Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w 2018 roku

Przejdź do wpisu
 •  

 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca składa wypełniony formularz wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub na sprzedaż i podawanie następujących rodzajów alkoholowych:

 • do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo

 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)

 • powyżej 18% zawartości alkoholu

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

 2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

 3. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu).

Informacje w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Błonie określa Uchwała Nr 55/XII/2003 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 września 2003 r. (Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego Nr 263 poz.6936 ze zm.)

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

1) posiadanie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Błonia,

2) wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,

3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

4) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,

5) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

6) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,

7) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

8) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Opłaty

Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.)

 • Uchwała NR 55/XII/2003 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 września 2003 r z póżn.zm. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Błonie

 • Uchwała NR 161/IX/2002 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 października 2002 r. w sparwie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych dla spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Błonie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Błonia.

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w Urzędzie Miejskim w Błoniu pokój nr 7 (ratusz-parter)

Wniesienie odwołania - nie podlega opłacie.

Inne informacje

Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sprawy załatwiane są w Urzędzie Miejskim w Błoniu , Stanowisko ds. działalności gospodarczej, ul. Rynek 6, parter, pok.7, tel. 22 725 30 04 w 112

W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia.

Przejdź do wpisu
 •  

 

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką osobową

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca składa wypełniony formularz wniosku na licencję wykonywania krajowego transportu drogowego osób taksówką osobową wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Błoniu , Stanowisko ds. działalności gospodarczej, Błonie ul. Rynek 6 parter, pok.7 tel 22 725 30 04 w 112


Opłaty

Za udzielenie licencji na krajowy transport drogowy osób taksówką osobową na terenie Gminy Błonie pobiera się opłatę stałą w wysokości:

200 PLN: gdy termin ważności licencji wynosi od 2 do 15 lat,

250 PLN: gdy termin ważności licencji wynosi od 16 do 30 lat,

300 PLN: gdy termin ważności licencji wynosi od 31 do 50 lat.

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Błoniu z zaznaczeniem odpowiedniego tytułu wpłaty: opłata za licencję


Wniosek o udzielenie licencji oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie.


Termin i sposób załatwienia

Licencji udziela się lub odmawia jej udzielenia w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji, nie później niż  w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji (art. 14 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2013 r.. poz. 1414 z późn. zm.)

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 6 sierpnia 2013 r. w spr. wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie  certyfikatów kompetencji zawodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Od decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania licencji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Błonia.

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w Urzędzie Miejskim w Błoniu pokój nr 7 (ratusz-parter)

Wniesienie odwołania - nie podlega opłacie.

 

Przejdź do wpisu
 •  

Uprzejmie informujemy, że stanowisko ds. działalności gospodarczej w dniach  27 grudnia 2022 r.  do 30 grudnia 2022 r. będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

WPIS DO CEIDG

Wymagane dokumenty

Osoba fizyczna może rozpocząć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.

Obecnie obowiązującym drukiem do czynności rejestracyjnych w działalności gospodarczej jest formularz CEIDG-1 - wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: 

Formularz CEIDG-1 wraz z załącznikami 


Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek CEIDG- 1 ma następujące załączniki.

 • CEIDG-RD – dodatkowe rodzaje działalności gospodarczej

 • CEIDG-MW – dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

 • CEIDG-RB – informacja o rachunkach bakowych

 • CEIDG_SC – udział w spółkach cywilnych

 • CEIDG-PN – udzielone pełnomocnictwa

Instrukcja do wypełnienia wniosku dostępna jest pod linkiem:

 

Instrukcja wpełniania wniosku CEIDG-1 

  

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Aby zarejestrować lub dokonać zmian, zawieszeń, wznowień oraz wykreśleń w działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną należy wybrać jeden z trybów postępowania:

 • Zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym);

 • Zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy (niezbędne okazanie dokumentu tożsamości);

 • Bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść do wybranego urzędu gminy(niezbędne okazanie dokumentu tożsamości);

 • Pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy, gdzie gmina przekształca go na wniosek elektroniczny i wpisuje dane do CEIDG (niezbędne okazanie dokumentu tożsamości);

 • Przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy, ale podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika musi być potwierdzony notarialnie.

 

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • Wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON

 • Zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego NIP

 • Oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

 • Zgłoszeniem lub zmianą zgłoszenia płatnika składek do ZUS

 • Oświadczeniem o kontynuacji ubezpieczenia społecznego rolników.

Więcej informacji oraz wnioski on-line na stronie CEIDG: Wejdź

 

Termin i sposób załatwienia

Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

Joanna Gmyrek
Pokój nr 7 (ratusz –parter)
Tel. 22 725 30 04 wew. 112

Przyjęcia interesantów: 
Poniedziałek : 1000-1800
Wtorek-piątek: 800 -1500

 

Podstawa prawna

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. 2015, poz. 584 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Wyszukiwanie firm działających na terenie Gminy Błonie.

Aby wyszukać firmy z terenu Gminy Błonie, należy wejść na podany link i wyszukiwarce znaleźć interesujące nas firmy:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx

 

 

 

Przejdź do wpisu
 •  

Wymagane dokumenty:

wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Opłaty:
opłata w wysokości odpowiadającej kosztom poniesionym przez urząd w przypadku, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek - urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.


Urząd w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. (art. 15 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)Miejsce złożenia wniosku: Kancelaria UM, ul. Rynek 6, pok. nr 1, parter

Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.


Tryb odwoławczy:
odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następują w drodze decyzji, od której przysługuje wnioskodawcy możliwość odwołania w terminie 14 dni.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Przejdź do wpisu
 •  

Wydawanie duplikatów dokumentów
1. Duplikaty:
a) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) zmiany w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej wydawane są na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Wydanie duplikatu każdego z w/w dokumentów podlega opłacie skarbowej w łącznej kwocie 24 zł.
(Ustawa o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z dn. 16 listopada 2006 r.)

Wydawania zaświadczeń
Organ ewidencyjny na pisemny wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej może wydać osobie prawnej lub osobie fizycznej zaświadczenie.

Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa:
- od zaświadczenia - 17 zł.
(Ustawa o opłacie skarbowej - Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z 2006 r.)

Udzielanie informacji
Informacje na temat zarejestrowanych aktualnie i wykreślonych z rejestru centralnej ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorców - wyłącznie osób fizycznych - udzielane są w urzędzie (ratusz - pokój nr 7) i drogą telefoniczną (tel. 725-30-04 wew. 112) w dniach i godzinach pracy urzędu.

Przejdź do wpisu
Powrót