek: firmy Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (KRS: 0000374001), reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Piotra Roguskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działek ewid. nr 28/3, 32/2, 33/2, 35/5, 35/6, 42/2, 43/3, 46/7, 46/9, 54/1, 60/2, 61/2, 62/2, 66/2 oraz części działek ewid. nr 35/4, 54/2, 59/2, 59/3. 60/3, 61/3, 62/3, 63/2, 63/3, 66/6, 66/7, 129,  położonych we wsi Radonice, gmina Błonie.
Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, dnia 17.04.2023 r.

WRK-RR.6220.20.2022


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Wydział  Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji  Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 17.04.2023 r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 20.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum logistycznego z zapleczem biurowo socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na nieruchomości położnej w Kopytowie dz. nr ewid. 21/2 obręb Kopytów oraz dz. nr ewid 13/7 obręb Łaźniew Majątek.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organ właściwy do wydania decyzji udostępnia na okres 14 dni treść tej decyzji. Niniejsza decyzja zostanie udostępniona w dniu 17.04.2023 r.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.

Przejdź do wpisu
 •  

 Błonie, dn. 17.04.2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA


O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) oraz art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku Spółki Fusion Industrial Sp z o. o. z siedzibą ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa reprezentowanej przez Panią Beatę Drużkowską przedstawiciela Spółki One Architekci Sp z o. o. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie:

Centrum logistycznego z zapleczem biurowo socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na nieruchomości położnej w Kopytowie dz. nr ewid. 21/2 obręb Kopytów oraz dz. nr ewid 13/7 obręb Łaźniew Majątek

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2022 poz. 2000), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Klimatu  Środowiska Nieruchomości i Geodezji w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym. 

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, 7 kwietnia 2023 r.

 BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy:
WPP.6733.2.1.2023.AW


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek Powiatu Warszawskiego Zachodniego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Sienkiewicza, w dniu 7 kwietnia 2023 r. wydano Decyzję Nr 3/G/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

przebudowie, rozbudowie i nadbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowego, w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej, na potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej, na terenie części działki ewid. nr 12/3, położonej we wsi Bramki, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, 7 kwietnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Nowa Wieś, uchwalonego Uchwałą nr XXXI/210/05 z dnia 18 kwietnia 2005 r.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Błoniu Uchwały Nr LXIII/483/23 z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Nowa Wieś, uchwalonego Uchwałą nr XXXI/210/05 z dnia 18 kwietnia 2005 r.
Zmiana planu miejscowego obejmować będzie wyłącznie zmianę ustaleń zawartych w § 22 dotyczących zwiększenia powierzchni sprzedaży usług handlu do terenu 4UM.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1, art. 51 ust. 1 oraz 54 ust.2 i 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam, o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. dokumentu obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.
Dokumentacja spraw znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej i Urzędzie Miejskim w Błoniu, Wydział Planowania Przestrzennego, adres: ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie i można się z nią zapoznać w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki: 10:00-18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 8:00-16:00 z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt).
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2023 r. Wnioski należy składać na piśmie: osobiście w Urzędzie Miejskim w Błoniu, pocztą na adres: Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, ustnie do protokołu lub  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres ratusz@um.blonie.pl w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Błonia.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Błonia. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka

 

Przejdź do wpisu
 •  

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Błoniu uchwały Nr LXIII/484/23 z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Błonie i Gminy Błonie.
Zmiana Studium obejmować będzie obszar Miasta Błonie i Gminy Błonie w zakresie:
1) obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW, a także ich stref ochronnych w granicach administracyjnych miasta i gminy;
2) dotyczące struktury funkcjonalno - przestrzennej tj. przeznaczenia terenów wraz z niezbędnymi zmianami wskaźników ich zagospodarowania w granicach obszarów oznaczonych numerami od 1 do 4 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały;
3) zmiany dotyczące struktury funkcjonalno - przestrzennej tj. przeznaczenia terenów wraz z niezbędnymi zmianami wskaźników ich zagospodarowania w granicach przeznaczenia terenów Z/ZZ - tereny zieleni w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz B/ZZ - zabudowa wielofunkcyjna w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w granicach administracyjnych miasta i gminy;
4) poprawek i korekt redakcyjnych w tekście i na planszach Studium;
5) korekt, aktualizacji dokumentu wynikających z obowiązujących przepisów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski do planu należy składać na piśmie do Burmistrza Błonia, 05-870 Błonie, Rynek 6, w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Błonie przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  ww.  zmiany studium,  obejmującego  w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10 w pok. nr 7 i można zapoznać się z nimi w godzinach pracy Urzędu ( poniedziałek: 10.00-18.00; wtorek, środa, czwartek, piątek: 08.00-16.00).

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu, pocztą na adres 05-870 Błonie Rynek 6, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. nr 7, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail /ratusz@um.blonie.pl./   lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP. Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. 
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Błonia.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Błonia. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka 

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie dn. 05 kwietnia 2023 r.

 BURMISTRZ BŁONIA

OBWIESZCZENIE

Stosownie do treści art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) w związku z odwołaniem od decyzji Burmistrza Błonia nr 10.2023 z dnia 6 lutego 2023 r.,  dla inwestycji polegającej na budowie:

Centrum aktywności gospodarczej z halami usługowo -magazynowo-produkcyjnymi na terenie działek nr ew. 96, 97, 98, 99, 100 ob. Wawrzyszew

zawiadamiam, iż


akta sprawy przekazane zostały do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Przejdź do wpisu
 •  

WPP.6721.5.1.2023

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA BŁONIA

z dnia 23 marca 2023 r. 

w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych

 

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r., o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1538), zawiadamiam o zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Błonia wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji na terenie cz. działek ewid. nr 23/2 i 26/2 w obrębie 0012 przy ul. Wiejskiej w Błoniu. 

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego wniosku. Uwagi należy składać w postaci papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres ratusz@um.blonie.pl
w terminie do dnia 13.04.2023 r.


Burmistrz Błonia
Zenon Reszka

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, 22 marca 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy: WPP.6733.2.2.2023.AW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek firmy UNIWERSBUD PASS Sp. z o.o., numer KRS: 0000769230, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Cezarego Pyraka,, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt: 
przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej do nowej tłoczni na działce nr ewidencyjny 19/12, na terenie części działki ewid. nr 18, położonej we wsi Pass, gmina Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 22.03.2023 

Przejdź do wpisu
 •  

WPP.6721.3.1.2023

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA BŁONIA
z dnia 16 marca 2023 r.
w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych

 

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r., o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1538), zawiadamiam o zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Błonia wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji na terenie cz. działek ewid. nr 30 i 31 w obrębie 0012 przy ul. Wiejskiej w Błoniu. 
Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego wniosku. Uwagi należy składać w postaci papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres ratusz@um.blonie.pl
w terminie do dnia 6.04.2023 r.

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka

Przejdź do wpisu
 •  

WPP.6721.4.1.2023

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA BŁONIA
z dnia 16 marca 2023 r.
w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r., o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1538), zawiadamiam o zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Błonia wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji na terenie cz. działek ewid. nr 30, 33 i 34 w obrębie 0012 przy ul. Wiejskiej w Błoniu. 
Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego wniosku. Uwagi należy składać w postaci papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres ratusz@um.blonie.pl
w terminie do dnia 6.04.2023 r.

Burmistrz Błonia 
Zenon Reszka

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, dn. 15.03.2023 r.

 BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 87 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 ,poz. 1029) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia, iż na wniosek firmy Medien Partner Recykling Dariusz Bogdański w spadku reprezentowanej przez Pana Pawła Kwiatkowskiego, wszczęto postępowanie administracyjne dla 

przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów o nowe rodzaje odpadów na nieruchomości zlokalizowanej na działce o nr ewid. 88/1 w Bramkach w gminie Błonie.

Złożony wniosek z dn. 24.02.2023 r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00. 
 

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, dn. 16.03.2023 r.


BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia, iż na wniosek Spółki P3 Błonie Park Sp z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Złota 59 reprezentowanej przez Pana Piotra Mikosa przedstawiciela spółki Ekonorm Sp. z o.o. z siedz w Katowicach, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku produkcyjno-magazynowego z częściami socjalno-biurowymi (hali nr 16) oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek/ części działek o nr ewid. 27/1, 29/7, 202, 203, 204 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.

Złożony wniosek z dn. 15.02.2023 r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, 15 marca 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy:
WPP.6733.2.11.2022/23.AW

OBWIESZCZENIE

Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.), w związku z odwołaniem od decyzji: Burmistrza Błonia Nr 15/G/2022 z dnia 3.11.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako zamierzenie polegające na budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 45,0 m n.p.t. (wraz z odgromami) z instalacją radiokomunikacyjną  Orange Polska S.A. o nazwie „WWA_Blonie_Zukowka12/14208” na terenie części działki ewid. nr 12 oraz działki ewid. nr 13/2, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie wydanej na rzecz: firmy Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie nr KRS: 0000716108 reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Krystiana Wzientek

zawiadamiam, iż w dniu 2.03.2023 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie wydało decyzję znak KOA/6073/Ar/22, w którym orzeka: na zasadzie art. 138 § 2 Kpa uchylić zaskarżoną decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów),

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 15.03.2023 r.

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, 15 marca 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy:
WPP.6733.2.11.2022/23.AW

OBWIESZCZENIE

Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.), w związku z zażaleniem na postanowienie: Burmistrza Błonia z dnia 6.02.2023 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Nr 15/G/2022 z dnia 3.11.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako zamierzenie polegające na budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 45,0 m n.p.t. (wraz z odgromami) z instalacją radiokomunikacyjną  Orange Polska S.A. o nazwie „WWA_Blonie_Zukowka12/14208” na terenie części działki ewid. nr 12 oraz działki ewid. nr 13/2, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie wydanej na rzecz: firmy Emitel S.A.  z siedzibą  w Warszawie nr KRS: 0000716108 reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Krystiana Wzientek zawiadamiam, iż
w dniu 2.03.2023 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie wydało postanowienie znak KOA/1488/Ar/23, w którym orzeka: na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 Kpa w zw. z art. 144 Kpa uchylić zaskarżone postanowienie i orzec o odmowie sprostowania oczywistej omyłki.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów),


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 15.03.2023 r

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, dn. 13.03.2023 r.

BURMISTRZ  BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t. j.) zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek Spółki Fusion Industrial Sp z o. o. z siedzibą ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa reprezentowana przez Panią Beatę Drużkowską, wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

 

przedsięwzięcia polegającego na budowie

Centrum logistycznego z zapleczem biurowo socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na nieruchomości położnej w Kopytowie dz. nr ewid. 21/2 obręb Kopytów oraz dz. nr ewid 13/7 obręb Łaźniew Majątek.

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.1944.2022.ML3 z dnia 9 marca 2023 r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 26 stycznia 2023 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.536.2022.PD wydał opinię (zmienioną pismem znak WA.ZZŚ.5.435.1.536.2022.PD.3 z dnia 23 lutego 2023 r. ), że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.


Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, 21 lutego 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy:
WPP.6733.2.1.2023.AW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek Powiatu Warszawskiego Zachodniego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Sienkiewicza, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowego, w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej, na potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej, na terenie części działki ewid. nr 12/3, położonej we wsi Bramki, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, 13 lutego 2023 r.


BURMISTRZ BŁONIA                                                                                  
Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy:
WPP.6730.1.2.2023.AW


OBWIESZCZENIE - o umorzeniu postępowania administracyjnego


Stosownie do treści art. 10, art. 49, art. 49a oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) - dalej k.p.a., Burmistrz Błonia zawiadamia, iż w związku z wycofaniem wniosku przez firmę GOLDHOUSE Sp. z o.o., w dniu 13 lutego 2023 r. wydano Decyzję Nr 1/U-M/2023 umarzającą postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy
dla zamierzenia polegającego na:

budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, na terenie działki ewid. nr 31/7, obr. 0018, położonej w Błoniu

   
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni  od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.
    
Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania
(art. 130 § 4 k.p.a.).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 13.02.2023 r.

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, 13 lutego 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA                                                                                  
Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy:
WPP.6730.1.2.2023.AW

OBWIESZCZENIE - o podjęciu zawieszonego postępowania


Na podstawie 97 § 2 pkt 1 w związku z art. 9, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) - zwany dalej k.p.a.,

podejmuję postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji dotyczącej budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, na terenie działki ewid. nr 31/7, obręb 0018, położonej w Błoniu.

Powodem zawieszenia postępowania była procedura uchwalania planu miejscowego dla terenu, na którego obszarze znajduję się ww. działka.
W dniu 8 lutego 2023 r. Inwestor wycofał wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w wyniku czego przedmiotowe postępowanie stało się bezprzedmiotowe.
Zgodnie z art. 97 § 2 k.p.a., ponieważ ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, Organ podejmuje postępowanie, by następnie na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. umorzyć postępowanie.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze postanowienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

    Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, po uprzednim umówieniu się telefonicznie:
(22) 725-30-04 w. 151, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dn. 13.02.2023 r.

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, 10 lutego 2023 r.

Burmistrz Błonia
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi  Dębówka-etap I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzanego na podstawie uchwały III/22/2018 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17.12.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części wsi Dębówka, zmienionej uchwałą nr LIII/401/22 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Dębówka”.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 21.02.2023 r. do 23.03.2023 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w Błoniu, w pokoju nr 7 w godzinach: poniedziałki: 10:00-18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 8:00-16:00. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://bip.blonie.pl .
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 06.03.2023 r. Zebranie odbędzie się w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu ul. Grodziska 1, sala konferencyjna. Początek zebrania o godzinie 17.30
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 07.04.2023 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz Błonia.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd  Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie lub ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego. 
    Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione na adres: ratusz@um.blonie.pl za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2,3 i 4, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 07.04.2023 r. Uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


Burmistrz Błonia
Zenon Reszka

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, 10 lutego 2023 r.

Burmistrz Błonia
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Bieniewice” sporządzanego na podstawie uchwały III/21/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17.12.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Bieniewice.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 21.02.2023 r. do 23.03.2023 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w Błoniu, w pokoju nr 7 w godzinach: poniedziałki: 10:00-18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 8:00-16:00. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://bip.blonie.pl .
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 06.03.2023 r. Zebranie odbędzie się w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu ul. Grodziska 1, sala konferencyjna. Początek zebrania o godzinie 16.30.
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 07.04.2023 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz Błonia.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd  Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie lub ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego. 
    Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione na adres: ratusz@um.blonie.pl za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2,3 i 4, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 07.04.2023 r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka

Klauzula informacyjna:
    1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Błoniu w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest Burmistrz Błonia z siedzibą w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie.
    2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  – email: iod@um.blonie.pl, lub pisemnie na adres urzędu. 
    3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa tj. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i będą udostępniane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie ww. zadania publicznego.
    4. Dane osobowe Klientów przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.
    5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochrony danych osobowych,
    7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
    8. Dane osobowe Klienta nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
    9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, 6 lutego 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy:
WPP.6733.2.11.2022/23.AW

OBWIESZCZENIE -
sprostowanie na żądanie strony oczywistej omyłki


Na podstawie art. 10 § 1,  art. 49 § 1, art. 73 § 1 oraz art. 113 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), oraz na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm), zawiadamiam o sprostowaniu na żądanie strony oczywistej omyłki, w decyzji Nr 15/G/2022 z dnia 3.11.2022 roku., wydanej przez Burmistrza Błonia, ustalającej warunki lokalizacji celu publicznego na rzecz firmy Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000716107, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krystiana Wzientek, dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A o wysokości maksymalnej 45,0m. n.p.t  (wraz z odgromami) z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A o nazwie „WWA_Blonie_Zukowka12/14208”, na terenie części działki ewid.nr 12 oraz działki ewid. nr 13/2, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie, poprzez zmianę nazewnictwa typu anteny.
 Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, po uprzednim umówieniu się telefonicznie:(22) 725-30-04 w. 151, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00 - 18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00 - 16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Przejdź do wpisu
 •  

 Błonie, 25 stycznia 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy:
WPP.6733.2.16.2022/23.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez pełnomocnika - Panią Darię Serafin, w dniu 25 stycznia 2023 r. wydano Decyzję Nr 2/G/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 110 PE, na terenie działek ewid. nr 6/17, 6/19, 6/21, 6/23 oraz części działek ewid. nr 6/15, 6/25, 7, 17/1, 18, 19, 21 położonych we wsi Rokitno-Majątek, gmina Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, 24 stycznia 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy:
WPP.6730.1.2.2023.AW

OBWIESZCZENIE -
o zawieszeniu postępowania z urzędu

Na podstawie 97 § 1 pkt 1 w związku z art. 9, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) - zwany dalej k.p.a., oraz art. 62 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz 503 ze zm.), 
postanawiam:
zawiesić z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, na terenie działki ewid. nr 31/7, obręb 0018, położonej w Błoniu, ze względu na trwającą procedurę uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którego obszarze znajduje się ww. działka.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze postanowienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.
Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, po uprzednim umówieniu się telefonicznie:
(22) 725-30-04 w. 151, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, 24 stycznia 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy:
WPP.6733.1.11.2022/23.AW

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: EM-KWADRAT Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Chudzicką w dniu 24 stycznia 2023 r. wydano Decyzję Nr 1/M/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:
budowie sieci wodociągowej i kanalizacji ciśnieniowej, na terenie części działek ewid. nr 55, 20/4 i 20/5,  obręb 0019, położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, 10 stycznia 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy:
WPP.6733.2.17.2022/23.AW

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek Pana Milana Wiśniewskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Dawida Olejniczaka, w dniu 10 stycznia 2023 r. wydano Decyzję Nr 1/G/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na: 

Budowie sieci wodociągowej Dz 90, na terenie części działki ewid. nr 21, położonej we wsi Radonice, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, dn. 02.01.2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 87 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 ,poz. 1029) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia, iż na wniosek firmy Błonie – Strefa Przemysłowa Leszek Mirkowicz z siedzibą w m. Pass ul. Stefana Batorego 5 reprezentowanego przez Pana Janusza Adamskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

inwestycji polegającej na budowie stacji ładowania pojazdów wodorem wraz z elektrolizerem na działkach nr ewid. 18, 19, 17/5 obręb Piorunów oraz dz. nr ewid. 4/43, 4/28, 4/14 obr. Pass, gmina Błonie.

Złożony wniosek z dn. 13.12.2022 r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.

Przejdź do wpisu

Decyzja nr 20.2023 z 17.04.2023 r. znak WRK-RR.6220.20.2022 dot. inwestycji pn. budowa Centrum logistycznego z zapleczem biurowo socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (Kopytów i Łaźniew Majątek)

 • 17 kwietnia 2023 16:38

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie stacji ładowania pojazdów wodorem wraz z elektrolizerem na działkach nr ewid. 18, 19, 17/5 obręb Piorunów oraz dz. nr ewid. 4/43, 4/28, 4/14 obr. Pass, gmina Błonie

 • 29 marca 2023 14:59

Błonie, dn. 28.03.2023 r.

BURMISTRZ  BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

    Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 105 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku Błonie – Pass Strefa Przemysłowa Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w m. Pass ul. Stefana Batorego 5  reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa przez Pana Janusza Adamskiego wydał decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

inwestycji polegającej na budowie stacji ładowania pojazdów wodorem wraz z elektrolizerem na działkach nr ewid. 18, 19, 17/5 obręb Piorunów oraz dz. nr ewid. 4/43, 4/28, 4/14 obr. Pass, gmina Błonie.

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2022 poz. 2000), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Klimatu  Środowiska Nieruchomości i Geodezji w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym. 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Błoniu

 • 23 marca 2023 15:06

  Błonie, dn. 23.03.2023 r.

 BURMISTRZ BŁONIA


O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia, iż na wniosek Spółki TOSCA SPV Sp z o. o., z siedzibą w Warszawie ul. Belgradzka 3/183 reprezentowana przez Panią Kaję Sawicka przedstawiciela spółki Project Management Sp z o. o. z siedzibą w Warszawie, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na terenie działek o nr ewid. 2, 3, 4, 5 i 6 obręb 0001 Błonie Miasto, gmina Błonie.

Złożony wniosek z dn. 23.03.2023 r. przekazany został do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00. 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. budowy Centrum aktywności gospodarczej z halami usługowo -magazynowo-produkcyjnymi na terenie Wawrzyszewa

 • 22 lutego 2023 15:30

Błonie, dn. 22.02.2023 r.

BURMISTRZ  BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) oraz art. 61, art. 9, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku Pani Agnieszki Olek zam. Rańsk 19, 66-330 Pszczew wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie:

Centrum aktywności gospodarczej z halami usługowo -magazynowo-produkcyjnymi na terenie działek nr ew. 96, 97, 98, 99, 100 ob. Wawrzyszew.

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2022 poz. 2000), strony ma prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Klimatu Środowiska Nieruchomości i Geodezji w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek w godzinach 8:00 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie Burmistrza Błonia z 22.02.2023 r. dot. decyzji nr 10.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum aktywności gospodarczej z halami usługowo -magazynowo-produkcyjnymi w Wawrzyszewie

 • 22 lutego 2023 15:02

Błonie, dnia 22.02.2023 r.

WRK-RR.6220.17.2022

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Wydział Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 22.02.2023 r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 10.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum aktywności gospodarczej z halami usługowo -magazynowo-produkcyjnymi na terenie działek nr ew. 96, 97, 98, 99, 100 ob. Wawrzyszew.

Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organ właściwy do wydania decyzji udostępnia na okres 14 dni treść tej decyzji. Niniejsza decyzja zostanie udostępniona w dniu 22.02.2023 r.

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. budowy wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 45,0 m n.p.t. (wraz z odgromami) z instalacją radiokomunikacyjną we wsi Żukówka

 • 15 lutego 2023 14:03

Błonie, 15 lutego 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy:
WPP.6733.2.11.2022/23.AW

OBWIESZCZENIE

Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.),
w związku z zażaleniem na postanowienie
Burmistrza Błonia z dnia 6 lutego 2023 r.,
o sprostowaniu na żądanie strony oczywistej omyłki,
w decyzji nr 15/G/2022 z dnia 3 listopada 2022 r., wydanej przez Burmistrza Błonia, o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego, jako zamierzenie polegające na


budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 45,0 m n.p.t. (wraz z odgromami) z instalacją radiokomunikacyjną  Orange Polska S.A. o nazwie „WWA_Blonie_Zukowka12/14208” na terenie części działki ewid. nr 12 oraz działki ewid. nr 13/2, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie


wydanej na rzecz:
firmy Emitel S.A.  z siedzibą  w Warszawie
nr KRS: 0000716108
reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Krystiana Wzientek
zawiadamiam, iż
akta sprawy przekazane zostały do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie,
ul. Obozowa 57

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 15.02.2023 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Radonice, gmina Błonie

 • 25 stycznia 2023 13:46

Błonie, dn. 24.01.2023 r.


BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) oraz art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku  Spółki  Grafit Architekci Sp z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Filtrowa  67 D lok. 113 reprezentowanej przez Panią Monikę Jarzębowską wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie:

zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Radonice, gmina Błonie na terenie działek o nr ewid. 148, 150 obręb Radonice.

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2022 poz. 2000), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Klimatu  Środowiska Nieruchomości i Geodezji w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. budowy zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Radonice, gmina Błonie

 • 25 stycznia 2023 13:31

Błonie, dnia 24.01.2023 r.

WRK-RR.6220.12.2022

ZAWIADOMIENIE

    Na podstawie art. 38 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Wydział  Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji  Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 24.01.2023 r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 6.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Radonice, gmina Błonie na terenie działek o nr ewid. 148, 150 obręb Radonice.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organ właściwy do wydania decyzji udostępnia na okres 14 dni treść tej decyzji. Niniejsza decyzja zostanie udostępniona w dniu 25.01.2023 r.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie z 12.01.2023 r. dot. budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i miejscami parkingowymi terenowymi przy ul. Wiejskiej i ul. 3 Maja

 • 13 stycznia 2023 14:33

Błonie, dnia 12.01.2023 r.

WRK-RR.6220.11.2022

ZAWIADOMIENIE

    Na podstawie art. 38 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Wydział  Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji  Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 12.01.2023 r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 2.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i miejscami parkingowymi terenowymi, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczna oraz instalacją gazu na działkach o nr ewid. 30, 31, 33 i 34 obręb 0012 przy ul. Wiejskiej i ul. 3 Maja w Błoniu.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organ właściwy do wydania decyzji udostępnia na okres 14 dni treść tej decyzji. Niniejsza decyzja zostanie udostępniona w dniu 13.01.2023 r.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. wydania decyzji dot. budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i miejscami parkingowymi terenowymi przy ul. Wiejskiej i ul. 3 Maja

 • 13 stycznia 2023 14:23

Błonie, dn. 12.01.2023 r. 

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) oraz art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku  Spółki  VFM Orologio Sp z o.o., z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 142 B reprezentowana przez Panią Dominikę Puchalską wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie:

zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i miejscami parkingowymi terenowymi, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczna oraz instalacją gazu na działkach o nr ewid. 30, 31, 33 i 34 obręb 0012 przy ul. Wiejskiej i ul. 3 Maja w Błoniu.


Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2022 poz. 2000), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Klimatu  Środowiska Nieruchomości i Geodezji w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Wywieszono: ..........................
Zdjęto: ............................

Przejdź do wpisu
Powrót