Menu Podmiotowe menu ikonka

Wynajem lokalu mieszkalnego

  •  

Przejdź do wpisu

Dodatki mieszkaniowe

  •  

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Błoniu
Wydział Inwestycyjno-Techniczny
ul. Nowakowskiego 10, pok. nr 12
tel. 725 30 04 wew. 153

Osoba odpowiedzialna:
Inspektor d/s lokalowych Krystyna Jaczyńska

Wymagane dokumenty:
- wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego w/g załączonego wzoru
- wypełniona deklaracja o dochodach członków gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku /w/g załączonego wzoru/

Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów takie jak:
1. Zaświadczenie o dochodach brutto bez składek ZUS i kosztów uzyskana dochodu za pełne trzy miesiące - osoby pracujące
- jeżeli pobierany jest zasiłek rodzinny przez jednego z rodziców musi to być również podane w zaświadczeniu

2. Odcinki renty lub emerytury za trzy miesiące - emeryci i renciści

3. Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni - jeśli w gospodarstwie domowym są dzieci, które pobierają stypendium

4. Dokument potwierdzający wysokość alimentów na poszczególne dzieci w przypadku, jeśli dzieci otrzymują alimenty

5. Zaświadczenie z Biura Pracy o wysokości zasiłku lub o zarejestrowaniu bez prawa do zasiłku - osoby bezrobotne

6. W przypadku pobierania zasiłków z Opieki Społecznej
- aktualna decyzja lub zaświadczenie o pobieraniu tych zasiłków.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1. Najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych

2. członkom spółdzielni mieszkaniowych posiadających spółdzielcze prawo do lokalu /lokatorskie lub własnościowe/

3. osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych

5. innym osobom mających tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego

6. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal socjalny lub zamienny.

Dodatkowe informacje:
Dodatek mieszkaniowy przydzielany jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku na okres 6 miesięcy.

Wszystkie osoby pełnoletnie muszą udokumentować uzyskane dochody lub napisać oświadczenie w przypadku braku dochodów.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego musi być potwierdzony przez zarządcę budynku.

Osoby, które otrzymały dodatek, muszą złożyć ponownie wniosek w ostatnim miesiącu obowiązywania otrzymanego dodatku.

Wnioskodawca będący właścicielem domku jednorodzinnych musi złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne budynku, a także przedstawić rachunki dotyczące wydatku mieszkaniowych tj. opłatę za energię cieplną i wodę dostarczaną do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

Ustawa z dnia 21. czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz. U. Nr 156, poz. 1817/

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r w sprawie sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.

Przejdź do wpisu
Powrót