Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

Przypominamy o ustawowym obowiązku wynikającym z art. 40 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), który zobowiązuje rodziców/prawnych opiekunów dziecka do powiadomienia organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie.

 

Uprzejmie prosimy o dostarczanie do Urzędu Miejskiego w Błoniu (ul. Rynek 6, pok. nr 1 – biuro podawcze, czynne w poniedziałki w godz. 10:00-18:00 oraz od wtorku do piątku 8:00-16:00.) do dnia 30 września danego roku oświadczenia potwierdzonego przez szkołę, w której uczeń podejmie naukę.

Brak odpowiedzi będzie skutkował postępowaniem zgodnym z art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), tj. „Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”.

Jednocześnie przypominamy, iż informacja o spełnianiu obowiązku powinna być przekazywana na początku każdego roku szkolnego – do ukończenia przez ucznia 18 lat.

 

Przejdź do wpisu
Powrót