Menu Podmiotowe menu ikonka

Przejdź do wpisu
  •  

Przejdź do wpisu
  •  

Od dnia wejścia w życie ustawy (od dnia 29 czerwca 2022 r.) o drogach publicznych przewiduje ona możliwość przeniesienia na inny podmiot decyzji w przedmiocie:

  • zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
  • zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Aktualnie, organ właściwy do wydania każdej z wyżej wskazanych decyzji, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, przenosi tę decyzję na rzecz innego podmiotu, który wyraża zgodę na przejęcie wszystkich warunków określonych w decyzji.

 

Pamiętać bowiem należy, że poprzez nabycie własności samej infrastruktury, podmiot dokonujący takiego nabycia, nie wchodzi w prawa i obowiązki inwestora, wynikające z zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. Do tego konieczne jest uzyskanie ostatecznej decyzji, o przeniesieniu zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, wydanej w oparciu o art. 40 ust. 1 o drogach publicznych. Brak uzyskania takiej decyzji, powodować będzie obowiązek uiszczania opłat wynikających z umieszczenia urządzeń w pasie drogowym przez inwestora, który zbył infrastrukturę.
Zgodnie zaś z treścią art. 40 ust. 15a o drogach publicznych, przeniesienie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, wymaga wniosku podmiotu, który nabył infrastrukturę.

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
  •  

Przejdź do wpisu
  •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu

Powrót