Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

UWAGA! Bardzo duży plik.
Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako..."

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Uchwała Nr LIV/377/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Bieniewice na lata 2010-2017"

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

został uchwalony ponownie - Uchwała Nr LIV/377/10  Rady Miejskiej z dnia 16 sierpnia 2010 r.

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Programy działania
NAZWA: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Błonie na lata 2007 - 2013
OSTATNIA MODYFIKACJA: 12 Grudnia 2007

Przejdź do wpisu

Plan Odnowy Miejscowości Bieniewice na lata 2009 - 2017

 • 06 kwietnia 2009 14:12

Przejdź do wpisu

Program współpracy Gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r.

 • 06 kwietnia 2009 12:54

Przejdź do wpisu

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych dla Miasta i Gminy Błonie na rok 2009

 • 26 lutego 2009 09:16

Przejdź do wpisu

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych dla Miasta i Gminy Błonie na rok 2008

 • 06 lutego 2008 12:38

Przejdź do wpisu

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych dla miasta i gminy Błonie na rok 2007

 • 24 stycznia 2008 11:48

Programy działania
NAZWA: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych dla miasta i gminy Błonie na rok 2007
OSTATNIA MODYFIKACJA: 12 Grudnia 2007

Przejdź do wpisu

Studium Rewitalizacji Miasta i Gminy Błonie - PROJEKT

 • 24 stycznia 2008 11:42

Programy działania
NAZWA: Studium Rewitalizacji Miasta i Gminy Błonie - PROJEKT
OSTATNIA MODYFIKACJA: 11 Października 2006

Przejdź do wpisu

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2006 r.

 • 24 stycznia 2008 11:34

Programy działania
NAZWA: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2006 r.
OSTATNIA MODYFIKACJA: 17 Marca 2006

Przejdź do wpisu

Program współpracy Gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku

 • 24 stycznia 2008 11:26

Programy działania
NAZWA: Program współpracy Gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku
OSTATNIA MODYFIKACJA: 17 Marca 2006
TREŚĆ: Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wyrażające wolę i gotowość współpracy - mogą kontaktować się w powyższej sprawie z panem Maciejem Dunajewskim, pracownikiem Wydziału Rozwoju i Integracji Europejskiej tel: 0-22 725-34-08, maciej.dunajewski@umig.blonie.pl lub osobiście, ul. Traugutta 6, w godzinach pracy Urzędu.


Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/538/06
Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 6 marca 2006r.


Program współpracy Gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku


Wstęp
Przyjmując niniejszy dokument Rada Miejska w Błoniu deklaruje wolę kontynuowania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (zwanych dalej „Organizacjami”) na zasadzie partnerstwa i wyraża intencję realizacji swoich zadań ustawowych, w zakresach – gdzie jest to możliwe – w ścisłym współdziałaniu z nimi.

Współdziałanie to ma na celu lepsze wykonywanie zadań ustawowo powierzonych gminie, spoczywających na samorządzie miasta i gminy Błonie. Potencjał organizacji pozarządowych wskazuje na możliwość lepszego zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnym wysiłkiem samorządu i tych organizacji

Rozwój Gminy Błonie i poprawa warunków życia jej mieszkańców jest nadrzędnym zadaniem samorządu. Wierzymy, iż prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z Organizacjami jest jednym z elementów efektywnego zarządzania Gminą.
Program określa jasne i czytelne rozwiązania włączające Organizacje w system demokracji lokalnej. Niniejszy Program stanowi propozycję dla wszystkich Organizacji wyrażających wolę i gotowość współpracy w działalności na rzecz Gminy Błonie i jej mieszkańców.

Celem wdrożenia Programu jest zwiększenie udziału mieszkańców Gminy w kreowaniu i realizacji lokalnej polityki społecznej.
Cele szczegółowe, których realizacja umożliwi osiągnięcie celu głównego to:
a) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną i jej tradycje;
b) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy;
c) integracja społeczności lokalnej i współpraca podmiotów programu;
d) pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, a przez to – poprawa jakości życia mieszkańców.
e) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd.

Niniejszy Program został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873/, zwanej dalej „ustawą".

Rozdział I
Podmioty Programu współpracy


1. Program współpracy finansowany jest z budżetu gminy Błonie, dlatego też, podstawowym kryterium decydującym o udzielaniu przez władze gminy wsparcia dla Organizacji, jest działalność na rzecz gminy i jej mieszkańców – o wsparcie w ramach Programu mogą ubiegać się wyłącznie Organizacje, które prowadzą działalność na rzecz mieszkańców gminy Błonie.

2. Podmiotami niniejszego Programu współpracy są w szczególności:
a) organizacje pozarządowe,
b) stowarzyszenia/terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszeń/,
c) kluby sportowe,
d) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
e) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
f) fundacje /terenowe jednostki organizacyjne fundacji/,
g) rady rodziców przy szkołach,
h) grupy nieformalne.


Podmioty nie posiadające osobowości prawnej i grupy nieformalne mogą otrzymywać pomoc ze strony gminy, w zakresie określonym w rozdziale 4 pkt 1f) i 1g) niniejszego Programu.

Rozdział II
Kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego


1. Przedmiotem współpracy może być każde przedsięwzięcie (program, projekt) leżące w sferze zadań publicznych (zgodnie z art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) zaliczone do zadań własnych Gminy Błonie (zgodnie z art. 6 i 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym), co do którego obie strony wyrażą wolę współpracy.

2. Na podstawie analizy potrzeb społecznych zdiagnozowanych m.in. w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2005-2006 i 2007-2013 dla Miasta i Gminy Błonie i w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Błonie do 2020 roku oraz na podstawie konsultacji z Organizacjami Rada Miejska uznaje, że głównymi obszarami współpracy są w szczególności:
1) ochrona i promocja zdrowia,
2) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
4) kultura,
5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
6) działalność charytatywna,
7) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
8) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
9) wypoczynek dzieci i młodzieży,
10) ekologia,
11) podtrzymywanie tradycji narodowych,
12) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
13) tworzenie i rozwój społeczeństwa informacyjnego,
14) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Błonie.


Rozdział III
Realizacja Programu i zasady współpracy Organizacji z organami Gminy, gminnymi jednostkami organizacyjnymi i jednostkami pomocniczymi


1. Za realizację Programu odpowiadają:
a) Rada Miejska i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej miasta oraz ustalania priorytetów przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych;
b) Burmistrz Miasta i Gminy Błonie – w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania środkami budżetowymi, szczegółowego określania zadań ze sfery zadań pożytku publicznego przewidywanych do realizacji przy udziale Organizacji, wspierania organizacyjnego i merytorycznego tutejszych Organizacji, decydowania o przyznaniu dotacji i innych form pomocy poszczególnym Organizacjom w ramach ustalonych przez Radę Miejską priorytetów;
c) Komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza, w skład której wchodzą: zastępca burmistrza, naczelnik wydziału finansowego lub osoba przez niego wskazana, naczelnik właściwego merytorycznie wydziału urzędu lub osoba przez niego wskazana, pracownik Wydziału Rozwoju i Integracji Europejskiej koordynujący współpracę z Organizacjami, przedstawiciele Rady Miejskiej. W skład Komisji może wchodzić z głosem doradczym osoba, która w związku z wykonywaniem zawodu posiada specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań podlegających konkursowi. Przedstawiciele Organizacji nie mogą być powoływani w skład Komisji, dopuszcza się ich uczestnictwo w pracach Komisji jako obserwatorów bez prawa głosu;
d) Gminne jednostki organizacyjne - w zakresie bieżącej współpracy z Organizacjami,
e) właściwe merytorycznie Wydziały Urzędu Miasta i Gminy - w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów z Organizacjami, udzielania im wsparcia organizacyjnego i merytorycznego, kontaktów pomiędzy Organizacjami i poszczególnymi komisjami Rady Miasta, publikowania informacji o Organizacjach realizujących zadania ze sfery zadań publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej
f) Pracownik Wydziału Rozwoju i Integracji Europejskiej odpowiedzialny za współpracę z Organizacjami - w zakresie uaktualniania Banku Informacji o Organizacjach Pozarządowych, utrzymywania bieżących kontaktów z Organizacjami i koordynowania prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego obejmującej zadania publiczne Gminy, publikowania informacji o Organizacjach w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy,
g) Organizacje – w zakresie współpracy z przedstawicielami Gminy i innych Organizacji, w szczególności dotyczącej wymiany wniosków, opinii i uwag, bieżącego uaktualniania danych w Banku Informacji o Organizacjach i aktywnego uczestniczenia w spotkaniach roboczych.

2. Przedstawiciele Organizacji mają możliwość uzyskiwania bieżących informacji na temat prac merytorycznych komisji Rady Miejskiej, jak i przekazywania tym komisjom swoich wniosków, opinii i uwag.

3. Organizacje mają możliwość przekazywania swoich wniosków, opinii i uwag bezpośrednio Burmistrzowi Miasta i Gminy. Wnioski powinny dotyczyć spraw kompleksowych, które przekraczają kompetencje poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy lub, które w ocenie Organizacji nie zostały potraktowane z należytą uwagą. Wnioski powinny zawierać pisemną dokumentację.

4. Stosownie do potrzeb zgłaszanych przez Organizacje, lecz nie rzadziej niż jeden raz w roku Burmistrz Miasta i Gminy organizować będzie spotkania Organizacji z przedstawicielami wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta, gminnych jednostek organizacyjnych i Rady Miejskiej.

5. O terminach spotkań informowane będą Organizacje, które zadeklarowały w Banku Informacji o Organizacjach Pozarządowych gotowość podjęcia współpracy z Gminą w zakresie realizacji zadań w danej dziedzinie sfery pożytku publicznego. W ramach tych spotkań Organizacje będą miały możliwość uzyskania informacji o interesujących je zagadnieniach oraz przedstawiania swoich wniosków, propozycji i informacji mogących usprawnić poszczególne dziedziny funkcjonowania Gminy. Spotkania, o których mowa służyć będą także wymianie informacji o kierunkach planowanych i podejmowanych działań na rzecz wspólnoty samorządowej w celu ich zharmonizowania i nawiązania bądź zacieśnienia współpracy,

6. Burmistrz Miasta i Gminy będzie kierował do właściwych Organizacji projekty aktów prawa miejscowego dotyczących problematyki mieszczącej się w zakresie ich statutowej działalności w celu uzyskania ewentualnych uwag i opinii w przedmiocie projektowanej regulacji prawnej.

7. Organizacje zainteresowane współpracą z organami jednostek pomocniczych (wsi i osiedli), mogą uzyskać wszelkie informacje na ich temat w Biurze Rady Miejskiej oraz podejmować współpracę na rzecz mieszkańców Gminy na obszarach działania poszczególnych jednostek pomocniczych.

Rozdział IV
Formy współpracy i wsparcia udzielanego Organizacjom przez organy Gminy Błonie


1. W ramach niniejszego Programu Organizacje mogą uzyskać następujące formy wsparcia ich działalności:
a) dofinansowanie realizowanych przez Organizacje zadań zgodnych z ustawowymi celami i kierunkami działania Gminy,
b) sfinansowanie kosztów powierzonych im do realizacji zadań Gminy.
c) pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł innych niż środki budżetu Gminy,
d) pomoc w nawiązywaniu kontaktów z innymi organizacjami o analogicznych celach i kierunkach działania, które funkcjonują poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności w miastach bliźniaczych,
e) udostępnienie na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych lub gruntów z zasobów Gminy pod działalność statutową związaną z realizacją zadań z obszarów określonych w Rozdziale II niniejszego Programu,
f) udostępnianie lokalu na spotkania,
g) upowszechnianie i promowanie działalności Organizacji w mediach,
h) zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz innych opłat o charakterze lokalnym – uchwałą Rady Miejskiej zgodnie z art.7 pkt 3. Ustawy z dnia 12.01.1991r z późn. zmian. o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Wsparcie finansowe o którym mowa w pkt. 1 a) i b) udzielane jest zgodnie z rozdziałem 2 Ustawy na następujących zasadach:
a) Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza, z zastrzeżeniem pkt. 3, otwarte konkursy ofert na realizację określonych zadań w obszarach wymienionych w Rozdziale II niniejszego Programu,
b) Burmistrz Miasta i Gminy może przeprowadzić konkurs z własnej inicjatywy lub po rozpatrzeniu wniosku Organizacji prowadzącej działalność w danym zakresie,
c) Burmistrz Miasta i Gminy powołuje w formie zarządzenia komisję konkursową w celu rozpatrzenia ofert przedstawionych przez Organizacje oraz określa tryb jej pracy.
d) warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie jej na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
e) w wyniku konkursu może zostać wybrana jedna lub więcej ofert; środki przekazywane są wyłonionym w wyniku konkursu Organizacjom na podstawie umów zawieranych według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
f) sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie dokonywanej przez właściwe merytorycznie Wydziały Urzędu Miasta i Gminy lub właściwe gminne jednostki organizacyjne.

3. Dofinansowanie lub powierzenie Organizacjom realizacji zadań publicznych może odbywać się w trybie innym niż określony w pkt. 2a), jeżeli przepisy szczególne przewidują inny tryb ich zlecania (np. przepisy ustawy o pomocy społecznej). W uzasadnionych przypadkach powierzenie Organizacji realizacji zadań publicznych może odbywać się także w trybie i na zasadach określonych w szczególności w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych.

4. Organy Gminy pomagają Organizacjom w pozyskiwaniu środków ze źródeł innych niż budżetowe. Dzięki tej formie współpracy, ze źródeł zewnętrznych mogą trafiać do Gminy Błonie środki na realizację zadań i programów potrzebnych mieszkańcom Gminy. Pomoc samorządu obejmować będzie udzielanie informacji o potencjalnych źródłach finansowania, opiniowanie wniosków o przekazanie środków na realizację zadań oraz promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki z zewnątrz.

W przypadku ubiegania się o dotacje ze środków Unii Europejskiej, Organizacja może wystąpić o przyznanie dotacji z budżetu gminy, na sfinansowanie lub dofinansowanie udziału własnego (poza wnioskami składanymi w ramach konkursów na realizację zadań Gminy). Możliwość taka ograniczona jest jednak do sytuacji, gdy wnioskowane wsparcie z budżetu Gminy nie przekracza 20% wartości projektu. Dotacja przyznawana jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Błonie w ramach kwoty ustalonej w budżecie Gminy.
Wnioski z opisem projektu, który ma zostać dofinansowany i preliminarzem wydatków należy składać z 30 dniowym wyprzedzeniem.

5. Sprawozdania z realizacji zadań, na które Organizacje uzyskały pomoc finansową, zamieszczane będą w Błońskim Informatorze Samorządowym oraz na stronie internetowej Błonia.

6. Organizacje, zainteresowane udostępnieniem przez Gminę lokalu lub gruntu dla potrzeb prowadzenia działalności pożytku publicznego mogą ubiegać się o udostępnienie takiego lokalu lub gruntu z zasobów Gminy. Przydziały będą następowały stosownie do możliwości i stanu zasobów Gminy. We wniosku Organizacja określa ogólne wymagania w stosunku do lokalu/gruntu i przewidywany okres jego użytkowania.

Organizacje ubiegające się o udostępnienie lokalu lub gruntu powinny składać wraz z wnioskiem następujące dokumenty:
- opis działalności Organizacji w roku poprzednim,
- opis zadań i programów, które będą realizowane (niezależnie od źródeł ich finansowania) ze wskazaniem rodzaju planowanej działalności stosownie do przepisów art. 6-9 ustawy,
- dokumenty określające status prawny Organizacji, w tym aktualny odpis z właściwego rejestru (najdalej sprzed 6 miesięcy) i statut,
- wypełnioną ankietę Banku Informacji o Organizacjach Pozarządowych (aktualną).
Wnioski należy składać Burmistrzowi Miasta i Gminy Błonie.

Organizacje, które otrzymały lokal/grunt w użyczenie lub najem zobowiązane są do składania Burmistrzowi Miasta i Gminy półrocznych sprawozdań merytorycznych ze sposobu jego wykorzystania.

7. Organizacjom i grupom nieformalnym nie dysponującym własnym lokalem władze miasta umożliwiają nieodpłatne korzystanie z sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Błonie na organizowanie spotkań i szkoleń związanych z realizacją zadań publicznych.

8. Organizacje mogą nieodpłatnie umieszczać na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Błonie i w Błońskim Informatorze Samorządowym informacje i ogłoszenia dotyczące ich bieżącej działalności. Ponadto w ramach zawartej umowy pomiędzy gminą Błonie a Radiem Niepokalanów Organizacja może zaprezentować swoje działania/osiągnięcia w ramach audycji „Kwadrans Samorządowy”, a także przekazywać wiadomości bieżące do codziennego serwisu regionalnego.

Rozdział V
Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych


1. Rolą Organizacji, oprócz realizacji celów statutowych, jest również włączanie się w budowanie samorządności lokalnej. Organizacje tworzone przez obywateli, pracujące na rzecz realizacji ich potrzeb musza mieć zapewnioną nie tylko możliwość budowania społeczności lokalnej ale też wnoszenia swojego wkładu w pracę samorządu lokalnego, jego organów i jednostek organizacyjnych, takich jak Rada Miejska, Urząd Miasta i Gminy i inne. Narzędziem, które tę współpracę ułatwi stanie się Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych, zwany dalej Bankiem Informacji, zawierający podstawowe dane o błońskich organizacjach. Zostanie on opracowany i opublikowany przez Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej na podstawie ankiet wypełnionych przez Organizacje. Dane w nim zawarte dostępne będą na stronie internetowej gminy Błonie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Na podstawie informacji w nim zgromadzonych oceniane będą zarówno dokonania Organizacji, jak i ich możliwości i zainteresowanie merytoryczną współpracą z samorządem gminy Błonie.

2. Organizacje wyrażające wolę współpracy z Gminą w prowadzeniu działalności pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom publicznym Gminy powinny złożyć akces do Banku Informacji w tym celu zainteresowane Organizacje powinny złożyć w Wydziale Rozwoju i Integracji Europejskiej:
- wypełnioną ankietę Banku Informacji zawierającą dane dotyczące Organizacji (formularz ankiety stanowi załącznik do niniejszego Programu),
- statut Organizacji,
- zobowiązanie do aktualizacji zgłoszonych danych,
- oświadczenie obejmujące zgodę Organizacji na udostępnianie dotyczących jej danych wszystkim zainteresowanym, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Organizacja, która złożyła w danym roku dokumenty, o których mowa w pkt.2 zwolniona jest z przedkładania tych dokumentów przy każdorazowym udziale w konkursie, itp.

Rozdział VI
Ocena realizacji Programu


1. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji niniejszego Programu, mogą być zgłaszane Burmistrzowi Miasta i Gminy Błonie i wykorzystywane do usprawniania bieżącej współpracy.

2. Co roku, realizacja Programu będzie oceniana przez Radę Miejską, na podstawie sprawozdania Burmistrza z rocznej realizacji Programu, zawierającego w szczególności:
- liczbę organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,
- liczbę osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy),
- liczbę osób, które były adresatami różnych działań publicznych,
- wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta na realizację tych zadań,
- opis wsparcia pozafinansowego udzielonego przez samorząd Organizacjom,
- łączną wielkość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez Organizacje w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców.

3. Wnioski z oceny będą podstawą do dokonania niezbędnych zmian w celu zwiększenia efektywności programów współpracy uchwalanych na kolejne lata.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe


1. Rada Miejska w terminie do 31 sierpnia 2006 roku uchwali listę zagadnień priorytetowych na kolejny rok budżetowy. Za przedstawienie Radzie projektu takiej listy odpowiedzialny jest Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej, projekt ten powstanie w drodze konsultacji z Organizacjami, na podstawie propozycji zgłaszanych przez Organizacje.

2. W terminie do 30 września 2006 roku Rada Miejska uchwali Program współpracy Gminy Błonie z Organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok.

3. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Programem, do współpracy Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych z Organizacjami stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873/.

Przejdź do wpisu
Powrót