Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

Błonie, 07.06.2023r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Błonia informuje, że: 

W dniu 30 maja 2023r. o godzinie 10.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6, odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Błonie, opisanej jako działka ewid. nr 5/11 o powierzchni 0,2710 ha, położonej w Błoniu w obrębie 0014-14, uregulowanej w KW nr WA1G/00065616/1.
Do przetargu został dopuszczony jeden uczestnik, brak było osób niedopuszczonych do przetargu.

Cena wywoławcza (netto) nieruchomości wynosiła:

2 168 000,00 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych)

Najwyższa cena (netto) osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła:

2 189 680,00 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) 

Cena nieruchomości wraz z doliczonym podatkiem VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży:

2 189 680,00 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) + 23% podatku VAT tj. 503 626,40zł (słownie: pięćset trzy tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych 40/100) 

Nabywca nieruchomości:

JAKON INWEST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, reprezentowana przez Pana Pawła Żywek.


Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej bip.blonie.pl oraz na stronie podmiotowej urzędu www.blonie.pl.

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 15 czerwca 2023 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej im Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Komisja Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska). 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na Sesję Rady Miejskiej w Błoniu.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu

                                                                                                           /-/ Tomasz Wiśniewski

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych

                                                                                                          /-/ Barbara Wielogórska

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

                                                                                                            /-/ Ewa Podyma

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

                                                                                                          /-/ Jarosław Uraszewski

 

     Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

                                                                                                      /-/ Grażyna Kościńska

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu  13 czerwca 2023 r. o godz. 16:00 w  Przedszkolu Publicznym Nr 4 „STOKROTKA” w Błoniu w oddziale zamiejscowym znajdującym się przy ul. Lesznowskiej 15a odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

 1. Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/2024.
 2.       Stypendia sportowe za rok 2022.
 3.       Sprawy różne.

 

                                                                                       Przewodnicząca Komisji

                                                                                                /-/ Ewa Podyma

Przejdź do wpisu
 •  

 

Informuję, że w związku z upływem kadencji dotychczasowych ławników sądów powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej w Błoniu o dokonanie wyboru ławników do:
− Sądu Okręgowego w Warszawie – 3 osoby
− Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim – 2 osoby,
− Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie w sprawach z zakresu prawa pracy – 3 osoby

W związku z powyższym ogłasza się nabór kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027
Zgłoszeń należy dokonać w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r.,poz. 217) stanowi, że:
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
− prezesi właściwych sądów,
− stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
− co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia (wzór karty zgłoszenia określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. (Dz. U. poz. 2155) dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

• Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Zgodnie z art. 162 § 7 u.s.p i § 8 u.s.p. koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Zgodnie z art. 162 § 7 u.s.p. koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z art. 162 § 8 u.s.p. koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Rada Miejska dokona wyboru ławników najpóźniej w październiku 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Błoniu po upływie terminu tj. po 30 czerwca 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych będą pozostawione bez dalszego biegu. Zgodnie z w/w ustawą przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Do pobrania poniżej oraz dostępne również w Biurze Obsługi Interesanta – Ratusz pok. Nr 1 i Biurze Rady Miejskiej – Centrum Kultury – piętro II - są wzory:
- karty zgłoszenia kandydata na ławnika
- listy osób (50 obywateli) zgłaszających kandydata na ławnika
- oświadczeń składanych przez kandydata na ławnika

Informacji związanych z wyborami na ławników udziela Biuro Rady Miejskiej w Błoniu tel. (22)-752-63-33

Przewodniczący Rady
/-/ Tomasz Wiśniewski

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

Uprzejmie informujemy, że w dniach:
- 05.06.2023 r.  i  09.06.2023 r. stanowisko działalności  gospodarczej będzie nie czynne z powodu urlopu pracownika
- 06.06.2023 r. i 07.06.2023 r. stanowisko działalności gospodarczej  będzie czynne w godzinach  od 10:00 do 13:00.
Sprawy profilu zaufanego załatwiane będą w pokoju nr 8 tut. Urzędu.

                            Za utrudnienia przepraszamy.

Przejdź do wpisu
 •  

Burmistrz Błonia ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Błonie.
Przetargi odbędą się w dniu 4 lipca 2023r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6 w sali konferencyjnej według kolejności zamieszczonej w ogłoszeniu:
1.    Godz. 10.00 - III przetarg na nieruchomości położone w Błoniu przy ul. Karczewskiego.
2.    Godz. 11.00 - III przetarg na nieruchomości położone w Błoniu przy ul. Mickiewicza.
3.    Godz. 12.00 - III przetarg na nieruchomości położone w Błoniu przy ul. Lesznowskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży i regulamin można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Błoniu w Referacie Nieruchomości i Geodezji, pok. Nr 5, tel. 22 7253004 w. 170 lub 171 oraz na stronie internetowej urzędu: blonie.pl oraz bip.blonie.pl.

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 30 maja 2023 r. o godz. 07:30 w trybie hybrydowym odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

1.      Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na Sesję Rady Miejskiej.

 

                                                                                                          Przewodnicząca Komisji

                                                                                                          /-/ Barbara Wielogórska

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 25 maja 2023 r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Porządek posiedzenia:

1. Bezpieczeństwo na drogach

2. Strefa płatnego parkowania

3.  Sprawy różne

4. Zamknięcie 

                                                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                                                          /-/ Jarosław Uraszewski

 

Przejdź do wpisu
 •  

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40)

na wniosek Radnych Rady Miejskiej w Błoniu, w związku
 z art. 15zzx ust.
1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 13 maja 2022 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 1025)

zwołuję

LXXI Sesję Rady Miejskiej w Błoniu

na dzień 16 maja 2023 r. na godz. 7:45.

Sesja odbędzie się w trybie hybrydowym.

Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Wnioski do porządku obrad.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi.

4.    Rozpatrzenie spraw bieżących.

5.    Rozpatrzenie spraw bieżących.

6.    Rozpatrzenie spraw bieżących.

7.    Rozpatrzenie spraw bieżących.

8.    Rozpatrzenie spraw bieżących.

9.    Zamknięcie Sesji.

 

 

Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej https://transmisja.esesja.pl/blonie

 

 

 

          Przewodniczący Rady

                                                                           /-/ Tomasz Wiśniewski

Przejdź do wpisu
 •  

Burmistrz Błonia, działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.40 ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 12.05.2023r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w formie bezprzetargowej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LXX/514/23 z dnia 8 maja 2023r.:

- część stanowiącą 25 m.kw. działki  ewid. nr 57/1obr. 0015-15, położonej w Błoniu przy ul. Traugutta 18 , stanowiącej własność Gminy Błonie.

 

Przejdź do wpisu
 •  

Informujemy, że od 8 maja 2023 r. rusza sprzedaż końcowa węgla będącego w dyspozycji  gminy Błonie, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). 
Mieszkańcy uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od miasta, muszą złożyć stosowny wniosek.
Ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej w naszej gminie wynosi 142,8 tony (89,48 tony orzecha i 53,32  tony groszku).
Ilość ta stanowi nieodebrane zamówienia i resztki dostaw. Cena węgla wynosi 1850,00 zł brutto za tonę z załadunkiem. Cena nie obejmuje pakowania (w worki lub na palety) ani transportu ze składu do miejsca zamieszkania.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, następuje:

1) wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla;
Nowy nabór wniosków na sprzedaż końcową węgla rozpocznie się od 8 maja 2023 r. i zakończy najpóźniej do 30 czerwca 2023 r. Nowe wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do urzędu do wyczerpania ilości paliwa stałego. W sytuacji gdy wniosek zostanie złożony poza wyznaczonym terminem, zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.

2) brak limitu ilościowego;
Zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

3) możliwość zakupu węgla przez mieszkańców innych gmin.
Zgodnie z nowelizacją ustawy możliwy jest zakup węgla w innej gminie, o ile wnioskodawcy są uprawnieni do dodatku węglowego.

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 04 maja 2023 r. o godz. 17:15 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska).

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej w Błoniu.

3. Sprawy różne.

4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu

/-/ Tomasz Wiśniewski

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych

/-/ Barbara Wielogórska

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

/-/ Ewa Podyma

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

/-/ Jarosław Uraszewski

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

/-/ Grażyna Kościńska

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska

                                                                                                                 /-/ Irena Waśniewska

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 17 kwietnia 2023 r. o godz. 17:30 w trybie hybrydowym odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

1.      Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na Sesję Rady Miejskiej.

2.      Sprawy różne.

 

                                                                                                          Przewodnicząca Komisji

                                                                                                          /-/ Barbara Wielogórska

Przejdź do wpisu
 •  

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40)

na wniosek Burmistrza Błonia, w związku z art. 15zzx ust.
1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 13 maja 2022 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 1025)

zwołuję

LXVIII Sesję Rady Miejskiej w Błoniu

na dzień 18 kwietnia 2023 r. na godz. 17:00.

Sesja odbędzie się w trybie hybrydowym.

 

Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Wnioski do porządku obrad.

3.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2023-2038.

4.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2023.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi.

6.    Rozpatrzenie spraw bieżących.

7.    Zamknięcie Sesji.

 

 

Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej https://transmisja.esesja.pl/blonie

 

 

 

          Przewodniczący Rady

                                                                           /-/ Tomasz Wiśniewski

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 18 kwietnia 2023 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury  w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury w Błoniu za rok 2022.
 2. Sprawy różne.

 

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                                            /-/ Ewa Podyma

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40)

na wniosek Radnych Rady Miejskiej, w związku z art. 15zzx ust.
1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 13 maja 2022 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 1025)

zwołuję

LXVII Sesję Rady Miejskiej w Błoniu

na dzień 6 kwietnia 2023 r. na godz. 08:00.

Sesja odbędzie się w trybie hybrydowym.

Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Wnioski do porządku obrad.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi.

4.    Rozpatrzenie spraw bieżących.

5.    Rozpatrzenie spraw bieżących.

6.    Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej https://transmisja.esesja.pl/blonie

 

 

          Przewodniczący Rady

                                                                           /-/ Tomasz Wiśniewski

Przejdź do wpisu

Informacja Burmistrza Błonia

 •  

Burmistrz Błonia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Błonie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 5/11 o pow. 0,2710 ha, położona w obr. 0014-14, miasto Błonie.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2023r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6 (Ratusz) w sali konferencyjnej o godz. 10 00.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży i regulamin można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Błoniu w Referacie Nieruchomości i Geodezji, pok. Nr 5, tel. 22 7253004 w. 170 lub 171 oraz na stronie internetowej urzędu: blonie.pl oraz bip.blonie.pl.

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 3 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza
w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

LXVI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

1.                Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2.                Informacja o wnioskach do Protokołów z Sesji z dnia 6.02., 14.02., 2.03., 13.03. i 17.03.2023 r.

3.                Wnioski do porządku obrad.

4.                Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2023-2038.

5.                Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2023.

6.                Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.

7.                Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

8.                Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2023 roku.

9.                Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bieniewo-Parcela.

10.          Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

11.          Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.

12.          Zamknięcie Sesji.

  Przewodniczący Rady

                                                                          /-/ Tomasz Wiśniewski

Przejdź do wpisu
 •  

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40)

na wniosek Radnych Rady Miejskiej, w związku z art. 15zzx ust.
1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 13 maja 2022 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 1025)

zwołuję

LXV Sesję Rady Miejskiej w Błoniu

na dzień 30 marca 2023 r. na godz. 16:45.

Sesja odbędzie się w trybie hybrydowym.

 

 

Porządek posiedzenia:

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Wnioski do porządku obrad.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi.

4.    Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej https://transmisja.esesja.pl/blonie

 

 

 

          Przewodniczący Rady

                                                                           /-/ Tomasz Wiśniewski

Przejdź do wpisu
 •  

  Burmistrz Błonia, działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t .j. Dz.U. z 2023 r., poz.40 ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 24.03.2023 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w obrębie 0014-14 :


-  działka ewid.nr 13/13 o pow .69 m², część działki  ewid.nr 13/104 o pow. 45 m²  i część działki ewid.nr 13/14 o pow. 70 m ²( łączna powierzchnia działek -184m² ), położone przy ul. Targowej 3 c  w Błoniu, stanowiące własność Gminy Błonie, przeznaczone do oddania w najem w formie bezprzetargowej.

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 30 marca 2023 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej im Jacka Fuglewicza
w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

1.      Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na Sesję Rady Miejskiej.

2.      Sprawy różne.

 

                                                                                                          Przewodnicząca Komisji

                                                                                                          /-/ Barbara Wielogórska

 

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 29 marca 2023 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

22. Sprawy różne.

 

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                                      /-/ Grażyna Kościńska

Przejdź do wpisu
 •  

 

W dniu 28 marca 2023  r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza
w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

 

Porządek posiedzenia:

1.      Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na sesję Rady Miejskiej.

2.      Analiza dostępności usług medycznych w Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Błoniu.  

3.      Sprawy różne.

 

                                                                                                   Przewodnicząca Komisji

                                                                                                       /-/ Irena Waśniewska

Przejdź do wpisu
 •  

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40)
na wniosek Radnych Rady Miejskiej, w związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 13 maja 2022 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 1025)
zwołuję
LXIV Sesję Rady Miejskiej w Błoniu
na dzień 17 marca 2023 r. na godz. 08:00.
Sesja odbędzie się w trybie hybrydowym.


Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Wnioski do porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi.
4.    Rozpatrzenie spraw bieżących.
5.    Zamknięcie sesji.

Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej https://transmisja.esesja.pl/blonie

Przewodniczący Rady
/-/ Tomasz Wiśniewski

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 13 marca 2023 r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza
w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

LXIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2023-2038.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LX/461/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 6 lutego 2023 r.
  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci z niepełnosprawnościami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Nowa Wieś, uchwalonego Uchwałą nr XXXI/210/05 z dnia 18 kwietnia 2005 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Błonie i Gminy Błonie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stare Faszczyce gm. Błonie – etap I B.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem gruntów z zasobu gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Błonie nieruchomości gruntowej położonej w mieście Błonie w obrębie 0028-28.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własności Gminy Błonie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 13. Przedstawienie informacji dotyczącej Krajowego Planu Strategicznego w obszarze Rolnictwo przez doradcę Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
 14. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Błoniu za rok 2022 – dyskusja.
 15. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.
 16. Zamknięcie Sesji.

  Przewodniczący Rady

                                                                                                               /-/ Tomasz Wiśniewski

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 8 marca 2023 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                                      /-/ Grażyna Kościńska

Przejdź do wpisu
 •  

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40)

na wniosek Radnych Rady Miejskiej, w związku z art. 15zzx ust.
1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 13 maja 2022 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 1025)

zwołuję

LXII Sesję Rady Miejskiej w Błoniu

na dzień 2 marca 2023 r. na godz. 16:00.

Sesja odbędzie się w trybie hybrydowym.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Burmistrza Błonia podania z dnia 18 stycznia 2023 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi.
 5. Zamknięcie sesji.

Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej https://transmisja.esesja.pl/blonie

          Przewodniczący Rady

                                                                           /-/ Tomasz Wiśniewski

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

W dniu  7 marca 2023 r. o godz. 16:30 w  sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na Sesję Rady Miejskiej.
 2. Podsumowanie akcji „Zima w mieście”.
 3. Rozbudowa placówek oświatowych – stopień zaawansowania prac.
 4. Sprawy różne.

                                                                                       Przewodnicząca Komisji

                                                                                                /-/ Ewa Podyma

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 6 marca 2023  r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                                       /-/ Irena Waśniewska

Przejdź do wpisu
 •  

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40) na wniosek Radnych Rady Miejskiej, w związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 1025)

zwołuję LXI Sesję Rady Miejskiej w Błoniu na dzień 14 lutego 2023 r. na godz. 17:00.

Sesja odbędzie się w trybie hybrydowym.

Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Wnioski do porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie skargi.
4.    Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Tomasz Wiśniewski

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 14 lutego 2023 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

Porządek posiedzenia:
1. Strefa płatnego parkowania w Błoniu.
2. Sprawy różne.
3. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jarosław Uraszewski
 

Przejdź do wpisu
 • 01 lutego 2023 14:40

Burmistrz Błonia informuje, że począwszy od 2023 roku wprowadza indywidualne rachunki bankowe dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od środków transportowych.

Przejdź do wpisu
 •  

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 6 lutego 2023 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza
w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

LX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 9, 19 (kontynuowanej w dniu 23 stycznia 2023 r.).
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2023-2038.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/399/22 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 6 września 2022 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Błonie "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 grudnia 2018 r.
   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Kopytów – Obszar 1 i Obszar 2.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Błonie nieruchomości gruntowej w obrębie Łaźniew- Majątek.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu dla budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego niskiego napięcia nN-1kV wraz ze złączem kablowym ZK w działkach ewidencyjnych nr 44/5
  i 43/1, położonych w Błoniu w obrębie 0016-16, stanowiących własność Gminy Błonie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Marysinek – część wsi Wola Łuszczewska na Marysinek – wieś.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Łaźniew-Majątek – część wsi Łaźniew na Łaźniew-Majątek – wieś.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Kopytów-Majątek – część wsi Kopytów na Kopytów-Majątek – osada.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych lub osadników
   w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nowego Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Błoniu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 19. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.
 20. Zamknięcie Sesji.

  Przewodniczący Rady

                                                                                                               /-/ Tomasz Wiśniewski

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 30 stycznia 2023  r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                                       /-/ Irena Waśniewska

Przejdź do wpisu

Informacja - 2 maja 2023

 • 14 kwietnia 2023 15:54

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2023 r. Urząd Miejski w Błoniu będzie nieczynny.  Za utrudnienia przepraszamy.
                             
Podstawa prawna:  art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks  pracy  ( j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510; ost. zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2140)              

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 05 kwietnia 2023 15:53

Informujemy, że w dniu 7.04.2023 Urząd Miejski w Błoniu czynny jest do godziny 14.00.

Przejdź do wpisu

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych - 9.03.2023 r.

 • 02 marca 2023 13:35

W dniu 9 marca 2023 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej im Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

                                                                                                          Przewodnicząca Komisji

                                                                                                          /-/ Barbara Wielogórska

Przejdź do wpisu
Powrót