Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

Przejdź do wpisu
  •  

20 października 2023 r.

Burmistrz Błonia
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Błonie, 

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie i gminy Błonie.

 Na podstawie art. 11 pkt 7 i art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.)
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie i gminy Błonie sporządzanego na podstawie uchwały LXIII/484/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 marca 2023 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30.10.2023 r. do 30.11.2023 r.  (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, w Błoniu, w pokoju nr 7 w godzinach: poniedziałki: 10:00-18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 8:00-16:00. Ponadto projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie i gminy Błonie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://bip.blonie.pl .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie i gminy Błonie  rozwiązaniami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 16.11.2023 r., w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu, ul. Grodziska 1, sala konferencyjna. Początek zebrania o godzinie 16.00.
Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie i gminy Błonie. Jednocześnie informuję, że w związku z równocześnie prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, można również składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 22.12.2023 r. 
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie lub ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione na adres: ratusz@um.blonie.pl za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie i gminy Błonie podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 22.12.2023 r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Błonia.

Burmistrz Błonia
 Zenon Reszka 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) informuję, że administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Błoniu, Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowany przez Burmistrza Błonia.

Przejdź do wpisu
Powrót