Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem

I. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek o zawarcie związku małżeńskiego.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
1) Odpis aktu urodzenia.
2) Jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
3) Dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
4) W przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia lub odpisu aktu urodzenia, ma możliwość złożenia po polskiego sądu wniosku o zwolnienie od ich składania. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, składa prawomocne postanowienie sądu.
Dokumenty obcojęzyczne należy złożyć w oryginale wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. UWAGA!!! Dokumenty nie podlegają zwrotowi!!!
Ze względu na specyfikę rejestracji stanu cywilnego w poszczególnych państwach, wskazana jest wcześniejsza konsultacja.

II. DOKUMENTY DO WGLĄDU:
1. Dokument tożsamości narzeczonych (dowód osobisty lub paszport).
 

W przypadku cudzoziemca - do wglądu:
- dowód tożsamości - paszport
- karta stałego pobytu - w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe
- ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych - w przypadku pobytu czasowego.

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego w Błoniu
ul. Rynek 6, parter, pokój Nr 5
tel. 22 725 30 04 w. 121; e-mail: usc@um.blonie.pl

IV. GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek 10:00-18:00,
wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00,
środa – dzień bez przyjęć interesantów (nie dotyczy zgłoszenia zgonu)

V. OPŁATY:
84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa (uiszczona w dniu składania zapewnień).
UWAGA!!! Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu gminy, na terenie której zostanie zawarty związek małżeński. Dla ślubów odbywających się na terenie gminy Błonie opłatę należy wnieść na numer rachunku bankowego: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461 lub w kasie urzędu ul. Nowakowskiego 10 (piętro 1).

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Małżeństwo może być zawarte nie wcześniej niż miesiąc od dnia złożenia przez oboje narzeczonych dokumentów i zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Z ważnych względów termin może być skrócony przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

VIII. UWAGI:
1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński składają komplet dokumentów osobiście w dowolnym USC niezależnie od miejsca stałego zameldowania.
2. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. UWAGA!!! Zapewnienie należy złożyć co najmniej 1 miesiąc przed ślubem (do czasu oczekiwania nie wlicza się dnia, w którym zostało złożone zapewnienie), jednak nie wcześniej niż pół roku przed wyznaczonym terminem ślubu (zapewnienie jest ważne 6 miesięcy).
3. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.
4. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza.
5. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
6. Małżeństwo mogą zawrzeć osoby pełnoletnie. Jednakże sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16  (należy wówczas przedstawić prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa).
Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:
a. prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
b. pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
7. W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
8. Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim, narzeczeni powinni zapewnić udział tłumacza w czasie ślubu.
9. Obywatel polski, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, ma obowiązek wystąpić o wymianę dowodu osobistego. Dotychczasowy dowód ulega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu.

IX. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego,
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy,
4. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

X. Formularze do pobrania:
Wniosek o zawarcie związku małżeńskiego.
 

Przejdź do wpisu
 •  

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego poza siedzibą USC (ślub plenerowy)

I. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek o zawarcie związku małżeńskiego.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 

II. DOKUMENTY DO WGLĄDU:
1. Dokument tożsamości narzeczonych (dowód osobisty lub paszport).
 

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego w Błoniu
ul. Rynek 6, parter, pokój Nr 5
tel. 22 725 30 04 w. 121; e-mail: usc@um.blonie.pl

IV. GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek 10:00-18:00,
wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00,
środa – dzień bez przyjęć interesantów (nie dotyczy zgłoszenia zgonu)

V. OPŁATY:
84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa (uiszczona w dniu składania zapewnień)
1000 zł – opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.
UWAGA!!! Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu gminy, na której terenie zostanie zawarty związek małżeński. Dla ślubów odbywających się na terenie gminy Błonie opłatę należy wnieść na numer rachunku bankowego: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461 lub w kasie urzędu ul. Nowakowskiego 10 (piętro 1).

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Małżeństwo może być zawarte nie wcześniej niż miesiąc od dnia złożenia przez oboje narzeczonych dokumentów i zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Z ważnych względów termin może być skrócony przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

VIII. UWAGI:
1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński składają komplet dokumentów osobiście w dowolnym USC niezależnie od miejsca stałego zameldowania.
2. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. UWAGA!!! Zapewnienie należy złożyć co najmniej 1 miesiąc przed ślubem (do czasu oczekiwania nie wlicza się dnia, w którym zostało złożone zapewnienie), jednak nie wcześniej niż pół roku przed wyznaczonym terminem ślubu (zapewnienie jest ważne 6 miesięcy).
3. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.
4. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
5. Małżeństwo mogą zawrzeć osoby pełnoletnie. Jednakże sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16  (należy wówczas przedstawić prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa).
Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:
a. prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
b. pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
6. W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
7. Obywatel polski, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, ma obowiązek wystąpić o wymianę dowodu osobistego. Dotychczasowy dowód ulega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu.

IX. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego,
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy,
4. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

X. Formularze do pobrania:
Wniosek o zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC.
 

Przejdź do wpisu
 •  

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w siedzibie USC

I. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek o zawarcie związku małżeńskiego.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 

II. DOKUMENTY DO WGLĄDU:
1. Dokument tożsamości narzeczonych (dowód osobisty lub paszport).
 

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego w Błoniu
ul. Rynek 6, parter, pokój Nr 5
tel. 22 725 30 04 w. 121; e-mail: usc@um.blonie.pl

IV. GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek 10:00-18:00,
wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00,
środa – dzień bez przyjęć interesantów (nie dotyczy zgłoszenia zgonu)

V. OPŁATY:
84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa (uiszczona w dniu składania zapewnień).
UWAGA!!! Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu gminy, na której terenie zostanie zawarty związek małżeński. Dla ślubów odbywających się na terenie gminy Błonie opłatę należy wnieść na numer rachunku bankowego: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461 lub w kasie urzędu ul. Nowakowskiego 10 (piętro 1).

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Małżeństwo może być zawarte nie wcześniej niż miesiąc od dnia złożenia przez oboje narzeczonych dokumentów i zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Z ważnych względów termin może być skrócony przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

VIII. UWAGI:
1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński składają komplet dokumentów osobiście w dowolnym USC niezależnie od miejsca stałego zameldowania.
2. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. UWAGA!!! Zapewnienie należy złożyć co najmniej 1 miesiąc przed ślubem (do czasu oczekiwania nie wlicza się dnia, w którym zostało złożone zapewnienie), jednak nie wcześniej niż pół roku przed wyznaczonym terminem ślubu (zapewnienie jest ważne 6 miesięcy).
3. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.
4. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
5. Małżeństwo mogą zawrzeć osoby pełnoletnie. Jednakże sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16  (należy wówczas przedstawić prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa).
Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:
a. prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
b. pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
6. W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
7. Obywatel polski, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, ma obowiązek wystąpić o wymianę dowodu osobistego. Dotychczasowy dowód ulega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu.

IX. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego,
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy,
4. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

X. Formularze do pobrania:

 • Wniosek o zawarcie związku małżeńskiego.

Przejdź do wpisu

Zaświadczenie o stanie cywilnym

 •  

Zaświadczenie o stanie cywilnym

I. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej. 

II. DOKUMENTY DO WGLĄDU:
1. Dokument tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport).
 

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego w Błoniu
ul. Rynek 6, parter, pokój Nr 5
tel. 22 725 30 04 w. 121; e-mail: usc@um.blonie.pl

IV. GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek 10:00-18:00,
wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00,
środa – dzień bez przyjęć interesantów (nie dotyczy zgłoszenia zgonu)

V. OPŁATY:
38 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461 lub w kasie urzędu ul. Nowakowskiego 10 (piętro 1)

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Bez zbędnej zwłoki.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy. 

VIII. UWAGI:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
2. Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.
3. UWAGA!!! Ważność zaświadczenia opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

IX. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

X. Formularze do pobrania:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.

Przejdź do wpisu
 •  

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

I. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
2. Dokument stanowiący podstawę do uzupełnienia.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

II. DOKUMENTY DO WGLĄDU:
Dokument tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport).

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego w Błoniu
ul. Rynek 6, parter, pokój Nr 5
tel. 22 725 30 04 w. 121; e-mail: usc@um.blonie.pl

IV. GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek 10:00-18:00,
wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00,
środa – dzień bez przyjęć interesantów (nie dotyczy zgłoszenia zgonu)

V. OPŁATY:
39 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po uzupełnieniu aktu stanu cywilnego.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461 lub w kasie urzędu ul. Nowakowskiego 10 (piętro 1)

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Bez zbędnej zwłoki.
Do 1. miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji wydanej przez Kierownika USC w Błoniu przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VIII. UWAGI:
1. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego dokonuje się:

 • z urzędu,
 • na wniosek osoby, której ten akt dotyczy,
 • jej przedstawiciela ustawowego,
 • na wniosek osoby mającej w tym interes prawny.

2. Podstawą uzupełnienia są:

 • akta zbiorowe,
 • wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby
 • lub akty stanu cywilnego wstępnych (tj. rodziców, dziadków itd.).

3. W przypadku uzupełnienia na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
4. Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.
5. Jeżeli uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze uzupełnienia lub o złożeniu wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
6. Jeżeli uzupełnienia aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.
7. Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując uzupełnienia, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny uzupełnionego aktu stanu cywilnego.

IX. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

X. Formularze do pobrania:
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Przejdź do wpisu
 •  

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

I. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie).

II. DOKUMENTY DO WGLĄDU:
1. Dokument tożsamości wnioskodawcy/jubilatów (dowód osobisty lub paszport).

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego w Błoniu
ul. Rynek 6, parter, pokój Nr 5
tel. 22 725 30 04 w. 121; e-mail: usc@um.blonie.pl

IV. GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek 10:00-18:00,
wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00,
środa – dzień bez przyjęć interesantów (nie dotyczy zgłoszenia zgonu)

V. OPŁATY:
Brak.

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie około sześciu miesięcy od daty złożenia wniosku.
Po przyznaniu odznaczeń i odebraniu ich z właściwego urzędu wojewódzkiego, Urząd Stanu Cywilnego, który zainicjował nadanie medalu powinien w ciągu sześciu miesięcy od daty wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o ich nadaniu zorganizować uroczystość (spotkanie), podczas której niniejsze odznaczenia zostaną wręczone wyróżnionym.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak. 

VIII. UWAGI:
1. Właściwym miejscowo urzędem stanu cywilnego do przyjęcia zgłoszenia do nadania medalu jest urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania Jubilatów.
2. Wnioski o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przekazywane są do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, który przedstawia je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.
4. Zgłoszenia można dokonać w tym samym roku w którym obchodzony jest jubileusz zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub lutym, wniosek można składać od miesiąca listopada w poprzedzającym roku.
5. Ceremonie wręczenia medali odbywają się kilka razy do roku. Podczas uroczystości odbywa się akt dekoracji Jubilatów dokonywany przez Burmistrza Błonia.

IX. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach
2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

X. Formularze do pobrania:
Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

I. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.
2. Dokument stanowiący podstawę do sprostowania.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

II. DOKUMENTY DO WGLĄDU:
Dokument tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport).

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego w Błoniu
ul. Rynek 6, parter, pokój Nr 5
tel. 22 725 30 04 w. 121; e-mail: usc@um.blonie.pl

IV. GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek 10:00-18:00,
wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00,
środa – dzień bez przyjęć interesantów (nie dotyczy zgłoszenia zgonu)

V. OPŁATY:
39 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu aktu stanu cywilnego.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461 lub w kasie urzędu ul. Nowakowskiego 10 (piętro 1)

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Bez zbędnej zwłoki.
Do 1. miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji wydanej przez Kierownika USC w Błoniu przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VIII. UWAGI:
1. Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się:

 • z urzędu,
 • na wniosek osoby, której ten akt dotyczy,
 • jej przedstawiciela ustawowego,
 • na wniosek osoby mającej w tym interes prawny.

2. Podstawą sprostowania są:

 • akta zbiorowe,
 • wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby
 • lub akty stanu cywilnego wstępnych (tj. rodziców, dziadków itd.).

3. W przypadku sprostowania na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
4. Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.
5. Jeżeli sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze sprostowania lub o złożeniu wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego.
6. Jeżeli sprostowania aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.
7. Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując sprostowania, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny sprostowanego aktu stanu cywilnego.

IX. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

X. Formularze do pobrania:
Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.

Przejdź do wpisu
 •  

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego, wielojęzycznego aktu stanu cywilnego

I. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego/wielojęzycznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

II. DOKUMENTY DO WGLĄDU:
Dokument tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport).

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego w Błoniu
ul. Rynek 6, parter, pokój Nr 5
tel. 22 725 30 04 w. 121; e-mail: usc@um.blonie.pl

IV. GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek 10:00-18:00,
wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00,
środa – dzień bez przyjęć interesantów (nie dotyczy zgłoszenia zgonu)

V. OPŁATY:
22 zł – opłata skarbowa za odpis skrócony
33 zł – opłata skarbowa za odpis zupełny
22 zł – opłata skarbowa za odpis wielojęzyczny
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461 lub w kasie urzędu ul. Nowakowskiego 10 (piętro 1)

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 10 dni roboczych.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC w Błoniu, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VIII. UWAGI:
1. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • jej wstępny (rodzice, dziadkowie itd.),
 • zstępny (dzieci, wnuki itd.),
 • rodzeństwo,
 • małżonek,
 • przedstawiciel ustawowy
 • oraz inne osoby, które wykażą interes prawny.

Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.
2. Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego można złożyć w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie RP.

IX. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

X. Formularze do pobrania:

 • Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia
 • Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu
 • Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa

Przejdź do wpisu
 •  

Przyjęcie oświadczenia po rozwodzie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa


I. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek o przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

II. DOKUMENTY DO WGLĄDU:
Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego w Błoniu
ul. Rynek 6, parter, pokój Nr 5
tel. 22 725 30 04 w. 121; e-mail: usc@um.blonie.pl

IV. GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek 10:00-18:00,
wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00,
środa – dzień bez przyjęć interesantów (nie dotyczy zgłoszenia zgonu)

V. OPŁATY:
11 zł – opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461 lub w kasie urzędu ul. Nowakowskiego 10 (piętro 1)

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC w Błoniu, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VIII. UWAGI:
1. W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
2. Oświadczenie można złożyć w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie RP oraz przed polskim konsulem.

IX. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

X. Formularze do pobrania:
Wniosek o przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Przejdź do wpisu
 •  

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

I. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg.
2. Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu, wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
UWAGA!!! Dokumenty nie podlegają zwrotowi!!!
3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Ze względu na specyfikę rejestracji stanu cywilnego w poszczególnych państwach, wskazana jest wcześniejsza konsultacja. Niezbędne mogą się okazać dodatkowe dokumenty oraz konieczność złożenia oświadczeń przewidzianych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

II. DOKUMENTY DO WGLĄDU:
Dokument tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport).

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego w Błoniu
ul. Rynek 6, parter, pokój Nr 5
tel. 22 725 30 04 w. 121; e-mail: usc@um.blonie.pl

IV. GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek 10:00-18:00,
wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00,
środa – dzień bez przyjęć interesantów (nie dotyczy zgłoszenia zgonu)

V. OPŁATY:
50 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461 lub w kasie urzędu ul. Nowakowskiego 10 (piętro 1)

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji odmownej wydanej przez Kierownika USC w Błoniu przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VIII. UWAGI:
1. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy lub osoby, która wykaże interes prawny bądź interes faktyczny w przypadku rejestracji zgonu.

2. W postępowaniu administracyjnym dotyczącym wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

3. W rejestrze stanu cywilnego można dokonać rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane, oraz rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.

4. Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji. Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego.
Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.
UWAGA!!! Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

5. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który wpisał zagraniczny akt do polskich ksiąg, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

IX. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

X. Formularze do pobrania:

 • Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia.
 • Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa.
 • Wniosek o transkrypcję aktu zgonu.

Przejdź do wpisu

Zgłoszenie zgonu

 •  

Zgłoszenie zgonu

I. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.
2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).

II. DOKUMENTY DO WGLĄDU:
Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon (dowód osobisty lub paszport).

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego w Błoniu
ul. Rynek 6, parter, pokój Nr 5
tel. 22 725 30 04 w. 121; e-mail: usc@um.blonie.pl

IV. GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek 10:00-18:00,
wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00,
środa – dzień bez przyjęć interesantów (nie dotyczy zgłoszenia zgonu)

V. OPŁATY:
Osobie zgłaszającej wydawany jest jeden bezpłatny egzemplarz odpisu aktu zgonu.
 

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Błoniu przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VIII. UWAGI:
Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
Rejestracji zgonu dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zdarzenia.
Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

 • małżonek lub dzieci zmarłego,
 • najbliżsi krewni lub powinowaci,
 • pełnomocnik rodziny.

IX. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

X. Formularze do pobrania:

 • Wniosek o sporządzenie aktu zgonu
 • Oświadczenie zgłaszającego zgon.

Przejdź do wpisu
 •  

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

I. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
2. Osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej). UWAGA!!! Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana zostanie po przedłożeniu wymienionych dokumentów. W zależności od czasu jego wydania i kraju, z którego ono pochodzi, orzeczenie podlegać będzie skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie dopuszczane do obiegu prawnego na terenie RP po uprzednim jego uznaniu przez sąd okręgowy w kraju.
3. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.
4. Akt urodzenia osoby, z którą ma być zawarte małżeństwo wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
5. Zaświadczenie o stanie cywilnym osoby, z którą ma być zawarte małżeństwo.
6. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej. 

II. DOKUMENTY DO WGLĄDU:
1. Dokument tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport).
 

III. MIEJSCE ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego w Błoniu
ul. Rynek 6, parter, pokój Nr 5
tel. 22 725 30 04 w. 121; e-mail: usc@um.blonie.pl

IV. GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek 10:00-18:00,
wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00,
środa – dzień bez przyjęć interesantów (nie dotyczy zgłoszenia zgonu)

V. OPŁATY:
38 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461 lub w kasie urzędu ul. Nowakowskiego 10 (piętro 1)

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Bez zbędnej zwłoki.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy. 

VIII. UWAGI:
1. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy, konsul Rzeczypospolitej Polskiej
2. UWAGA!!! Ważność zaświadczenia opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

IX. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

X. Formularze do pobrania:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Przejdź do wpisu

Uznanie ojcostwa

 •  

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

I. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa.
2. Zaświadczenie od lekarza.
 

II. DOKUMENTY DO WGLĄDU:
1. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowód osobisty lub paszport).
 

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego w Błoniu
ul. Rynek 6, parter, pokój Nr 5
tel. 22 725 30 04 w. 121; e-mail: usc@um.blonie.pl

IV. GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek 10:00-18:00,
wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00,
środa – dzień bez przyjęć interesantów (nie dotyczy zgłoszenia zgonu)

V. OPŁATY:
Brak.

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VIII. UWAGI:
1. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
2. W przypadku matki małoletniej zgodę na uznanie wyraża przedstawiciel ustawowy dziecka.
3. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
4. Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego.
5. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
6. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemanie to nie dotyczy przypadku, gdy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki.
7. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
8. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

IX. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

X. Formularze do pobrania:
Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa.
 

Przejdź do wpisu

Zmiana imienia lub/i nazwiska

 •  

Zmiana imienia lub/i nazwiska

I. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek o zmianę imienia lub/i nazwiska z uzasadnieniem.
2.  Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

II. DOKUMENTY DO WGLĄDU:
Dokument tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport).

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego w Błoniu
ul. Rynek 6, parter, pokój Nr 5
tel. 22 725 30 04 w. 121; e-mail: usc@um.blonie.pl

IV. GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek 10:00-18:00,
wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00,
środa – dzień bez przyjęć interesantów (nie dotyczy zgłoszenia zgonu)

V. OPŁATY:
37 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461 lub w kasie urzędu ul. Nowakowskiego 10 (piętro 1)

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego) a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. 

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji wydanej przez Kierownika USC w Błoniu przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VIII. UWAGI:
1. Wniosek o zmianę pisowni imienia lub nazwiska może złożyć wyłącznie obywatel polski, pełnoletni.
2. O zmianę imienia lub/i nazwiska małoletniego dziecka występują obydwoje rodzice, chyba, że jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje (należy przedstawić akt zgonu rodzica) lub nie jest znany bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany imienia małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
3. Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda, wyrażona osobiście przed Kierownikiem USC.
4. W przypadku złożenia wniosku o zmianę nazwiska małoletniego dziecka przez jednego z rodziców lub o zmianę nazwiska rodzica z rozciągnięciem zmiany na małoletnie dziecko wymagana jest zgoda drugiego z rodziców wyrażona osobiście przed Kierowaniem lub Zastępca Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.
5. Zmiany imienia można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:
a) imienia ośmieszającego,
b) na imię używane,
c) na imię, które zostało bezprawnie zmienione,
d) na imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
6. Po zmianie można mieć najwyżej dwa imiona.
7. Zmiany nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:
a) na nazwisko używane,
b) na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
c) na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.
8. Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o takim nazwisku (należy udokumentować aktami stanu cywilnego) lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem.
9. Zmiana imienia lub/i nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.
10. Wniosek o zmianę imienia lub/i nazwiska składa się osobiście do Kierownika USC (lub jego Zastępcy).
11. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP wraz z wnioskiem o zmianę nazwiska składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego

IX. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

X. Formularze do pobrania:

 • Wniosek o zmianę imienia lub/i nazwiska osoby dorosłej
 • Wniosek o zmianę imienia lub/i nazwiska dziecka

Przejdź do wpisu
 •  

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi (ślub konkordatowy)

I. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek o zawarcie związku małżeńskiego.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 

II. DOKUMENTY DO WGLĄDU:
1. Dokument tożsamości narzeczonych (dowód osobisty lub paszport).
 

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego w Błoniu
ul. Rynek 6, parter, pokój Nr 5
tel. 22 725 30 04 w. 121; e-mail: usc@um.blonie.pl

IV. GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek 10:00-18:00,
wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00,
środa – dzień bez przyjęć interesantów (nie dotyczy zgłoszenia zgonu)

V. OPŁATY:
84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa (uiszczona w dniu składania zapewnień).
UWAGA!!! Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu gminy, na terenie której zostanie zawarty związek małżeński. Dla ślubów odbywających się na terenie gminy Błonie opłatę należy wnieść na numer rachunku bankowego: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461 lub w kasie urzędu ul. Nowakowskiego 10 (piętro 1).

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W tym samym dniu wydane zostanie zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

VIII. UWAGI:
1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przed duchownym składają komplet dokumentów osobiście w dowolnym USC niezależnie od miejsca stałego zameldowania.
2. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.
3. Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje się na podstawie złożonych aktów stanu cywilnego i zapewnień, o których mowa wyżej. UWAGA!!! Jego ważność opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.
4. Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa, zaświadczenie zawarcia małżeństwa i zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, na podstawie którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa.
5. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
6. Małżeństwo mogą zawrzeć osoby pełnoletnie. Jednakże sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16  (należy wówczas przedstawić prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa).
Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:
a. prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
b. pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
7. W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
8. Obywatel polski, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, ma obowiązek wystąpić o wymianę dowodu osobistego. Dotychczasowy dowód ulega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu.

IX. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego,
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy,
4. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

X. Formularze do pobrania:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 

Przejdź do wpisu
Powrót