Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

UWAGA! Nowa wersja wniosku w plikach poniżej

Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  oraz potwierdzenie profilu zaufanego

Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:

 •  są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
 • są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
 • są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
 • są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium RP na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnienia legalności pobytu.

Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dokumenty:
- wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie
- kolorowa fotografia

 • o wymiarach 35 x 45 mm,
 • wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
 • fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek,
 • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

Organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka, innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości,  dokumentu potwierdzającego urodzenie (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia). Jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wniosek należy złożyć osobiście. Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą również odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12.

Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem (składający powinien okazać dokument tożsamości).

Przy nadaniu numeru PESEL można również ubiegać się o założenie profilu zaufanego (dającego dostęp do usług publicznych przez internet).

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć :

 • działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
 • adres e-mail, z którego korzystasz.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05 – 870 Błonie, USCSO Sprawy Obywatelskie, pokój nr 8.

Opłaty:
Brak.

Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie nadania numeru PESEL nie służy odwołanie

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.
   
Podstawa prawa:
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 538 j. t.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 j. t. ze zm.)
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r., poz. 510 j. t. ze zm.)

Przejdź do wpisu
 •  

UWAGA! Nowa wersja wniosku w plikach poniżej

Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  oraz potwierdzenie profilu zaufanego

Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:

 •  są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
 • są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
 • są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
 • są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium RP na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnienia legalności pobytu.

Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dokumenty:
- wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie
- kolorowa fotografia

 • o wymiarach 35 x 45 mm,
 • wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
 • fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek,
 • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

Organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka, innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości,  dokumentu potwierdzającego urodzenie (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia). Jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wniosek należy złożyć osobiście. Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą również odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12.

Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem (składający powinien okazać dokument tożsamości).

Przy nadaniu numeru PESEL można również ubiegać się o założenie profilu zaufanego (dającego dostęp do usług publicznych przez internet).

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć :

 • działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
 • adres e-mail, z którego korzystasz.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05 – 870 Błonie, USCSO Sprawy Obywatelskie, pokój nr 8.

Opłaty:
Brak.

Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie nadania numeru PESEL nie służy odwołanie

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.
   
Podstawa prawa:
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 538 j. t.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 j. t. ze zm.)
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r., poz. 510 j. t. ze zm.)

Przejdź do wpisu
 •  

ZGŁOSZENIE NIEUPRAWNIONEGO WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany „Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych”.  
 2. Dowód osobisty   
 3. Potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego, lub dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) stwierdzającą naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego

Sposób załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Sprawy Obywatelskie, pokój nr 8.

Opłaty:
Brak.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:
Brak. Czynność materialno – techniczna

Uwagi:

 1. Każdy kto podejrzewa nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych (kradzież tożsamości) i posiada potwierdzenie, że zawiadomił o tym policję, inny organ ścigania albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgłasza ten fakt w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju.
 2. Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.
 3. Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dokonuje jego rodzic, opiekun prawny lub kurator.
  Dowód unieważnia się z dniem zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

Wymagane załączniki:
Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256  j. t. ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r., poz. 332 j. t ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 j. t. ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31)

Przejdź do wpisu

Rejestr Danych Kontaktowych

 •  

Rejestr Danych Kontaktowych to bezpośredni kontakt administracji publicznej z osobą fizyczną.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych jest dobrowolny. Wniosek składa osoba pełnoletnia, posiadająca numer PESEL.
Wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych można złożyć:
- w urzędzie:
Do wniosku do RDK należy przygotować:
• dowód osobisty lub paszport,
• telefon lub tablet albo inne tego typu urządzenie – jeśli potwierdzasz dane
w RDK przy urzędniku. Dostaniesz na nie SMS-a lub e-maila z kodami do potwierdzenia twoich danych.
- przez internet:
Składając wniosek do RDK należy przygotować:
• login z hasłem do profilu zaufanego albo e-dowód,
• telefon komórkowy lub dostęp do skrzynki e-mail.

Sposób załatwienia sprawy:

- w urzędzie: wniosek złożony w naszym urzędzie realizowany jest niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.
- przez internet: dane do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych przekazuje, aktualizuje lub usuwa samodzielnie osoba fizyczna przy użyciu usługi online udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji. Złożona informacja musi być podpisana podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk

Opłaty:

Usługa jest bezpłatna

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Podstawa prawna:

-Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2019r. poz. 700 t.j.),
-Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz.U.2019r. poz. 2467).

Uwagi:

W danych kontaktowych należy podać: numer telefonu lub adres e-mail lub oba.
Podany w RDK numer telefonu lub adres e-mail może być przypisany tylko do jednej osoby.
W każdej chwili można zmienić, aktualizować lub usunąć dane z RDK.
Jeżeli twoje dane kontaktowe nie zostały potwierdzone w urzędzie lub przez internet - można to zrobić później (jest na to 24 godziny od otrzymania kodu potwierdzającego).

Do pobrania w plikach poniżej:

Wniosek o przekazanie, aktualizację lub usunięcie danych w rejestrze danych kontaktowych. - rozmiar: 908kb

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

Dokumenty do wszczęcia postępowania administracyjnego o wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego
1. Podanie zainteresowanego (np.: właściciela, zarządcy, najemcy nieruchomości) o wymeldowanie z miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy wraz z uzasadnieniem.
2. Dokument potwierdzający uprawnienie wnioskodawcy do lokalu, np.: akt notarialny, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05 - 870 Błonie, USCSO, pokój nr 4.
Podanie wraz z załącznikami składa się w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu, pokój nr 1.

Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w/w sprawach, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej wynosi 10 zł.
Opłatę należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Błoniu - PKO BP S.A. V O/Warszawa, 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461, bądź bezpośrednio w kasie Urzędu.

Uwagi:
1. Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotów wskazanych w art. 28 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, bądź cudzoziemca, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.
2. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256  j. t. ze zm.)
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 j. t. ze zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 j. t. ze zm.)

Przejdź do wpisu
 •  

Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz w sprawie uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania.

Dokumenty do wszczęcia postępowania administracyjnego o zameldowanie na pobyt stały/czasowy:
Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”/„Zgłoszenie pobytu czasowego”.

Dokumenty do wszczęcia postępowania o uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania:
1. Podanie zainteresowanego (osoby, której przepisy prawa przyznają przymiot strony w sprawie, dysponującej tytułem prawnym do danej nieruchomości) o uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania wraz z uzasadnieniem.
2. Dokument wykazujący uprawnienie zainteresowanego do danego lokalu, np.: akt notarialny, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05 - 870 Błonie, USCSO, pokój nr 4.
Podanie wraz z załącznikami składa się w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 1.

Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w/w sprawach, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej wynosi 10 zł.
Opłatę należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Błoniu - PKO BP S.A. V O/Warszawa, 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461, bądź bezpośrednio w kasie Urzędu.

Uwagi:
1. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.
2. Wszczęcie postępowania o uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania następuje na wniosek zainteresowanego bądź z urzędu.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256  j. t. ze zm.)
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 j. t. ze zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 j. t. ze zm.)
 

Przejdź do wpisu
 •  

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL

Dokumenty:
1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL.
2. Dowód osobisty, bądź inny dokument tożsamości w przypadku braku dowodu osobistego.
3. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.
4. W przypadku działania przez pełnomocnika należy przedstawić dodatkowo pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku oraz do odbioru odpowiedzi, dowód osobisty pełnomocnika lub jego paszport.
5. Dokument potwierdzający istnienie interesu prawnego, bądź faktycznego w uzyskaniu żądanych danych.

 • Poniżej zamieszczono komunikat dot. ograniczeń w uzyskiwaniu danych jednostkowych przez podmioty publiczne, tzw. licznik 300.

Opłaty:
1. 31 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych.
2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie w organie dokumentu pełnomocnictwa – od każdego wykazanego stosunku pełnomocnictwa.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłat należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Błoniu - PKO BP S.A. V O/Warszawa, 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461, bądź bezpośrednio w kasie Urzędu.
3. Dane z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się nieodpłatnie następującym podmiotom:

 • organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze,
 • Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim),
 • komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 • organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu,
 • państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
 • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

4. Osoby i jednostki organizacyjne, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych, są zwolnione z opłat w przypadku udostępnienia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Błoniu,ul. Rynek 6, 05- 870 Błonie, USCSO Sprawy Obywatelskie, pokój nr 8.

Termin odpowiedzi:
Bez zbędnej zwłoki/do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:
1. Wniosek w formie pisemnej składa się bezpośrednio do organu gminy, przesyła pocztą lub przekazuje w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 t.j. ze zm.).
2. Wniosek o udostępnienie danych składa się osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone zgodnie z wymogami określonymi w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j. ze zm.).
3. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
4. W art. 46 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności zawarto katalog podmiotów, którym organ gminy udostępnia dane z prowadzonego rejestru mieszkańców i rejestru PESEL w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.
5. Podmiot, który nie mieści się w powyższym katalogu (pkt 4) potrzebę uzyskania danych osobowych wywodzi z posiadanego interesu prawnego lub faktycznego.
6. Wnioskodawca powołujący się na interes prawny w uzyskaniu danych:
- zobowiązany jest wskazać przepis prawa materialnego, na którym opiera swoje żądanie otrzymania danych innej osoby,
- załącza dokumenty potwierdzające ten interes.
7. W przypadku wykazania interesu faktycznego w uzyskaniu danych innej osoby, organ właściwy do udostępnienia danych występuje uprzednio o uzyskanie zgody osoby, o której dane pyta wnioskodawca.

Wymagane załączniki:
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j. t.)
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388 j. t. ze zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 j. t. ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1450 ze zm.).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. 2015 r., poz. 1388 j. t.).
 

Przejdź do wpisu
 •  

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych

Dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia (wzór formularza do pobrania w siedzibie organu).
2. Dowód osobisty, bądź inny dokument tożsamości w przypadku braku dowodu osobistego.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.
4. Tytuł prawny do lokalu (w oryginale, do wglądu), jeżeli wnioskodawca ubiega się o wydanie zaświadczenia o ilości osób zameldowanych w lokalu lub braku osób zameldowanych.
5. Jeżeli strona działa przez pełnomocnika należy przedstawić dodatkowo pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz do jego odbioru oraz dowód osobisty pełnomocnika lub jego paszport.

Opłaty:
1. 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie w organie dokumentu pełnomocnictwa – od każdego wykazanego stosunku pełnomocnictwa.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Błoniu - PKO BP S.A. V O/Warszawa, 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461, bądź bezpośrednio w kasie Urzędu.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Błoniu,ul. Rynek 6, 05- 870 Błonie, USCSO Sprawy Obywatelskie, pokój nr 8.

Termin odpowiedzi:
Bez zbędnej zwłoki/do 7 dni.

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi:
1. Organ gminy prowadzący rejestr mieszkańców oraz rejestr zamieszkania cudzoziemców, na wniosek zainteresowanej osoby jest obowiązany wydać zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby.
2. Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, o których mowa w art. 56 pkt 1, 3, 4, 7 i 8 ustawy o dowodach osobistych, dotyczących tej osoby przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych.
3. Organ gminy, na wniosek uprawnionego podmiotu, wydaje z prowadzonego rejestru mieszkańców/rejestru zamieszkania cudzoziemców zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu oraz o braku zameldowania osób na podstawie właściwych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
4. Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone zgodnie z wymogami określonymi w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 j. t. ze zm.).
5. Wniosek składa się w formie pisemnej, bądź w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 j. t. ze zm.).
6. Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien zawierać co najmniej:
- dane osoby, od której pochodzi,
- rodzaj zaświadczenia oraz zakres żądanych danych,
- uzasadnienie wniosku,

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256  j. t. ze zm.)
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 j. t. ze zm.) 3. 3. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r., poz. 332 j. t.)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 j. t. ze zm.)
 

Przejdź do wpisu
 •  

Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL

Dokumenty:
1. Wypełniony formularz „Wniosek o nadanie numeru PESEL”.
2. Obywatel polski przedstawia do wglądu dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemca – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
3. Dokumenty potwierdzające dane wskazane w pkt 3-5 wniosku o nadanie numeru PESEL, np.: akty stanu cywilnego – jeżeli znajdują się w posiadaniu strony.
4. W przypadku składania wniosku o nadanie numeru PESEL przez pełnomocnika należy przedstawić dodatkowo pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku o nadanie nr PESEL oraz dowód osobisty pełnomocnika lub jego paszport.

Opłaty:
1. Nie pobiera się opłat za nadanie numeru PESEL.
2. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie w organie dokumentu pełnomocnictwa – od każdego wykazanego stosunku pełnomocnictwa.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Błoniu - PKO BP S.A. V O/Warszawa, 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461, bądź bezpośrednio w kasie Urzędu.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Błoniu,ul. Rynek 6, 05- 870 Błonie, USCSO Sprawy Obywatelskie, pokój nr 8.

Termin odpowiedzi:
Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:
Brak, czynność materialno-techniczna.

Uwagi:
1. Osoba podlegająca na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi posiadania numeru PESEL składa w formie pisemnej wniosek o nadanie numeru PESEL w organie gminy właściwym dla miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, a w przypadku braku meldunku – w organie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – wniosek składa się w organie gminy właściwym dla Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
2. We wniosku o nadanie numeru PESEL zamieszcza się podstawę prawną żądania nadania numeru PESEL (należy podać konkretny przepis prawa, który zobowiązuje osobę do posiadania numeru PESEL celem ochrony lub wykonania przyznanych jej praw, bądź nałożonych obowiązków) oraz załącza się dokumentację potwierdzającą dane zawarte we wniosku.
3. Do posiadania numeru PESEL jest zobowiązana osoba, która ubiega się o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego, gdyż zgodnie z przepisami takie dane ujawnia się w rejestrze.
4. Na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie jest konieczne posługiwanie się numerem PESEL, ponieważ ustawa w przypadku jego braku dopuszcza podanie w jego miejsce numeru dowodu osobistego lub paszportu.
5. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie wymaga posługiwania się numerem PESEL, bowiem w jego miejsce dopuszcza podanie przez osobę, której nie nadano numeru PESEL numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość.
6. Cudzoziemiec studiujący w Polsce nie jest z tego tytułu zobowiązany do posiadania numeru PESEL, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy prawo o szkolnictwie wyższym w wykazie danych studenta zamieszcza się numer PESEL, a w przypadku jego braku numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości.
7. Sytuacje opisane w pkt 3 – 6 są wyłącznie przykładowymi okolicznościami prawno-faktycznymi w jakich może znaleźć się osoba, a które zgodnie z przepisami uprawniają, bądź też nie uprawniają do otrzymania numeru PESEL. Organ, do którego wpłynął wniosek o nadanie numeru PESEL rozpatruje go w sposób indywidualny, w świetle wszystkich okoliczności konkretnej sprawy.
8. Jeżeli wniosek o nadanie numeru PESEL nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
9. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone zgodnie z wymogami określonymi w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 t.j. ze zm.).
10. Po zakończeniu procedury otrzymuje się zawiadomienie o nadaniu numeru PESEL w formie wskazanej we wniosku.

Wymagane załączniki:
Wniosek o nadanie numeru PESEL.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 j. t. ze zm.)
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 j. t. ze zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 j. t. ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r., poz. 1984 j.t.).

Przejdź do wpisu
 •  

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Dokumenty:
1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”/„Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy”, odrębne dla każdej osoby, także dla dziecka.
2. Dowód osobisty lub paszport.
3. W przypadku zgłoszenia wyjazdu/powrotu przez pełnomocnika należy przedstawić dodatkowo pisemne pełnomocnictwo do dokonania tej czynności oraz dowód osobisty pełnomocnika lub jego paszport.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Błoniu,ul. Rynek 6, 05- 870 Błonie, USCSO Sprawy Obywatelskie, pokój nr 8.

Termin załatwienia sprawy:
Od ręki/bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:
Brak, czynność materialno-techniczna.

Opłaty:
1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności związanych z wykonaniem obowiązku meldunkowego.
2. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie w organie dokumentu pełnomocnictwa – od każdego wykazanego stosunku pełnomocnictwa.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Błoniu - PKO BP S.A. V O/Warszawa, 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461, bądź bezpośrednio w kasie Urzędu.

Uwagi:
1. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, obowiązany jest zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie to skutkuje wymeldowaniem z pobytu stałego/czasowego.
2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego tam pobytu na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
3. Zgłoszenia wyjazdu poza granice RP/powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy dokonuje się osobiście w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 t.j. ze zm.).
4. Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej/powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone zgodnie z wymogami określonymi w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j.ze zm.).
5. Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Wymagane załączniki:

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (elektronicznie).
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (elektronicznie).

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256  j. t. ze zm.)
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 j. t. ze zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 j. t. ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411 j. t.)
 

Przejdź do wpisu
 •  

 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Dokumenty:
1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego” zawierający czytelny podpis właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, a potwierdzający fakt pobytu osoby pod wskazanym adresem, wraz z datą jego złożenia.
2. Druk zgłoszenia zameldowania należy wypełnić dla każdej osoby meldującej się oddzielnie, także dla dziecka/dzieci.
3. Dokument tożsamości oraz inne wymagane dokumenty, tj.:
a) Cudzoziemiec przedstawia wizę, a w przypadku, gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art.206 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r., poz. 35 j. t. ze zm.) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany,
b) Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,
c) Członek rodziny obywatela będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej niebędący obywatelem w/w państw przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
4. Do wglądu w oryginale dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, np.: umowa cywilno-prawna, numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu.
5. W przypadku zameldowania przez pełnomocnika należy przedstawić dodatkowo pisemne pełnomocnictwo do dokonania tej czynności oraz dowód osobisty pełnomocnika lub jego paszport.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Błoniu,ul. Rynek 6, 05- 870 Błonie, USCSO Sprawy Obywatelskie, pokój nr 8.

Termin odpowiedzi:
Od ręki/bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:
Brak, czynność materialno-techniczna.

Opłaty:
1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności związanych z wykonaniem obowiązku meldunkowego.

2. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wynosi 17 zł. - na wniosek osoby.

3. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie w organie dokumentu pełnomocnictwa – od każdego wykazanego stosunku pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 j. t. ze zm.) wskazuje przypadki, w których uzyskanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Błoniu - PKO BP S.A. V O/Warszawa, 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461, bądź bezpośrednio w kasie Urzędu.

Uwagi:
1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
2. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państw członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej ani członkiem rodziny obywatela tych państw, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
3. Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się osobiście w formie pisemnej, bądź przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone zgodnie z wymogami określonymi w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 j. t.).
4. W przypadku zmiany miejsca pobytu czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu czasowego. Czynności tej można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu czasowego.
5. Osoba zgłaszająca pobyt czasowy może otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na własny wniosek. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.
6. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Wymagane załączniki:

Zgłoszenie pobytu czasowego.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256  j. t. ze zm.)
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 j. t. ze zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 j. t. ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411 j. t.)

Przejdź do wpisu
 •  

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym

Dokumenty:
1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
2. Dowód osobisty, bądź inny dokument tożsamości w przypadku braku dowodu osobistego.
3. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych w trybie jednostkowym.
4. W przypadku działania przez pełnomocnika należy przedstawić dodatkowo pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku o udostępnienie danych oraz do odbioru odpowiedzi organu, dowód osobisty pełnomocnika lub jego paszport
5. Dokument potwierdzający istnienie interesu prawnego, bądź faktycznego w uzyskaniu żądanych danych.

Opłaty:
1. 31 zł – opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym.
2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie w organie dokumentu pełnomocnictwa – od każdego wykazanego stosunku pełnomocnictwa.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłat należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Błoniu - PKO BP S.A. V O/Warszawa, 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461, bądź bezpośrednio w kasie Urzędu.
3. W art. 73 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych określono podmioty uprawnione do nieodpłatnego udostępniania danych w trybie jednostkowym, które realizują na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05 – 870 Błonie, UCSO Sprawy Obywatelskie, pokój nr 8.

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:
1. Wniosek w formie pisemnej składa się bezpośrednio do organu gminy, przesyła pocztą lub przekazuje w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 t.j. ze zm.).
2. Wniosek o udostępnienie danych składa się osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone zgodnie z wymogami określonymi w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j. ze zm.).
3. W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek.
4. Art. 72 ust. 2 pkt 1 ustawy o dowodach osobistych określa podmioty uprawnione do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych.
5. Podmiot, który nie mieści się w powyższym katalogu (pkt 4) potrzebę uzyskania danych osobowych wywodzi z posiadanego interesu prawnego lub faktycznego.
6. Wnioskodawca powołujący się na interes prawny w uzyskaniu danych:

 • zobowiązany jest wskazać przepis prawa materialnego, na którym opiera swoje żądanie otrzymania danych innej osoby,
 • załącza dokumenty potwierdzające ten interes.

7. W przypadku wykazania interesu faktycznego w uzyskaniu danych innej osoby, organ właściwy do udostępnienia danych występuje uprzednio o uzyskanie zgody osoby, o której dane pyta wnioskodawca.

Wymagane załączniki:
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 j. t. ze zm.)
2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r., poz. 332 j. t. ze zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 j. t. ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1604 j. t.)
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 319 j. t.)

Przejdź do wpisu
 •  

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców.

Dokumenty:
1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”/ „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”, odrębne dla każdej osoby dokonującej wymeldowania, także dla dziecka.
2. Paszport oraz karta pobytu lub inny dokument tożsamości cudzoziemca ze zdjęciem.
3. W przypadku wymeldowania przez pełnomocnika należy przedstawić dodatkowo pisemne pełnomocnictwo do dokonania tej czynności oraz dowód osobisty pełnomocnika lub jego paszport.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Błoniu,ul. Rynek 6, 05- 870 Błonie, USCSO Sprawy Obywatelskie, pokój nr 8.

Termin odpowiedzi:
Od ręki/bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:
Brak, czynność materialno-techniczna.

Opłaty:
1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności związanych z wykonaniem obowiązku meldunkowego.
2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie w organie dokumentu pełnomocnictwa – od każdego wykazanego stosunku pełnomocnictwa.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
3. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu wynosi 17 zł. - na wniosek osoby.
Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 j. t. ze zm.) wskazuje przypadki, w których uzyskanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Błoniu - PKO BP S.A. V O/Warszawa, 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461, bądź bezpośrednio w kasie Urzędu.

Uwagi:
1. Cudzoziemiec opuszczając miejsce pobytu stałego albo miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje wtedy na podstawie formularza „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
3. Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego/czasowego dokonuje się osobiście w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 j. t. ze zm.).
Należy wypełnić formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” w formie elektronicznej, udostępniony na platformie ePUAP. Opatrz formularz własnoręcznym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.
4. Wymeldowania z miejsca pobytu stałego/czasowego można dokonać przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone zgodnie z wymogami określonymi w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 j. t.).
5. Osoba dokonująca wyłącznie wymeldowania z pobyt stałego/czasowego może otrzymać zaświadczenie o wymeldowaniu na własny wniosek.
6. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Wymagane załączniki:
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256  j. t. ze zm.)
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 j. t. ze zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 j. t. ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411 j. t.)

Przejdź do wpisu
 •  

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli Rzeczypospolitej Polskiej

Dokumenty:
1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego”/”Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego”, odrębne dla każdej osoby dokonującej wymeldowania, także dla dziecka.
2. Dowód osobisty lub paszport.
3. W przypadku wymeldowania przez pełnomocnika należy przedstawić dodatkowo do wglądu pisemne pełnomocnictwo do dokonania tej czynności oraz dowód osobisty pełnomocnika lub jego paszport.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Błoniu,ul. Rynek 6, 05- 870 Błonie, Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - Sprawy Obywatelskie, pokój nr 8.

Termin załatwienia sprawy:
Od ręki/bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:
Brak, czynność materialno-techniczna.

Opłaty:
1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności związanych z wykonaniem obowiązku meldunkowego.
2. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu wynosi 17 zł. - na wniosek osoby.
3. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie w organie dokumentu pełnomocnictwa – od każdego wykazanego stosunku pełnomocnictwa.
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 t.j. ze zm.) wskazuje przypadki, w których uzyskanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Błoniu - PKO BP S.A. V O/Warszawa, 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461, bądź bezpośrednio w kasie Urzędu.

Uwagi:
1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego pobytu jest zobowiązany wymeldować się.
2. Wymeldowania z miejsca pobytu stałego/czasowego można dokonać przy zameldowaniu w nowym miejscu pobytu.
3. Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego/czasowego dokonuje się osobiście w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700 t.j. ze zm.).
Należy wypełnić formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” w formie elektronicznej, udostępniony na platformie ePUAP. Opatrz formularz własnoręcznym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.
4. Wymeldowania z miejsca pobytu stałego/czasowego można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone zgodnie z wymogami określonymi w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 j. t.).
5. Osoba dokonująca wyłącznie wymeldowania z pobyt stałego/czasowego może otrzymać zaświadczenie o wymeldowaniu na własny wniosek.
6. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Wymagane załączniki:
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego (elektronicznie)
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego (elektronicznie)

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 j. t.)
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 j. t. ze zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 j. t. ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411 j. t.)

Przejdź do wpisu
 •  

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

Dokumenty:

1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” zawierający czytelny podpis właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, a potwierdzający fakt pobytu osoby pod wskazanym adresem, wraz z datą jego złożenia.
2. Druk zgłoszenia zameldowania należy wypełnić dla każdej osoby meldującej się oddzielnie, także dla dziecka/dzieci.
3. Dokument tożsamości oraz inne wymagane dokumenty, tj.:
a) cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgoda na pobyt tolerowany”, albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany,
b) cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
c) obywatel będący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiej niebędący obywatelem w/w państw przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
4. Do wglądu w oryginale dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, np.: umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej bądź numer z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu.
5. W przypadku zameldowania przez pełnomocnika należy przedstawić dodatkowo do wglądu pisemne pełnomocnictwo do dokonania tej czynności oraz dowód osobisty pełnomocnika lub jego paszport.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Błoniu,ul. Rynek 6, 05- 870 Błonie, Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - Sprawy Obywatelskie, pokój nr 8.

Termin odpowiedzi:
Od ręki/bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:
Brak, czynność materialno-techniczna.

Uwagi:
1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
2. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej ani członkiem rodziny obywatela tych państw, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
3. W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.
4. Dokonując zameldowania na pobyt stały osoba otrzymuje z urzędu potwierdzenie zameldowania ważne do chwili zmiany miejsca pobytu.
5. Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dokonać osobiście w formie pisemnej lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone zgodnie z wymogami określonymi w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 j. t.).
6. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Wymagane załączniki:
Zgłoszenie pobytu stałego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 j. t.)
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 j. t. ze zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 j. t. ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411 j. t.)

Przejdź do wpisu
 •  

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty:
1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”/„Zgłoszenie pobytu czasowego”
zawierający czytelny podpis właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, a potwierdzający fakt pobytu osoby pod wskazanym adresem, wraz z datą jego złożenia.
2. Druk zgłoszenia zameldowania należy wypełnić dla każdej osoby meldującej się oddzielnie, także dla dziecka/dzieci.
3. Dowód osobisty, bądź paszport osoby meldującej się.
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (w oryginale, do wglądu), w którym ma nastąpić zameldowanie, wskazujący osobę uprawnioną do potwierdzenia faktu pobytu meldującego się, np.: umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej bądź numer księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu.
5. W przypadku zameldowania przez pełnomocnika należy przedstawić dodatkowo do wglądu pisemne pełnomocnictwo do dokonania tej czynności oraz dowód osobisty pełnomocnika lub jego paszport.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Błoniu,ul. Rynek 6, 05- 870 Błonie, Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - Sprawy Obywatelskie, pokój nr 8.

Termin załatwienia sprawy:
Od ręki/bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:
Brak, czynność materialno-techniczna.

Opłaty:
1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności związanych z wykonaniem obowiązku meldunkowego.
2. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wynosi 17 zł. - na wniosek osoby.
3. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie w organie dokumentu pełnomocnictwa – od każdego wykazanego stosunku pełnomocnictwa.
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 j. t. ze zm.) wskazuje przypadki, w których uzyskanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Błoniu - PKO BP S.A. V O/Warszawa, 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461, bądź bezpośrednio w kasie Urzędu.


Uwagi:
1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego, bądź czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
2. Zmiana miejsca pobytu stałego nie jest wymagana wymeldowania się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.
3. Dokonując zameldowania na pobyt stały osoba otrzymuje z urzędu potwierdzenie zameldowania ważne do chwili zmiany miejsca pobytu.
4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pobyt czasowy to przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.
5. Wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu czasowego można dokonać przy zgłaszaniu nowego miejsca pobytu czasowego lub stałego.
6. Osoba meldująca się na pobyt czasowy może otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na własny wniosek. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania na pobyt czasowy.
7. Zameldowania w miejscu pobytu stałego/czasowego dokonuje się osobiście w formie pisemnej lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone zgodnie z wymogami określonymi w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j. t.).
8. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.


Wymagane załączniki:
Zgłoszenie pobytu stałego.
Zgłoszenie pobytu czasowego


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 j. t.)
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 j. t. ze zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 j. t. ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411 j. t.)

Przejdź do wpisu
 •  

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Dokumenty:
1. Wypełniony, niepodpisany druk "Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego"
2. Dowód osobisty, jeżeli zgłaszane jest jego uszkodzenie.
3. Ważny paszport lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość - do wglądu.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, USCSO Sprawy Obywatelskie, pokój nr 8

Opłaty:
Brak.

Termin załatwienia sprawy:
Od ręki/bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:
Brak, czynność materialno-techniczna.

Uwagi:
1. Osoba, która utraciła dowód osobisty lub został on uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a przebywając poza terytorium RP - dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Utratę dowodu osobistego na skutek przestępstwa należy zgłosić na Policji.
2. W przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza należy niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego.
3. Zgloszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środkóœ komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 poz. 346 t.j. ze zm.)
4. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał w organie gminy osobistego zgłoszenia, wydaje się z urzędu zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
5. Posiadaczowi dowodu osobistego, któryu dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu w formie dokumentu elektronicznego - zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniau dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
6. W przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego w formie elektronicznej, posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek przekazać uszkodzony dowód pocztą lub osobiście do organu, do którego skierował zgłoszenie.
7. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, jednak nie dłużej niż 2 miesiące od daty wystawienia.
8. Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje jego rodzic, opiekun prawny lub kurator.
9. Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia.

Wymagane załączniki:
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256  j. t. ze zm.)
2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r., poz. 332 j. t. ze zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31)   
 

Przejdź do wpisu
 •  

Wymiana dowodu osobistego oraz wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy.

Od 8 listopada 2021 r. wydawane są dowody osobiste z drugą cechą biometryczną w postaci odcisków palców (e-dowody) oraz z odwzorowaniem podpisu posiadacza dowodu.
UWAGA:
Jeśli dotychczasowy dowód osobisty jest nadal ważny, nie ma obowiązku jego wymiany.

E-dowód potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży.

Dodatkowo e-dowód jest bezpiecznym narzędziem, które ma umożliwiać:
1. uwierzytelnianie jego posiadacza w e-usługach,
2. podpisywanie dokumentów elektronicznych podpisem osobistym,
3. logowanie się do portali administracji publicznej (np. e-PUAP) bez konieczności posiadania profilu zaufanego,
4. korzystanie z automatycznych bramek na przejściach granicznych (np. na lotniskach),
5. w przyszłości komunikację obywatela ze służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

E-dowód działa bezstykowo (wystarczy położyć go na czytniku) i zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Nową informacją na pierwszej stronie dokumentu jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer CAN jest potrzebny, aby skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu, zabezpiecza również dokument przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione. Korzystanie z warstwy elektronicznej e-dowodu nie jest obowiązkowe.

Dokumenty:
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
2. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego:

 • o wymiarach 35 x 45 mm,
 • wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
 • fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek,
 • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą powyższe wymogi.

3. Organ może zażądać do wglądu, w przypadku wykrycia niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych, skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia, a w przypadku zawarcia małżeństwa, skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa, orzeczenia sądu, dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie.
4. Do wglądu: dotychczasowy dowód osobisty, a w przypadku utraty dowodu osobistego należy przedstawić ważny paszport lub inny dokument zawierający fotografię. W sytuacji ubiegania się o wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy przedkłada się legitymację szkolną, bądź ważny paszport lub inny dokument zawierający fotografię. W przypadku, gdy dotychczasowy dowód osobisty utracił ważność należy przedstawić ważny dokument zawierający fotografię.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05 – 870 Błonie, USCSO Sprawy Obywatelskie, pokój nr 8.

Opłaty:
Brak.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej wydania dowodu osobistego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:
1. Prawo posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
2. Dowód osobisty należy wymienić w przypadku:

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego – co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności,
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym – niezwłocznie.

Wyjątek stanowi art. 89 ust. 2 ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z którym zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany,

 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego, w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikacje jego posiadacza – niezwłocznie,
 • uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza - niezwłocznie.

3. Dowód osobisty wydawany jest na wniosek osoby, nieodpłatnie.
4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Wniosek można złożyć jedynie w formie pisemnej.

Wyjątek stanowi możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego przez internet dla dzieci do 12 roku życia.
6. Wypełniony, niepodpisany wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:

 • osoby małoletniej, której do ukończenia 18. roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

7. Złożenie w organie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom wymienionym w pkt 6 wymaga ich obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia.
8. W sytuacji niemożności osobistego złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody wprowadzona została możliwość przyjęcia wniosku i pobrania odcisków palców poza urzędem, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego za pomocą mobilnej stacji urzędnika.
9. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 t. j.).
10. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
11. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
12. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, ważny jest 5 lat od daty jego wydania.
13. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, ważny jest 10 lat od daty jego wydania.
14. Składający wniosek otrzyma z urzędu potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z przewidywaną datą odbioru.
15. Dowód osobisty odbiera się w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
16. Dowód osobisty odbiera posiadacz dowodu osobistego, z wyjątkiem:

 • dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, odbiera rodzic albo opiekun prawny,
 • dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator,
 • wymagana jest obecność dzieci od 13 roku życia,
 • w przypadku przyjęcia wniosku o wymianę dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru (dotyczy tylko sytuacji wskazanej w pkt 8).


Wymagane załączniki:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 j. t. ze zm.)
2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz. 816 j. t. ze zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 05 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1865)

Przejdź do wpisu
Powrót