Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

W dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącego poprawek w regulaminie wynagradzania nauczycieli.

2.      Sprawy różne.                                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                                            /-/ Ewa Podyma

Przejdź do wpisu
 •  

UWAGA! ZMIANA MIEJSCA POSIEDZENIA WSPÓLNYCH KOMISJI PROBLEMOWYCH.

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI PROBLEMOWYCH ODBĘDZIE SIĘ W SALI KONFERENCYJNEJ W CENTRUM SPORTU I REKREACJI W BŁONIU, UL. GRODZISKA 1.

 

W dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Komisja Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska).

 Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Omówienie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2024-2038.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu

                                                                                                          /-/ Tomasz Wiśniewski

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych

                                                                                                          /-/ Barbara Wielogórska

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

                                                                                                            /-/ Ewa Podyma

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

                                                                                                          /-/ Jarosław Uraszewski

 

     Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

                                                                                                      /-/ Grażyna Kościńska

 

     Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska

                                                                                                      /-/ Irena Waśniewska

                                                                                                                                            

Przejdź do wpisu
 •  

Uprzejmie informujemy, że stanowisko działalności  gospodarczej  i punkt potwierdzający profil zaufany w dniu 20 listopada 2023 r. będzie czynne do 15.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przejdź do wpisu
 •  

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 20 listopada 2023 r. o godz. 17:00

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza
w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

LXXIX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

 

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2.      Informacja o wnioskach do Protokołów z Sesji z dnia 9.10.2023 r., 16.10.2023 r. i 30.10.2023 r.

3.      Wnioski do porządku obrad.

4.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2023-2038.

5.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2023.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.

9.      Podjęcie uchwały  sprawie upamiętnienia obywateli Błonia wyznania mojżeszowego, zamordowanych przez okupanta w czasie II wojny światowej i wyrażenie zgody na umieszczenie tablicy pamięci na skwerku przy Muzeum Ziemi Błońskiej.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Gminie Błonie wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

11.  Podjęcie uchwały w podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz zasad zwrotu tych wydatków.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie w okolicach ulic Passowska i Modlińska.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie w okolicach ulic 3 Maja Szkolna
i Nowakowskiego.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie - Żukówka Północ.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

17.  Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.

18.  Zamknięcie Sesji.

 

  Przewodniczący Rady

                                                                         /-/ Tomasz Wiśniewski

 

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 16 listopada 2023 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

 

Porządek posiedzenia:

        1.      Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

        2.      Sprawy różne.

 

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                                      /-/ Grażyna Kościńska

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, 07.11.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Błonia

 

Burmistrz Błonia ogłasza V przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Błonie.

Przetargi odbędą się w dniu 12 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6 w sali konferencyjnej według kolejności zamieszczonej w ogłoszeniu:

1.   Godz. 10:00 - V przetarg na nieruchomości położone w Błoniu przy ul. Karczewskiego.

2.   Godz. 11:00 - V przetarg na nieruchomości położone w Błoniu przy ul. Mickiewicza.

3.   Godz. 12:00 - V przetarg na nieruchomości położone w Błoniu przy ul. Lesznowskiej.


Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży i regulamin można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Błoniu w Referacie Nieruchomości i Geodezji, pok. Nr 5, tel. 22 725 30 04 w. 170 lub 171 oraz na stronie internetowej urzędu: blonie.pl oraz bip.blonie.pl.

 

Przejdź do wpisu
 •  

Gmina Błonie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ”Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
- osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.
 
Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
 
W związku z powyższym, zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Błoniu ul. Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie – pokój 8, poprzez tel.: (22) 770 70 44 lub e-mail: kancelaria_ops@opsblonie.pl tytułem "Opieka wytchnieniowa - edycja 2024", w terminie do dnia  do 14.11.2023 roku.
 
Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: 
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024
 
  

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 07 listopada 2023  r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

 

Porządek posiedzenia:

  1.      Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej. 

          2.      Sprawy różne.

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                                       /-/ Irena Waśniewska

Przejdź do wpisu
 •  

Uprzejmie informujemy, że w dniach:

   od  31.10.2023 r.  do  03.11.2023 r. stanowisko działalności gospodarczej będzie czynne w godzinach od 10:00 do 13:00
-    06.11.2023 r. w godzinach od 11:00 do 14:00
-    07.11.2023 r. i 08.11.2023 r. w godzinach od 10:00 do 13:00.

Sprawy profilu zaufanego załatwiane będą w pokoju nr 8 tut. Urzędu.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Przejdź do wpisu
 •  

OGŁOSZENIE

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40)

w związku z wnioskiem Burmistrza Błonia

zwołuję

LXXVIII Sesję Rady Miejskiej

na dzień 30 października 2023 r. na godz. 17:15.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza
w Centrum Kultury w Błoniu.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Wnioski do porządku obrad.

3.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie – ul. Szkolna.

4.     Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przez Radę Miejską w Błoniu członków Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach Młodzieżowej Rady Miejskiej w Błoniu.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia obywateli Błonia wyznania mojżeszowego, zamordowanych przez okupanta w czasie II wojny światowej i wyrażenie zgody na umieszczenie tablicy pamięci na skwerku przy Muzeum Ziemi Błońskiej.

6.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2023-2038.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi.

8.     Rozpatrzenie spraw bieżących.

9.     Zamknięcie sesji.

 

                           

  Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                                                                                                                /-/ Tomasz Wiśniewski

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 30 października 2023 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

1.      Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

 

                                                                                                          Przewodnicząca Komisji

                                                                                                          /-/ Barbara Wielogórska

 

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 30 października 2023 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

 1.   Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2.   Sprawy różne. 

 

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                                      /-/ Grażyna Kościńska

 

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu  19 października 2023 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

 1.          Omówienie tematów na Sesję Rady Miejskiej.
 2.                  Sprawy różne.

 

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                                      /-/ Grażyna Kościńska

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 16 października 2023 r. o godz. 17:30 w sali konferencyjnej im Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

1.      Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na Sesję Rady Miejskiej.

2.      Sprawy różne.

 

                                                                                                          Przewodnicząca Komisji

                                                                                                          /-/ Barbara Wielogórska

 

Przejdź do wpisu
 •  

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40)

w związku z wnioskiem Burmistrza Błonia

zwołuję

LXXVII Sesję Rady Miejskiej

na dzień 16 października 2023 r. na godz. 17:45.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza
w Centrum Kultury w Błoniu.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Wnioski do porządku obrad.

3.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. na lata 2023 – 2025.

4.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXXVI/558/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 października 2023 r. w sprawie upamiętnienia obywateli Błonia wyznania mojżeszowego zamordowanych przez okupanta w czasie II wojny światowej
i wyrażenie zgody na umieszczenie tablicy pamięci na skwerku przy ul. Sienkiewicza, dz. ew. nr 43/1 obręb 0016.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi.

6.     Rozpatrzenie spraw bieżących.

7.     Zamknięcie sesji.

 

                           

        Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                                                                                                                /-/ Tomasz Wiśniewski

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 9 października 2023 r. o godz. 17:00

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza
w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

LXXVI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 4 września 2023 r.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2023-2038.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2023.
 6. Procedura związana z wyborami ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027:
  1. Przedstawienie opinii przez powołany przez Radę Miejską Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Przeprowadzenie tajnych głosowań w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie.
  4. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników przeprowadzonego tajnego głosowania w sprawie wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia obywateli Błonia wyznania mojżeszowego zamordowanych przez okupanta w czasie II wojny światowej i wyrażenie zgody na umieszczenie tablicy pamięci na skwerku przy Muzeum Ziemi Błońskiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Burmistrza Błonia wniosku mieszkańców domów przy ul. Legionów w Błoniu.
 9. Informacja o żądaniach (roszczeniach odszkodowawczych) w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzjach ustalających opłatę planistyczną w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Błonia o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
 11. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.
 12. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady

                                                                         /-/ Tomasz Wiśniewski

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 09 października 2023 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

1.      Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

2.      Sprawy różne.                                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                                            /-/ Ewa Podyma

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 5 października 2023 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej im Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

1.      Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na Sesję Rady Miejskiej.

2.      Sprawy różne.

 

                                                                                                          Przewodnicząca Komisji

                                                                                                          /-/ Barbara Wielogórska

 

 

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 26 września 2023 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

          1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Błonie programu „Błoński Bon Żłobkowy”.

          2. Spotkanie z dyrektorami publicznych przedszkoli z terenu Gminy Błonie.

       3.  Sprawy różne.

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                                            /-/ Ewa Podyma

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 11 września 2023 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Porządek posiedzenia:

1. Bezpieczeństwo Gminie Błonie - spotkanie z przedstawicielem Policji i Straży Miejskiej.
2. Strefa płatnego parkowania w Błoniu.
3. Sprawy różne.

 

                                                                                                          Przewodniczący Komisji

                                                                                                          /-/ Jarosław Uraszewski

 

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, 01.09.2023r.

Burmistrz Błonia ogłasza IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Błonie.
Przetargi odbędą się w dniu 5 października 2023r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6 w sali konferencyjnej według kolejności zamieszczonej w ogłoszeniu:
1.    Godz. 10.00 - IV przetarg na nieruchomości położone w Błoniu przy ul. Karczewskiego.
2.    Godz. 11.00 - IV przetarg na nieruchomości położone w Błoniu przy ul. Mickiewicza.
3.    Godz. 12.00 - IV przetarg na nieruchomości położone w Błoniu przy ul. Lesznowskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży i regulamin można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Błoniu w Referacie Nieruchomości i Geodezji, pok. Nr 5, tel. 22 7253004 w. 170 lub 171 oraz na stronie internetowej urzędu: blonie.pl oraz bip.blonie.pl.

 

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 4 września 2023 r. o godz. 17:30

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza
w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

LXXV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Informacja o wnioskach do Protokołów z Sesji z dnia 19.06.2023 r., 27.06.2023 r.
 i 3.07.2023 r.

3.     Wnioski do porządku obrad.

4.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2023-2038.

5.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2023.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Dębówka – etap I.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pisma i zajęcia stanowiska do wskazanego pisma.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pisma i zajęcia stanowiska do wskazanego pisma.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi.

13. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.

14. Zamknięcie Sesji.

  

  Przewodniczący Rady

                                                                         /-/ Tomasz Wiśniewski

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 4 września 2023 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

           1. Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/24.

           2.  Omówienie akcji „Lato w mieście”.

        3. Sprawy różne.

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                                            /-/ Ewa Podyma

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 31 sierpnia 2023 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

1.      Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

 

                                                                                                          Przewodnicząca Komisji

                                                                                                          /-/ Barbara Wielogórska

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 30 sierpnia 2023 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

 

Porządek posiedzenia:

       1.    Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

       2.    Sprawy różne.

 

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                                      /-/ Grażyna Kościńska

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 28 sierpnia 2023 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

Porządek posiedzenia:
1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
2. Sprawy różne.

 

                                                                                                            Przewodniczący Komisji
                                                                                                              /-/ Jarosław Uraszewski

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 10 sierpnia 2023 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

 

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie spraw bieżących.

 

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                                      /-/ Grażyna Kościńska

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 25 lipca 2023 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Porządek posiedzenia:

 1. Bezpieczeństwo na terenie miasta i gminy Błonie. 
 2. Sprawy różne.

                                                                                                          Przewodniczący Komisji

                                                                                                          /-/ Jarosław Uraszewski

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

                                                                                                                 Błonie, dnia 20.06.2023 r.

 

Burmistrz Błonia, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.40) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 29.06.2023 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Błonie przeznaczonych do oddania w najem na okres do 6-ciu miesięcy w formie bezprzetargowej:

 • część działki ewid. nr 60 obr. 0016 -16 o pow. 63 m.kw., położonej Rynek róg Sienkiewicza w Błoniu
 • część działki ewid. nr 59 obr. 0016 - 16 o pow. 35 m.kw., położonej Rynek 10 w Błoniu
 • część  działki ewid. nr 85 obr. 0016 -16 o pow. 11 m.kw., położonej przy ul. 11 Listopada 3/1 w  Błoniu
 • część działki ewid. nr 11/2 obr. 0023 -23 o pow. 2 m.kw., położonej przy ul. C.K. Norwida w Błoniu (przy Parku Bajka). 

 

 

 

 

 

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 3 lipca 2023 r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza
w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

LXXIV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Wnioski do porządku obrad.

3.     Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

4.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Uchwały Nr XVII/160/16  Rady Miejskiej
w Błoniu z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie  uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Błonie.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego   gminy Błonie.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXII/531/23 Rady Miejskiej
 w Błoniu z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
.

7.     Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.

8.     Zamknięcie Sesji.

 

  Przewodniczący Rady

                                                                         /-/ Tomasz Wiśniewski

Przejdź do wpisu
 •  

 

Burmistrz Błonia ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowią-cych własność Gminy Błonie.


Przetargi odbędą się w dniu 4 lipca 2023r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6 w sali konferencyjnej według kolejności zamieszczonej w ogłoszeniu:
1.    Godz. 10.00 - III przetarg na nieruchomości położone w Błoniu przy ul. Karczewskiego.
2.    Godz. 11.00 - III przetarg na nieruchomości położone w Błoniu przy ul. Mickiewicza.
3.    Godz. 12.00 - III przetarg na nieruchomości położone w Błoniu przy ul. Lesznowskiej.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży i regulamin można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Błoniu w Referacie Nieruchomości i Geodezji, pok. Nr 5, tel. 22 725-30-04 w. 170 lub 171 oraz na stronie internetowej urzędu: blonie.pl oraz bip.blonie.pl.

wiecej

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 27 czerwca 2023 r. o godz. 17:15 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

1.      Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na Sesję Rady Miejskiej.

 

                                                                                                          Przewodnicząca Komisji

                                                                                                          /-/ Barbara Wielogórska

Przejdź do wpisu
 •  

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40)

na wniosek Burmistrza Błonia

zwołuję

LXXIII Sesję Rady Miejskiej

na dzień 27 czerwca 2023 r. na godz. 17:30

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza
w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1B.

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2.     Wnioski do porządku obrad

3.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Modlińskiej na terenie działki ewid. nr 26/2 obr. 0004.

4.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Purzyckiego w Bieniewicach na terenie działki ewid. nr 195/3.

5.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2023.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Błonie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

9.     Rozpatrzenie spraw bieżących.

10.                       Zamknięcie sesji.

                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                               /-/ Tomasz Wiśniewski

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 27 czerwca 2023  r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

 

Porządek posiedzenia:

1    1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu za rok 2022.

2    2. Sprawy różne.

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                                       /-/ Irena Waśniewska

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 22 czerwca 2023 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

1.      Omówienie spraw bieżących.

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                                      /-/ Grażyna Kościńska

 

Przejdź do wpisu
 •  

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 19 czerwca 2023 r. o godz. 17:00

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza
w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

LXXII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o wnioskach do Protokołów z Sesji z dnia 4 maja 2023 r., 8 maja 2023 r, 16 maja 2023 r.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Raport o stanie Gminy Błonie za 2022 rok:
  1. przedstawienie raportu o stanie Gminy Błonie za 2022 rok,
  2. debata nad raportem,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Błonia wotum zaufania.
   5. Procedura związana z absolutorium:
  1. Przedstawienie przez Burmistrza Błonia:

-         sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2022,

-         sprawozdania finansowego za rok 2022,

-         informacji o stanie mienia komunalnego.

  1. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Błonia sprawozdaniu
   z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2022.
  2. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2022 oraz wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Błonia.
  3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia za rok 2022.
  4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2022 i sprawozdania finansowego za rok 2022 - dyskusja.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2022 i sprawozdania finansowego za 2022 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia.
   6.
   Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2023-2038.
   7.
   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2023.
   8.
     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/399/22 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 6 września 2022 r.w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Błonie „ Korpus Wsparcia Seniorów”  na rok 2023.
   9. 
   Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
   10. 
   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.
   11. 
   Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy trasie rowerowej przebiegającej przez miejscowości Błonie i Białuty, wzdłuż drogi wojewódzkiej 579.
   12. 
   Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.
   13. 
   Zamknięcie Sesji.

  Przewodniczący Rady

                                                                                             /-/ Tomasz Wiśniewski

Przejdź do wpisu
 •  

Błonie, 07.06.2023r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Błonia informuje, że: 

W dniu 30 maja 2023r. o godzinie 10.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6, odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Błonie, opisanej jako działka ewid. nr 5/11 o powierzchni 0,2710 ha, położonej w Błoniu w obrębie 0014-14, uregulowanej w KW nr WA1G/00065616/1.
Do przetargu został dopuszczony jeden uczestnik, brak było osób niedopuszczonych do przetargu.

Cena wywoławcza (netto) nieruchomości wynosiła:

2 168 000,00 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych)

Najwyższa cena (netto) osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła:

2 189 680,00 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) 

Cena nieruchomości wraz z doliczonym podatkiem VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży:

2 189 680,00 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) + 23% podatku VAT tj. 503 626,40zł (słownie: pięćset trzy tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych 40/100) 

Nabywca nieruchomości:

JAKON INWEST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, reprezentowana przez Pana Pawła Żywek.


Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej bip.blonie.pl oraz na stronie podmiotowej urzędu www.blonie.pl.

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 15 czerwca 2023 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej im Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Komisja Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska). 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na Sesję Rady Miejskiej w Błoniu.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu

                                                                                                           /-/ Tomasz Wiśniewski

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych

                                                                                                          /-/ Barbara Wielogórska

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

                                                                                                            /-/ Ewa Podyma

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

                                                                                                          /-/ Jarosław Uraszewski

 

     Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

                                                                                                      /-/ Grażyna Kościńska

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu  13 czerwca 2023 r. o godz. 16:00 w  Przedszkolu Publicznym Nr 4 „STOKROTKA” w Błoniu w oddziale zamiejscowym znajdującym się przy ul. Lesznowskiej 15a odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

 1. Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/2024.
 2.       Stypendia sportowe za rok 2022.
 3.       Sprawy różne.

 

                                                                                       Przewodnicząca Komisji

                                                                                                /-/ Ewa Podyma

Przejdź do wpisu
 •  

 

Informuję, że w związku z upływem kadencji dotychczasowych ławników sądów powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej w Błoniu o dokonanie wyboru ławników do:
− Sądu Okręgowego w Warszawie – 3 osoby
− Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim – 2 osoby,
− Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie w sprawach z zakresu prawa pracy – 3 osoby

W związku z powyższym ogłasza się nabór kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027
Zgłoszeń należy dokonać w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r.,poz. 217) stanowi, że:
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
− prezesi właściwych sądów,
− stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
− co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia (wzór karty zgłoszenia określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. (Dz. U. poz. 2155) dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

• Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Zgodnie z art. 162 § 7 u.s.p i § 8 u.s.p. koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Zgodnie z art. 162 § 7 u.s.p. koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z art. 162 § 8 u.s.p. koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Rada Miejska dokona wyboru ławników najpóźniej w październiku 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Błoniu po upływie terminu tj. po 30 czerwca 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych będą pozostawione bez dalszego biegu. Zgodnie z w/w ustawą przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Do pobrania poniżej oraz dostępne również w Biurze Obsługi Interesanta – Ratusz pok. Nr 1 i Biurze Rady Miejskiej – Centrum Kultury – piętro II - są wzory:
- karty zgłoszenia kandydata na ławnika
- listy osób (50 obywateli) zgłaszających kandydata na ławnika
- oświadczeń składanych przez kandydata na ławnika

Informacji związanych z wyborami na ławników udziela Biuro Rady Miejskiej w Błoniu tel. (22)-752-63-33

Przewodniczący Rady
/-/ Tomasz Wiśniewski

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

Uprzejmie informujemy, że w dniach:
- 05.06.2023 r.  i  09.06.2023 r. stanowisko działalności  gospodarczej będzie nie czynne z powodu urlopu pracownika
- 06.06.2023 r. i 07.06.2023 r. stanowisko działalności gospodarczej  będzie czynne w godzinach  od 10:00 do 13:00.
Sprawy profilu zaufanego załatwiane będą w pokoju nr 8 tut. Urzędu.

                            Za utrudnienia przepraszamy.

Przejdź do wpisu
 •  

Burmistrz Błonia ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Błonie.
Przetargi odbędą się w dniu 4 lipca 2023r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6 w sali konferencyjnej według kolejności zamieszczonej w ogłoszeniu:
1.    Godz. 10.00 - III przetarg na nieruchomości położone w Błoniu przy ul. Karczewskiego.
2.    Godz. 11.00 - III przetarg na nieruchomości położone w Błoniu przy ul. Mickiewicza.
3.    Godz. 12.00 - III przetarg na nieruchomości położone w Błoniu przy ul. Lesznowskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży i regulamin można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Błoniu w Referacie Nieruchomości i Geodezji, pok. Nr 5, tel. 22 7253004 w. 170 lub 171 oraz na stronie internetowej urzędu: blonie.pl oraz bip.blonie.pl.

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 30 maja 2023 r. o godz. 07:30 w trybie hybrydowym odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

1.      Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na Sesję Rady Miejskiej.

 

                                                                                                          Przewodnicząca Komisji

                                                                                                          /-/ Barbara Wielogórska

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 25 maja 2023 r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Porządek posiedzenia:

1. Bezpieczeństwo na drogach

2. Strefa płatnego parkowania

3.  Sprawy różne

4. Zamknięcie 

                                                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                                                          /-/ Jarosław Uraszewski

 

Przejdź do wpisu
 •  

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40)

na wniosek Radnych Rady Miejskiej w Błoniu, w związku
 z art. 15zzx ust.
1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 13 maja 2022 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 1025)

zwołuję

LXXI Sesję Rady Miejskiej w Błoniu

na dzień 16 maja 2023 r. na godz. 7:45.

Sesja odbędzie się w trybie hybrydowym.

Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Wnioski do porządku obrad.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi.

4.    Rozpatrzenie spraw bieżących.

5.    Rozpatrzenie spraw bieżących.

6.    Rozpatrzenie spraw bieżących.

7.    Rozpatrzenie spraw bieżących.

8.    Rozpatrzenie spraw bieżących.

9.    Zamknięcie Sesji.

 

 

Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej https://transmisja.esesja.pl/blonie

 

 

 

          Przewodniczący Rady

                                                                           /-/ Tomasz Wiśniewski

Przejdź do wpisu
 •  

Burmistrz Błonia, działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.40 ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 12.05.2023r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w formie bezprzetargowej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LXX/514/23 z dnia 8 maja 2023r.:

- część stanowiącą 25 m.kw. działki  ewid. nr 57/1obr. 0015-15, położonej w Błoniu przy ul. Traugutta 18 , stanowiącej własność Gminy Błonie.

 

Przejdź do wpisu
 •  

Informujemy, że od 8 maja 2023 r. rusza sprzedaż końcowa węgla będącego w dyspozycji  gminy Błonie, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). 
Mieszkańcy uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od miasta, muszą złożyć stosowny wniosek.
Ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej w naszej gminie wynosi 142,8 tony (89,48 tony orzecha i 53,32  tony groszku).
Ilość ta stanowi nieodebrane zamówienia i resztki dostaw. Cena węgla wynosi 1850,00 zł brutto za tonę z załadunkiem. Cena nie obejmuje pakowania (w worki lub na palety) ani transportu ze składu do miejsca zamieszkania.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, następuje:

1) wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla;
Nowy nabór wniosków na sprzedaż końcową węgla rozpocznie się od 8 maja 2023 r. i zakończy najpóźniej do 30 czerwca 2023 r. Nowe wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do urzędu do wyczerpania ilości paliwa stałego. W sytuacji gdy wniosek zostanie złożony poza wyznaczonym terminem, zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.

2) brak limitu ilościowego;
Zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

3) możliwość zakupu węgla przez mieszkańców innych gmin.
Zgodnie z nowelizacją ustawy możliwy jest zakup węgla w innej gminie, o ile wnioskodawcy są uprawnieni do dodatku węglowego.

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 04 maja 2023 r. o godz. 17:15 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska).

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej w Błoniu.

3. Sprawy różne.

4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu

/-/ Tomasz Wiśniewski

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych

/-/ Barbara Wielogórska

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

/-/ Ewa Podyma

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

/-/ Jarosław Uraszewski

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

/-/ Grażyna Kościńska

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska

                                                                                                                 /-/ Irena Waśniewska

Przejdź do wpisu

Informacja dot. pracy stanowiska działalności  gospodarczej  i punktu potwierdzającego profil zaufany w dniu 22 listopada 2023 r.

 • 21 listopada 2023 12:25

Uprzejmie informujemy, że stanowisko działalności gospodarczej w dniu 22 listopada 2023 r. (środa) będzie nieczynne.
Zapraszamy do "Punktu potwierdzającego profil zaufany" do pok. nr 8.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Przejdź do wpisu

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa - 30.08.2023 r.

 • 23 sierpnia 2023 14:21

W dniu 30 sierpnia 2023 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

 

Porządek posiedzenia:

       1.    Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

       2.    Sprawy różne.

 

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                                      /-/ Grażyna Kościńska

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 22 sierpnia 2023 14:13

 

Uprzejmie informujemy, że stanowisko działalności  gospodarczej w dniu 25 sierpnia 2023 r. będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przejdź do wpisu

Informacja dot. pracy stanowiska działalności  gospodarczej

 • 18 sierpnia 2023 11:05

 

Uprzejmie informujemy, że stanowisko działalności  gospodarczej w dniach:

od 21 sierpnia 2023 r. do 28 sierpnia 2023 r.
będzie czynne od 11.00 do 13.00

2930 sierpnia 2023 r. będzie nieczynne.


Punkt potwierdzający profil zaufany nieczynny
od 21 sierpnia 2023 r. do 30 sierpnia 2023 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przejdź do wpisu

Informacja dot. stanowiska działalności gospodarczej i punktu potwierdzającego profil zaufany

 • 04 lipca 2023 15:40

Uprzejmie informujemy, że stanowisko działalności  gospodarczej  i punkt potwierdzający profil zaufany 
w dniach:
10 lipca 2023 r.  będzie czynne   od 10.00 do 12.45
11 lipca 2023 r.  będzie czynne   od 8.00 do 11.00
12 lipca 2023 r.  będzie czynne   od 8.00 do 11.00
13 lipca 2023 r.  będzie czynne   od 8.00 do 11.00
14 lipca 2023 r.  będzie czynne   od 8.00 do 11.00

Za utrudnienia przepraszamy.

Przejdź do wpisu

Informacja - 2 maja 2023

 • 14 kwietnia 2023 15:54

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2023 r. Urząd Miejski w Błoniu będzie nieczynny.  Za utrudnienia przepraszamy.
                             
Podstawa prawna:  art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks  pracy  ( j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510; ost. zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2140)              

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 05 kwietnia 2023 15:53

Informujemy, że w dniu 7.04.2023 Urząd Miejski w Błoniu czynny jest do godziny 14.00.

Przejdź do wpisu

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych - 9.03.2023 r.

 • 02 marca 2023 13:35

W dniu 9 marca 2023 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej im Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

                                                                                                          Przewodnicząca Komisji

                                                                                                          /-/ Barbara Wielogórska

Przejdź do wpisu
Powrót