Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, dnia 24.10.2023r.

WRK-RN.6812.3.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Błonia w trybie zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości dla Gminy Błonie w okresie 2023-2024 dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł.

I.    Zamawiający:

Urząd Miejski w Błoniu
Rynek 6, 05-870 Błonie
tel. (22) 725-30-04, (22) 725-30-06
NIP: 529-12-89-018

II.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonywanie usług rzeczoznawcy z zakresu szacowania nieruchomości dla potrzeb Gminy Błonie w formie operatów szacunkowych dotyczących:

1.    zbycia nieruchomości zabudowanych, w tym określenie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności oraz przedmiotu prawa użytkowania wieczystego, określenie nakładów na nieruchomość
2.    zbycia nieruchomości niezabudowanych, w tym określenie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności oraz przedmiotu prawa użytkowania wieczystego
3.    zbycia lokali z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w gruncie wraz z wyceną ułamkowej części gruntu i oszacowaniem wartości nakładów
4.    nabycia nieruchomości w tym nieruchomości zabudowanych
5.    określenia wartości nieruchomości przeznaczonych do zamiany
6.    wyceny wartości nieruchomości w celu ustanowienia służebności gruntowych oraz służebności przesyłu,
7.    aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
8.    wyceny nieruchomości do przekazania w trwały zarząd
9.    aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu
10.    ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego nieruchomości przeznaczonych lub objętych umową dzierżawy
11.    wyceny wartości przedmiotu aportu do spółki
12.    innych wycen ustalonych indywidualnie na potrzeby przedmiotu zlecenia.

W ramach wykonywanych usług Wykonawca zobowiązuje się do:
•    sporządzenia 2 egzemplarzy operatu szacunkowego,
•    bezpłatnej aktualizacji wykonanych przez Wykonawcę operatów szacunkowych, w terminie 14 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez Zamawiającego,
•    uzyskania informacji i materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia we własnym zakresie za wyjątkiem informacji możliwych do uzyskania w Urzędzie Miejskim w Błoniu.

III.    Termin realizacji zamówienia

Wymagany okres wykonywania zamówienia:
•    od dnia następnego po podpisaniu umowy do dnia 31.12.2024r.
Termin wykonania pojedynczego zlecenia przekazanego przez Zamawiającego:
•    w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania pisemnego zlecenia przez Wykonawcę.

IV.    Warunki płatności

Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

V.    Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
•    spełniają warunki udziału w postępowaniu
•    posiadają kwalifikacje zawodowe poparte dokumentem potwierdzającym uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania
•    posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument potwierdzający uprawnienia zawodowe do wykonywania działalności w zakresie szacowania nieruchomości oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.

VI.    Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać:
•    oferowaną cenę (podana cena powinna być ceną netto i brutto wyrażoną w polskich złotych)
•    dane adresowe i personalne składającego
•    podpisaną klauzulę RODO
Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

VII.    Termin i miejsce składania ofert

Ofertę, można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ratusz@um.blonie.pl lub złożyć w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie z dopiskiem „Oferta na wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości” do dnia 15.11.2023r. do godziny 16:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpływu oferty.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 17.11.2023r.

VIII.    Kryterium oceny oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną złożonej oferty.

IX.    Informacje dodatkowe

•    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
•    Złożenie oferty nie jest wiążące dla Zamawiającego.
•    Oferenci zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w dniu 17.11.2023r.
•    Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 pow. 2269 ze zm.).
•    W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z Naczelnikiem Wydziału Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji Urzędu Miejskiego w Błoniu Panią Agnieszką Zdunek tel. (022) 725 30 04 w. 170 lub Kierownikiem Referatu Nieruchomości i Geodezji Panią Bożeną Wrzodak (022) 725 30 04 w. 171.

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, dnia 4.01.2023 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                Burmistrz Błonia zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej na  wykonywania usługi polegającej na wyłapywaniu z terenu Gminy Błonie bezdomnych zwierząt, w szczególności psów agresywnych oraz kotów bezdomnych i wolno bytujących, niemogących ze względu na stan zdrowia samodzielnie funkcjonować i transportu ich do schroniska, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt w szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt  i aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz na podstawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie”.

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w okresie od 01.02.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

 1. Zamawiający:

Gmina Błonie

ul. Rynek 6

05-870 Błonie

tel. 0 22 725 30 04, fax 0 22 725 30 67

NIP: 118-178-86-23

 1. Istotne warunki zamówienia:
 1. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT .
 2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wymogi Zamawiającego.
 3. Rozliczenie transakcji następować będzie  co miesiąc przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę wraz z zestawieniem przyjętych zwierząt. Dokumentacja potwierdzająca przekazanie psa lub kota do schroniska winna być udostępniana przy kontroli w schronisku, bądź na prośbę Zamawiającego.
 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, rozliczania faktur w walucie innej niż PLN oraz zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 1. Wymagania i warunki zamawiającego

              Wykonawcę zobowiązuje się do spełnienia następujących wymagań:

1).   prowadzić zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot udzielenia zezwolenia   

        wraz ze stosownymi zezwoleniami wedle obowiązującego prawa,

        2).   posiadać doświadczenie w działalności objętej zamówieniem, realizowanej na rzecz min 2 podmiotów publicznych przez min 3 lata,

        3).   posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:  posiadać stosowne urządzenia i środki przy pomocy    

              których zwierzęta będą wyłapywane, posiadać środek transportu spełniający obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące transportu zwierząt,

        4).   posiadać zakład leczniczy dla zwierząt lub umowę współpracy z zakładem leczniczym dla zwierząt i w miarę potrzeb zapewnić pomoc weterynaryjną wyłapanym zwierzętom,

         5).    posiadać schronisko dla zwierząt lub umowę ze schroniskiem przyjmującym bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Błonie wraz ze stosownymi zezwoleniami wedle obowiązującego  

                 prawa,

         6).   prowadzić rejestr wyłapanych zwierząt zawierający informację o pochodzeniu zwierzęcia, miejsca przekazania: do schroniska lub przekazaniu zwierzęcia właścicielowi, karty zdrowotne zwierząt itp.

         7).   prowadzić obowiązkową  kastrację lub sterylizacją wszystkich zwierząt  przekazanych do  schroniska z terenu gminy Błonie , co do których lekarz weterynarii orzeknie, że nie ma przeciwwskazań takich jak wiek, czy choroba.

         8).   Wykonawca winien spełniać wymóg o  niekaralności z zakresu czynów przeciwko zwierzętom, któremu zostały powierzone przez gminę zadania opieki nad zwierzętami,

         9).   Wykonawca zobowiązany będzie wykonać usługę na zgłoszenie telefoniczne, nie później niż 4 godz. od zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż 24 godz. W soboty,  

                 niedziele i święta czas wykonania usługi może ulec dwukrotnemu zwiększeniu.

        10).  Usługa obejmująca przedmiot zamówienia będzie wykonywana na zgłoszenie  funkcjonariuszy Straży Miejskiej, naczelnika wydziału , bądź kierownika referatu, a pod ich nieobecność  wyznaczonego  pracownika, w szczególnych przypadkach przez funkcjonariuszy Policji.

         IV.  Termin i miejsce składania ofert

 1. Ofertę do niniejszego zapytania ofertowego wraz ze specyfikacją przedmiotu zamówienia i stosownymi dokumentami (zezwoleniami, umowami, oświadczeniami - potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami) należy złożyć  w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 „Oferta wyłapywanie bezdomnych zwierząt wraz z transportem do schroniska 2023”

do dnia 20.01.2023 roku do godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego:

 Gmina Błonie

        ul. Rynek 6,

        05-870 Błonie, bądź elektronicznie poprzez platformę ePUAP

 1. Kontakt z Oferentami:

               -  Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji - Agnieszka Zdunek  tel. 22 725 30 04 w. 131, e-mailagnieszka.zdunek@um.blonie.pl,   

               -  Kierownik Referatu Rolnego - Tomasz Jasiński tel. 22 725 30 04 w. 160,     

                  tomasz.jasinski@um.blonie.pl)

             

V . Pozostałe informacje:

  1. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie kryterium ceny oraz spełnienia przez Wykonawcę wymogów i warunków zgodnie z pkt. II i III.
  2. Wykonawca, który złoży ofertę będzie nią związany przez 20 dni od dnia następującego po dniu upływu terminu składania ofert.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wybranymi Wykonawcami, bądź wezwania Wykonawców do ponownego złożenia ofert korzystniejszych dla zamawiającego.
  4. Zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące treści zapytania , jeżeli treść ta w ocenie Zamawiającego będzie budziła wątpliwości.
  5. Zamawiający poprawi omyłki w formularzu oferty, jeżeli nie będą miały istotnego wpływu  na treść oferty.
  6. Zamawiający ma prawo do unieważnienia  postępowania bez podawania przyczyny na etapie postępowania.

OFERTA CENOWA

wykonywania usługi polegającej na wyłapywaniu z terenu Gminy Błonie bezdomnych zwierząt, w szczególności psów agresywnych oraz kotów bezdomnych i wolno bytujących, niemogących ze względu na stan zdrowia samodzielnie funkcjonować i transportu ich do schroniska, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt w szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt i aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz na podstawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Błonie”. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w okresie od 01.02.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

I. Ryczałt miesięczny za odłowienie, transport i utrzymanie dorosłego bezdomnego psa w schronisku (2 sztuki):

……………………… zł netto + ………..……..zł VAT (……%) = ………………………………zł brutto

II. Każdy następny pies (ponad ryczałt) będzie rozliczany wg poniższych stawek:

1. za odłowienie psa:

…………………………zł netto/szt. +……….….zł VAT (……%) =……..…………..……..zł brutto/szt.

2. za transport zwierzęcia:

…………………………zł netto/szt. +……….….zł VAT (…..%) =……..…………..……..zł brutto/szt.

3. za przyjęcie bezdomnego psa do 14 dni w schronisku

………………….……zł netto/szt. + …..……zł VAT (…..%) = ………………………………zł brutto/szt.

4. za utrzymanie dorosłego, bezdomnego psa w schronisku

…………………………zł netto/szt. +……….….zł VAT (…..%) =……..……………....……..zł brutto/szt.

5. za przyjęcie bezdomnego szczeniaka do 14 dni w schronisku

………………….……zł netto/szt. + …..………zł VAT (…..%) = ………………………………zł brutto/szt.

6. za utrzymanie bezdomnego szczeniaka (wiek do 6 m-cy) w schronisku

…………………………zł netto/szt. +……….….zł VAT (…..%) =……..……………...……..zł brutto/szt.

III. Koty bezdomne i wolno bytujące będą rozliczane wg następujących stawek:

1.  za odłowienie kota:

……………………..…. zł netto/szt. + ……….….zł VAT (….%) = …………..………….… zł brutto/szt.

 2.  za transport kota:

………………………. zł netto/szt. + …….…….. zł VAT (….%) =  …………………….….zł brutto/szt.

3. za przyjęcie kota do 14 dni w schronisku:

……………………… zł netto/szt. + ………….. zł VAT (….%) = ……………………….… zł brutto/szt.

4. za jednorazowe przyjęcie kota do schroniska i utrzymanie go niezależnie od okresu pobytu w  schronisku:

…………………………. zł netto/szt. + ………….. zł VAT (…..%) =  …………….……..zł brutto/szt.

5.  za sterylizację kotki w schronisku:

..……………………… zł netto/szt. + …………….zł VAT  (…..%) = ……………………. zł brutto/szt.

6.  za kastrację kocura w schronisku:

.……………………….zł netto/szt. + …………….zł VAT (…..%) = …………………….. zł brutto/szt.

                                                                                                      ……………………………………………

                                                                                                                                         Data i podpis + pieczątka Oferenta

Oświadczam, iż:

- wykonam zabiegi weterynaryjne w zakładzie leczniczym zlokalizowanym w …………………………..   .................................................................................................................................. przystosowanym do wykonywania tego typu zabiegów, posiadającym odpowiednią aparaturę i sprzęt oraz posiadam niezbędne kwalifikacje, zezwolenia, uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.

- jestem uprawniony/-a do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z   wymaganiami ustawowymi,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia,

- zapoznałem/-am się z przedmiotem zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń  i uzyskałem/-am niezbędne informacje do przygotowania  oferty,

- wykonam przedmiot zamówienia w terminie  określonym w zapytaniu ofertowym,

-  oświadczam, że ja jako właściciel schroniska dla zwierząt  oraz  moi pracownicy spełniamy wymóg o niekaralności z zakresu czynów przeciwko zwierzętom.

                                                                                                         ….............................................................    

                                                                                                                                Data i podpis + pieczątka Oferenta

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, dnia 4.01.2023 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

                Burmistrz Błonia zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej świadczenia usług weterynaryjnych związanych z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności na terenie gminy Błonie” w okresie od 01.02.2023 roku do 31.12.2023 roku, a mianowicie :

a). udzielania pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach      komunikacyjnych na terenie gminy Błonie oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym, wymagającym takiej opieki (wizyta, koszty dojazdu, leków i materiałów medycznych),

b). eutanazji zwierząt nieuleczalnie chorych (w sytuacji dopuszczonej przepisami),

c). sterylizacji i kastracji bezpańskich psów, wolno żyjących kotów oraz zwierząt mających właściciela wraz z obserwacją zwierzęcia po wykonaniu zabiegu,

d). czipowania (czip, wpis do bazy),

e). usypianie ślepych miotów,

f). pierwsze badanie ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia bezdomnego, bądź wolno żyjącego kota, bądź nieudomowionego zwierzęcia dziko żyjącego wraz z wykonaniem niezbędnych czynności lekarskich i podaniem leków,

g). kontynuacja leczenia jw. - kolejna wizyta,

h). odrobaczenia,

i). odpchlenia,

j). komplet podstawowych szczepień (pierwsze szczepienie od chorób zakaźnych i wścieklizny),

zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt w szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt i aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Błonie.

Zamawiający:

Gmina Błonie

ul. Rynek 6

05-870 Błonie

tel. 0 22 725 30 04, fax 0 22 725 30 67

NIP: 118-178-86-23

 1. Istotne warunki zamówienia:
 1. Przedstawione ceny za poszczególne usługi powinny zawierać kwoty netto plus podatek VAT oraz obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ;
 2. Oferta cenowa powinna obejmować ceny za poszczególne usługi i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wymogi Zamawiającego;
 3. Rozliczenie transakcji następować będzie co miesiąc, bądź co kwartał przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę wraz z dołączonymi do faktury dokumentami potwierdzającymi wykonanie usług , zgodnie z załącznikami do Uchwały w sprawie wprowadzenia programu zapobiegającemu bezdomności w Gminie Błonie jw.
 4. Zamawiający nie przewiduje: - składania ofert częściowych, - rozliczania faktur w walucie innej niż PLN; - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 5. Zamawiający przewiduje odrzucenie oferty bądź unieważnienie postępowania w szczególności, gdy kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy w opinii Zamawiającego nie będą wystarczające lub gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania.
 6. Zamawiający może również unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 1. Wymagania i warunki zamawiającego

               Wykonawcę zobowiązuje się do spełnienia następujących wymagań:

1)   prowadzić zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot udzielenia zezwolenia 

       wraz ze stosownymi zezwoleniami wedle obowiązującego prawa, posiadać odpowie-

      dnie kwalifikacje i doświadczenie, a zakład leczniczy winien być przystosowany do wy-

      konywania przedmiotu zamówienia, posiadać odpowiednią aparaturę i sprzęt.

 1.  prowadzić karty informacyjne zwierząt, którym została udzielona pomoc oraz wykaz umów adopcyjnych bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Błonie, oświadczeń, niezbędnych przy rozliczaniu faktur, zgodnie z załącznikami do Uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Błonie jw.
 1.  pomoc zwierzętom będzie realizowana niezwłocznie, po zgłoszeniu telefonicznym w godz.           7:00-23:00 (dyżur Straży Miejskiej), a w szczególnych przypadkach, np.: nieobecności, Wykonawca  wskaże osobę  posiadającą stosowne uprawnienia, wykonującą czynności objęte zamówieniem w zastępstwie.
 2. poszczególne usługi obejmujące przedmiot zamówienia będą wykonywane na zgłoszenie                 funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji, bądź Kierownika Referatu Rolnego, funkcjonariuszy Policji (otrzymane telefoniczne zgłoszenie od funkcjonariusza Policji winno być w miarę możliwości pisemnie potwierdzone przez jednostkę zgłaszającą).
 3.  Zamawiający oczekuje pomocy w poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

 1. Termin i miejsce składania ofert

 1. Ofertę do niniejszego zapytania ofertowego wraz z ofertą cenową przedmiotu zamówienia należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta świadczenia usług weterynaryjnych 2023” do dnia 20.01.2023 roku do godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego:

       Urząd Miejski w Błoniu,  ul. Rynek 6 , 05-870 Błonie,

       bądź droga elektroniczną poprzez platformę ePUAP

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są:

               -      Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji    

                      Agnieszka Zdunek  tel. 22 725 30 04 w. 131, agnieszka.zdunek@um.blonie.pl

 • Kierownik Referatu Rolnego Tomasz Jasiński tel. 22 725 30 04 w. 160,      

                       tomasz.jasinski@um.blonie.pl

OFERTA CENOWA

dotycząca świadczenia usług weterynaryjnych związanych z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności na terenie gminy Błonie” w okresie od 01.02.2023 roku do 31.12.2023 roku, a mianowicie :

a). udzielenie pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym na terenie Gminy Błonie –   wizyta, plus koszty dojazdu,  leków i materiałów medycznych:

……………………zł netto + ……....VAT=…………………………… zł brutto

b). eutanazja zwierząt nieuleczalnie chorych (w sytuacji dopuszczonej przepisami):

    – pies: …………..……zł netto +………..VAT= ………………..……….... zł brutto

    –  kot: ………………..zł netto + …………...VAT = ………….……….…zł brutto 

    - małe i nieudomowione zwierzę dziko żyjące:

      ………………………………….zł netto + ………..VAT= ……………………..zł brutto

   - duże i nieudomowione zwierzę dziko żyjące:

     …………………………………  zł netto + ………..VAT = ……………………zł brutto

c). sterylizacja i kastracja bezpańskich psów, wolno żyjących kotów oraz zwierząt mających właścicieli wraz z obserwacją zwierzęcia po wykonaniu zabiegu:

    - kotka:……………………..zł netto + …………….VAT= ………….………….zł brutto

    - kocur:……………………..zł netto + ……………VAT = ……………………..zł brutto

    - suka: …………………………………….zł netto + ……………………..VAT =  …....…….……………zł brutto

    - pies: ……………………………………   zł netto + …………………..VAT=   …………………….………zł brutto

d). czipowanie zwierząt (czip , wpis do bazy):

      ……………………zł netto + …………………VAT =   …………………………………………zł brutto

 e).  usypianie ślepych miotów

     ……………………………..zł netto + …….............…..VAT = …………………………...........……..zł brutto

 f). pierwsze badanie ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia bezdomnego, bądź wolno  żyjącego kota, bądź zwierzęcia nieudomowionego i dziko żyjącego wraz z wykonaniem niezbędnych czynności lekarskich, podaniem leków:

  ……………………zł netto + …………………VAT =   …………………………………………zł brutto

 g). kontynuacja leczenia jw. - kolejna wizyta,

     ……………………zł netto + …………………VAT =   …………………………………………zł brutto

h).  odrobaczenie

     ……………………zł netto + …………………VAT =   …………………………………………zł brutto

 i). odpchlenie

   ……………………zł netto + …………………VAT =   …………………………………………zł brutto

j). pierwsze szczepienie od chorób zakaźnych i wścieklizny

 ……………………zł netto + …………………VAT =   …………………………………………zł brutto

Cena łącznie (za pkt od a do j): …....................zł netto + .................VAT = ....................................zł brutto

Oświadczam, iż:

- wykonam przedmiot zamówienia w zakładzie leczniczym zlokalizowanym w …………………………..   ......................................................................................................................... przystosowanym do wykonywania przedmiotu zamówienia, posiadającym odpowiednią aparaturę i sprzęt oraz posiadam niezbędne kwalifikacje, zezwolenia, uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.

- jestem uprawniony/-a do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z   wymaganiami ustawowymi,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia,

- zapoznałem/-am się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę żądnych zastrzeżeń  i uzyskałem/-am niezbędne informacje do przygotowania  oferty,

- wykonam przedmiot zamówienia w terminie  określonym w zapytaniu ofertowym,

-  oświadczam, że jako właściciel zakładu leczniczego jak i moi pracownicy spełniamy wymóg niekaralności z zakresu czynów przeciwko zwierzętom.

                                                                                       …..........................................................

                                                                                                             Data i podpis Oferenta

Przejdź do wpisu
Powrót