Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

Od 01.07.2021 r. wchodzi w życie obowiązek składania deklaracji nt. źródeł ciepła

Ustawą z dnia 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków.

Powoduje to powstanie nowych obowiązków po stronie właścicieli lub zarządców budynków lub lokali.

Mają oni obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw:
W terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.
Nie później niż w terminie 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła lub źródło spalania paliw.

Obowiązek składania deklaracji wprowadzony jest od 1 lipca 2021 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i obowiązku składania deklaracji dostępne są na stronie Projektu ZONE - Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji

   

Przejdź do wpisu
 •  

Jak załatwić sprawę:

Wniosek zainteresowanej strony o wydanie zezwolenia wraz z podanymi we wniosku  załącznikami.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Błoniu,  Kancelaria, ul. Rynek 6 pok. nr 1 parter w godz. pracy Urzędu

 

Osoba prowadząca sprawę:

Irena Kiełbus - inspektor ds. rolnych
Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  
ul. Nowakowskiego 10 pokój nr 6 (parter)
Tel. 22 725 30 04  wew. 172

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050) o przeciwdziałaniu narkomanii

 

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

 

K A R T A   I N F O R M A C Y J N A
Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości
Jednostka odpowiedzialna Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska tel. 22 725-30-04 wew. 171, ul. Nowakowskiego 10 pokój nr 5
Miejsce złożenia wniosku Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, Kancelaria pokój nr 1 (parter)
Godziny urzędowania poniedziałek 10oo-18oo

wtorek-piątek 8oo-16oo
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości – wg wzoru
Opłaty Opłata skarbowa 17 zł za wydanie zaświadczenie o numerze porządkowym
Termin realizacji sprawy Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego nie dłużej niż w terminie 7 dni roboczych.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmn.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 255, poz. 1635)
Tryb odwoławczy Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie
Wzór wniosku Wniosek dostępny jest na www.bip.blonie.pl oraz w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska ul. Nowakowskiego 10 pokój nr 5

 

Przejdź do wpisu
 •  

 

K A R T A   I N F O R M A C Y J N A
Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz Najemcy
Jednostka odpowiedzialna Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska tel. 22 725-30-04 wew. 171, ul. Nowakowskiego 10 pokój nr 5
Miejsce złożenia wniosku Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, Kancelaria pokój nr 1 (parter)
Godziny urzędowania poniedziałek 10oo-18oo

wtorek-piątek 8oo-16oo
Wymagane dokumenty
 1. wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego ,
 2. ankieta w sprawie nabycia lokalu (uzyskana z Zakładu Usług Komunalnych),
 3. kserokopia decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego,
 4. kserokopia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Opłaty Opłaty za wykup lokalu, sporządzenie wyceny nieruchomości oraz I opłaty rocznej dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego (wskazane w protokole uzgodnień) dopiero po podpisaniu protokołu uzgodnień, ale nie później niż na dzień przed sporządzeniem aktu notarialnego.
Termin realizacji sprawy ok. 4 miesięcy
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późń. zm.),
 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 903 z późń. zm.),
 3. Uchwała Rady Miejskiej w Błoniu Nr 21/III/98 z dnia 23 kwietnia 1998r. ,
 4. Uchwała Rady Miejskiej w Błoniu Nr 69/XIV/2003 z dnia 24 listopada 2003r.,
 5. Uchwała Rady Miejskiej w Błoniu Nr XXVI/180/04 z dnia 29 listopada 2004r.
 6. Uchwała Rady Miejskiej w Błoniu Nr XXI/154/12 z dnia 28 maja 2012r.
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Dodatkowe informacje
 1. Z możliwości nabycia lokali mieszkalnych mogą skorzystać wyłącznie najemcy, posiadający umowy najmu.
 2. Ankietę w sprawie nabycia lokalu można uzyskać z Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Poniatowskiego 12B, tel. 22 725-32-51, 22 725-32-55.
 3. Na ankiecie musi znaleźć się adnotacja Wydziału Inwestycyjno-Technicznego, potwierdzająca przydzielenie lokalu mieszkalnego.
 4. Wnioskodawca proszony jest o podanie we wniosku, numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu.
 5. O terminie podpisania protokołu uzgodnień wnioskodawca jest informowany telefonicznie.
 6. Do podpisania protokołu uzgodnień konieczne jest posiadanie dowodu osobistego.
 7. Termin sporządzenia aktu notarialnego ustalany jest w uzgodnieniu z Wnioskodawcą.
 8. Nabywca lokalu ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
 9. Termin załatwienia sprawy może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Urzędu Miejskiego.
Wzór wniosku Wniosek dostępny jest na www.bip.blonie.pl oraz w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska ul. Nowakowskiego 10 pokój nr 5

 

Przejdź do wpisu
 •  

 

K A R T A   I N F O R M A C Y J N A
Nadanie nazwy drodze wewnętrznej / zmianę nazwy drogi wewnętrznej
Jednostka odpowiedzialna Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
tel. 22 725-30-04 wew. 171, ul. Nowakowskiego 10 pokój nr 5
Miejsce złożenia wniosku Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, Kancelaria pokój nr 1 (parter)
Godziny urzędowania poniedziałek 10oo-18oo

wtorek-piątek 8oo-16oo
Wymagane dokumenty
 1. wniosek

 2. zgoda na nadanie nazwy drodze wewnętrznej / zmianę nazwy drogi wewnętrznej
Opłaty Bez opłat
Termin realizacji sprawy ok. 2 miesięcy
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.),

 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późń. zm.).
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Dodatkowe informacje
 1. Nadanie lub zmiana nazwy drogi wewnętrznej wymaga pisemnej zgody wszystkich właścicieli tej drogi.

 2. Nadanie lub zmiana nazwy następuje w trybie podjęcia przez Radę Miejską w Błoniu. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Mazowieckiego.
Wzór wniosku Wniosek oraz wzór zgody dostępne są na www.bip.blonie.pl oraz w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, ul. Nowakowskiego 10 pokój nr 5.

 

Przejdź do wpisu
 •  

Wymagane dokumenty:
zgodnie z art. 8.1. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) – treść poniżej


zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 z dnia 13.09.1996 r. poz. 622 z późn. zm.) akt zmieniający (Dz. U. Nr 152 z dnia 25.07.2011 r. poz. 897)


Opłaty: (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)
107 zł - zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
50 zł – przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Rynek 6, pok. nr 1, parter

Termin wydania decyzji: 30 dni

Termin wydania zaświadczenia: 7 dni

Osoby prowadzące:
Michał Dominiak podinsp. ds. ochrony środowiska
Tomasz Jasiński - insp. ds. ochrony środowiska
ul. Nowakowskiego 10, pok. Nr 6 (parter)
tel. 725-30-04 wew. 160


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)


Odrębne przepisy:

Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Błonie - zał. Nr 1 do uchwały Nr XXII/157/08 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 kwietnia 2008 r. (w zał.)
Uchwała Nr XXVII/183/08 Rady Miejskiej w Błoniu z dn. 15.10.2008 r. w spr. zmian w uchwale Nr XXII/157/08 RM w Błoniu z dnia 23.04.2008 r. w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Błonie (w zał.)

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Wymagane dokumenty:
1. wniosek zainteresowanej strony o wydanie zezwolenia

Opłata:

82 zł – za wydanie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)


Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria, ul. Rynek 6, pok. nr 1, parter
w godz. pracy Urzędu

Osoba odpowiedzialna:
Tomasz Jasiński - insp. ds. ochrony środowiska
ul. Nowakowskiego 10, pok. Nr 6 (parter)
tel. 725-30-04 wew. 160

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 ze zm.)

  

 

Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 77 poz. 687

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne(Dz. U. z dnia 8 maja 2003 r.)

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

1) amerykański pit bull terrier;

2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

3) buldog amerykański;

4) dog argentyński;

5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

6) tosa inu;

7) rottweiler;

8) akbash dog;

9) anatolian karabash;

10) moskiewski stróżujący;

11) owczarek kaukaski.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy (Dz. U. Nr 159, poz. 1051).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  

Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt

Art. 10. (13) 1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

2a. Organem właściwym w sprawie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.

2b. W razie zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa właściwy organ dokonuje zmiany zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.

2c. Rozstrzygnięcia w sprawie wydania zezwolenia oraz cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, są podejmowane w formie decyzji administracyjnej.

3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce, ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

 

 

Przejdź do wpisu
 •  

Uwaga !  Na podstawie art. 83b ust. 4 ustawy o ochronie przyrody udostępnia się formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, który zgodnie z art. 83b ust. 3 przedmiotowej ustawy można złożyć właściwemu organowi w formie dokumentu elektronicznego dalej

1. Kto może wystąpić o usunięcie drzewa lub krzewu:

Art. 83. 1. (Ustawa o ochronie przyrody) Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:
1) posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;
2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459,933 i 1132), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

2. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

1) spółdzielnię mieszkaniową;
2) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 oraz z 2017 r. poz. 1529);
3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

3. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w ust. 2.

4. Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje burmistrz, a przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków- wojewódzki konserwator zabytków.

Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje się po uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
 

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu winien zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nie- ruchomości;
9) projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż licz-ba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została prze-prowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

 

Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zgodnie z art. 83d. ust.5 (Ustawa o ochronie przyrody) Jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia. Przepisu nie stosuje się do inwestycji liniowych celu publicznego.

 
3. Kiedy nie jest wymagane zezwolenie

Art. 83f.  1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:  
1) krzewu, albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m²
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm- w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm- w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – przypadku pozostałych gatunków drzew;
3 a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; (nowy)
3 b)  drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego; (nowy)
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wykroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wykrot;
15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f (ustawy o ochronie przyrody).

2.W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 i pkt 14 lit. a, podmioty określone w tych przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

3. Z oględzin, o których mowa w ust. 1 pkt 14 lit. b, sporządza się protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.


Od 17 czerwca br. obowiązują znowelizowane przepisy dot. wycinki drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

    Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia (wzór druku do pobrania) do Urzędu Miejskiego w Błoniu zamiar usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości;
    Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:

- nazwy gatunku drzewa, - obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego tych pni, a gdy nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Z oględzin sporządza się protokół.

    Organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej stanowi podstawę wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 83 u.1.
    Organ może przed upływem terminu, o którym mowa powyżej może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu które uprawnia do usunięcia drzewa (druk wniosku o wydanie zaświadczenia do pobrania).
    W przypadku nieusunięcia drzewa przez upływem  6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
    Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.


Uwaga na formy ochrony przyrody!
Zmiana ustawy o ochronie przyrody w części dotyczącej zwolnień z uzyskania stosownego zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, która zaczęła obowiązywać z dniem 1 stycznia 2017 r. nie oznacza braku jakichkolwiek ograniczeń w ich wycinaniu. Może się zdarzyć, że konkretne drzewa, bądź krzewy są objęte  specjalną ochroną np.: gdy jest to pomnik przyrody, zabytkowa aleja. Podobnie w parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu może obowiązywać, o ile wynika to z uchwały sejmiku województwa tworzącej park albo obszar, zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych. Ponadto w dalszym ciągu obowiązują przepisy dotyczące  zieleni objętej ochroną konserwatorska, bądź występującej na terenie wpisanym do rejestru konserwatora zabytków, o której mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie prace pielęgnacyjne przy takich drzewach, czy krzewach, bądź zamiar ich usunięcia należy zgłosić do konserwatora zabytków i uzyskać stosowne zezwolenie. Jeżeli usuwanie konkretnego drzewa lub krzewu ( nawet z posesji prywatnej) będzie wiązało się z zabronionym oddziaływaniem na chronione gatunki roślin, zwierząt lub grzybów to należy uzyskać stosowne zezwolenie na działania dotyczące gatunków chronionych od regionalnego dyrektora ochrony środowiska bądź generalnego dyrektora ochrony środowiska.
Poniżej w załącznikach pismo Generalnego Konserwatora Zabytków dr hab. Magdaleny Gawin w sprawie obowiązywania ochrony zabytkowych form zieleni zakomponowanej na na zasadach określonych w art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.


4. Prace przy drzewach i krzewach:

- Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

- Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

 

- Zabieg, o którym mowa w pkt 3, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.

 - Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa.

 - Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.

 - Przepisu ust. 2 nie stosuje się do drzew, o których mowa w art. 83f ust. 1.


5. Opłata za usunięcie drzew:
    Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usuniecie drzewa lub krzewu. Opłaty naliczane są w zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu i pobierane przez organ właściwy do wydania tego zezwolenia. (zwolnienia z opłat art. 86 ustawy o ochronie przyrody)
    Wraz ze zmianą ustawy o ochronie przyrody (Ustawa z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody Dz. U. 2017.1074 z dnia 2017.06.02) przestaje obowiązywać Uchwała Nr XXVIII/241/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów występujących na terenie Gminy Błonie.
    Minister właściwy do spraw ochrony środowiska określił w drodze rozporządzenia wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na 2017 rok (Dz.U.2017.1330);

6. Kary administracyjne za usunięcie drzew lub krzewów:

Burmistrz wymierza administracyjną karę pieniężną za:
1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
3) zniszczenie drzewa lub krzewu;
4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa;
5) usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o którym mowa w art. 83f u. 8 i bez zezwolenia , o którym mowa w art. 83f u. 16;6) usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 83f u. 4 lub przed upływem terminu, o którym mowa w art. 83 f u. 8.


Kara, o której mowa powyżej jest nakładana na posiadacza nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksy cywilnego, albo na inny podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości.


Opłata skarbowa: zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z częścią III ust. 44 kol. 4 pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.


Osoby prowadzące:
1. Agnieszka Osówniak- insp. ds. ochrony środowiska
2. Michał Dominiak- insp.. ds. ochrony środowiska
tel. 22 7253004 w. 160
ratusz@um.blonie.pl,
siedziba: Błonie, ul. Nowakowskiego 10 pok. nr 4


Miejsce złożenia wniosków:
Kancelaria, Rynek 6 pok. nr 1


Druki wniosków:
- BIP Błonie,
- Urząd Miejski, ul. Nowakowskiego 10, pok. nr 4


Uwaga! W przypadku wysyłania zdjęcia drzewa drogą e-mail, prosimy o przesyłanie zdjęć w zmniejszonej rozdzielności – tryb mały (25%)

Podstawa prawna aktualna ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

* * *

Przejdź do wpisu

Rozgraniczenia nieruchomości

 •  

 

K A R T A   I N F O R M A C Y J N A
Rozgraniczenie nieruchomości
Jednostka odpowiedzialna Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska tel. 22 725-30-04 wew. 171, ul. Nowakowskiego 10 pokój nr 5
Miejsce złożenia wniosku Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, Kancelaria pokój nr 1 (parter)
Godziny urzędowania poniedziałek 10oo-18oo

wtorek-piątek 8oo-16oo
Wymagane dokumenty Wniosek wraz z załącznikami
Załączniki
 1. Aktualny wyciąg z księgi wieczystej - oryginał
 2. Aktualny wypis z ewidencji gruntów – oryginał
Opłaty Zwolnione z opłaty skarbowej
Termin realizacji sprawy Do 30 dni od dnia złożenia przyjętej do zasobu dokumentacji rozgraniczeniowej, sporządzonej przez upoważnionego geodetę.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zmn.)
 2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmn.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 255, poz. 1635)
Tryb odwoławczy Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie przysługuje zażalenie. Postępowanie rozgraniczające jest jedno instancyjne i kończy się wydaniem:
decyzji o rozgraniczenie
lub
 1. decyzji Burmistrza o umorzeniu postępowania, jeżeli doszło do ugody zawartej przed geodetą posiadająca moc ugody sądowej
 2. decyzji Burmistrza o rozgraniczeniu nieruchomości , która w razie jej niekwestionowania przez strony kształtuje stan nieruchomości albo na żądanie strony jest przekazywana z aktami sprawy sądowi powszechnemu do dalszego prowadzenia
 3. decyzji Burmistrza o umorzeniu postępowania, jeżeli nie doszło do zawarcia ugody ani wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości a sprawa podlega przekazaniu z urzędu sądowi powszechnemu
Strona niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, przekazania sprawy sądowi.
Dodatkowe informacje Postępowanie przebiega w 2 etapach:
 1. wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,
 2. wydanie decyzji
Odbiór postanowienia i decyzji osobiście lub za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru.
Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt Wnioskodawcy.
Wzór wniosku Wniosek dostępny jest na www.bip.blonie.pl oraz w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska ul. Nowakowskiego 10 pokój nr 5

 

Przejdź do wpisu
 •  

 

K A R T A   I N F O R M A C Y J N A
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Jednostka odpowiedzialna Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska tel. 22 725-30-04 wew. 171, ul. Nowakowskiego 10 pokój nr 5
Miejsce złożenia wniosku Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, Kancelaria pokój nr 1 (parter)
Godziny urzędowania poniedziałek 10oo-18oo

wtorek-piątek 8oo-16oo
Wymagane dokumenty Wniosek o ustalenie numeru porządkowego – wg wzoru wraz z załącznikami
Załączniki
 1. kopia mapy z inwentaryzacją powykonawczą budynku lub kopię mapy zasadniczej obejmującą nieruchomość z aktualnym stanem zabudowy
 2. pozwolenie na budowę lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania) - oryginał do wglądu
 3. tytuł prawny do nieruchomości – oryginał do wglądu
Opłaty Zwolnione z opłaty skarbowej za wydanie zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego.
Termin realizacji sprawy Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego 14 dni roboczych.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zmn.)
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. Poz. 125)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmn.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 255, poz. 1635)
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Dodatkowe informacje Numer porządkowy ustala się dla:
 • budynku istniejącego,
 • budynku w trakcie budowy
 • budynku prognozowanego(na podstawie pozwolenia na budowę lub zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku zgodnie decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)
Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym zobowiązuje właściciela/współwłaściciela nieruchomości do umieszczenia, w widocznym miejscu na budynku lub ogrodzeniu, tabliczki z numerem porządkowym i nazwą ulicy lub placu w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o nadaniu numeru.
Wzór wniosku Wniosek dostępny jest na www.bip.blonie.pl oraz w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska ul. Nowakowskiego 10 pokój nr 5

 

Przejdź do wpisu

Podział nieruchomości

 •  

 

K A R T A   I N F O R M A C Y J N A
Podział nieruchomości
Jednostka odpowiedzialna Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska tel. 22 725-30-04 wew. 171, ul. Nowakowskiego 10 pokój nr 5
Miejsce złożenia wniosku Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, Kancelaria pokój nr 1 (parter)
Godziny urzędowania poniedziałek 10oo-18oo

wtorek-piątek 8oo-16oo
Wymagane dokumenty Wniosek wraz z załącznikami
Załączniki
 1. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, ( odpis z KW)-oryginał,
 2. wypis z rejestru gruntów-oryginał,
 3. kopia mapy katastralnej- oryginał,
 4. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2- oryginał,
 5. pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
 6. wstępny projekt podziału,
 7. protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 8. wykaz zmian gruntowych,
 9. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne w księdze wieczystej,
 10. mapa z projektem podziału nr ewid ilość egz.
  aktualny odpis z właściwego rejestru (dot. osób prawnych)
Uwaga:
 1. Załączniki od nr 7 do 10 dołącza się po uzyskaniu pozytywnej opinii (postanowienia).
 2. Nie dotyczy podziałów, o których mowa w art. 95 u.o.g.n.
 3. Dokumenty wymienione w pkt. 5-8 do wniosku należy dołączyć po przyjęciu ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Opłaty Zwolnione z opłaty skarbowej
Termin realizacji sprawy Wydanie stosownego postanowienia o zgodzie na podział następuje nie później niż 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651ze zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zmn.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 255, poz. 1635)
Tryb odwoławczy
 1. Zażalenie na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Błonia.
 2. Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Błonia.
Dodatkowe informacje Postępowanie przebiega w 2 etapach:
 1. wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
 2. wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.
Odbiór postanowienia i decyzji osobiście lub za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru.
Wzór wniosku Wniosek dostępny jest na www.bip.blonie.pl oraz w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska ul. Nowakowskiego 10 pokój nr 5

 

Przejdź do wpisu
 •  

Osoby prowadzące:

Alfred Sobczak
Hanna Kierzkowska

Przejdź do wpisu
 •  

Wymagane dokumenty:
1. wniosek zainteresowanej strony o wydanie zaświadczenia
- PESEL
- NIP

Opłata:
- znaczki skarbowe za 5 zł i 11 zł


Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria, ul. Rynek 6, pok. nr 1, parter
w godz. pracy Urzędu

Osoba odpowiedzialna:
ul. Nowakowskiego 10, pok. Nr 4 (parter)
tel. 725-30-04 wew. 172


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz. U. nr 64 z 15 kwietnia 2003 r.

Przejdź do wpisu
 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:

1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.);

2) decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla - udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;

4a) decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;

4b) decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;

5) decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze;

6) pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;

7) (uchylony);

8) decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 700 oraz z 2015 r. poz. 349);

9) decyzji o zmianie lasu na użytek rolny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100);

10) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031);

11) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, z późn. zm.);

12) (uchylony);

13) decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. poz. 133, z późn. zm.);

14) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2143);

15) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;

16) decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 880, z późn. zm.), o ile jest to wymagane;

17) decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136 oraz z 2014 r. poz. 1101);

18) decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

 

18a) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;

19) zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;

20) decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z późn. zm.);

21) zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

22) decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

1a. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w przypadku zmiany:

1) decyzji, o których mowa w ust. 1, polegających na:

a) ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej decyzją,

b) zmianie danych wnioskodawcy;

1a) decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 i 19, polegających na zmianie zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczącej:

a) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, w szczególności: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, oraz charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego,

b) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,

c) charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego - które nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) koncesji lub decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, polegających także na:

a) zmniejszeniu powierzchni, w granicach której ma być prowadzona działalność,

b) przeniesieniu koncesji lub decyzji na inny podmiot,

c) zmianie głębokości robót geologicznych związanych z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złoża kopaliny, wykonywanych metodą otworów wiertniczych,

d) zmianie koncesji lub decyzji, polegającej na zmianie terminu rozpoczęcia działalności lub ograniczeniu prowadzenia działalności objętej koncesją lub decyzją, o ile mieści się ono w zakresie objętym decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,

e) zmianie zakresu prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub harmonogramu robót geologicznych, niestanowiących przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

f) jednokrotnym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża do dwóch lat bez rozszerzenia zakresu koncesji,

g) zmianie terminu rozpoczęcia prac i robót geologicznych,

h) zmianie zapisu dotyczącego przekazywania próbek i danych geologicznych,

i) zmniejszeniu granic obszaru górniczego i terenu górniczego;

3) planu ruchu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4a i 4b.

 

2a. Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 21, nie stosuje się, w przypadku gdy:

1) zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia lub

2) jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie

2b. W przypadku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określającej warunki realizacji przedsięwzięcia, przepis ust. 2 pkt 1a stosuje się, jeżeli odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1a, nie spowoduje zmian uwarunkowań określonych w tej decyzji.

3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

 

4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

4a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 4, przysługuje zażalenie.

4b. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, wydawanych dla obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

5. W okresie, o którym mowa w ust. 3, 4 i 4b, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w ust. 1, lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

5a. Dla obiektu energetyki jądrowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskana przed decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydawaną na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących wypełnia wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego przewidziany ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe.

6. Organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

 

 

Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;

2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b;

3a) mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

4) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

5) dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, oraz dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej lub inwestycji towarzyszącej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;

5a) (uchylony);

6) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a-1c;

7) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;

8) analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

 

1a. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, oraz dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

1b. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, oraz dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.

1c. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

1d. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, formaty danych załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kierując się potrzebą poszerzania dostępu do informacji o środowisku.

 

2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po trzy egzemplarze. W przypadku gdy organem opiniującym lub uzgadniającym jest dyrektor urzędu morskiego, należy przedłożyć dodatkowo po jednym egzemplarzu.

 

3. Jeżeli liczba stron postępowania:

1) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

2) w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, o której mowa w pkt 1, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji - przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

4. Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach doręcza ją niezwłocznie organom, których opinia lub uzgodnienie były wymagane przed jej wydaniem.


 

Karta informacyjna przedsięwzięcia

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1, lub określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 69, w szczególności dane o:

1) rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,

3) rodzaju technologii,

4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,

5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

6) rozwiązaniach chroniących środowisko,

7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,

10) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,

11) przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

12) ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,

13) przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,

14) pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

- z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

2. Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 205zł

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo w sprawie - 17zł

 

 

Przejdź do wpisu
 •  

Osoba prowadząca – Jadwiga Jankowska

Wymagane dokumenty:
- wniosek strony o udzielenie bonifikaty
- dokumenty na poparcie uprawnień do skorzystania z bonifikaty

Miejsce składania wniosków: Kancelaria, ul. Rynek 6, pok. nr 1, parter

Przejdź do wpisu
 •  

Osoba prowadząca – Hanna Kierzkowska


Wymagane dokumenty:
- wniosek o nabycie lokalu
- ankieta o nabyciu lokalu – poświadczona przez Wydział Spraw Lokalowych

przed umową notarialną
- wpłata wyliczonej opłaty za mieszkanie
oraz pierwszej opłaty rocznej za udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu

Termin i sposób załatwienia: po uzupełnieniu wniosku wydział zleca wycenę lokalu rzeczoznawcy majątkowemu, po czym następuje podpisanie protokołu uzgodnień i zawarcie umowy notarialnej

Miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria, ul. Rynek 6, pok. nr 1, parter

Przejdź do wpisu
 •  

Poniżej zamieszczamy informację dot. pozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych wraz z wykazem punktów zbierających te odpady.

Wykaz ten nie jest ostateczny i bedzie aktualizowany.

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Powrót