Menu Podmiotowe menu ikonka

Wpis archiwalny 2023-06-09 13:52:03 Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na prowadzeniu punktu zbierania odpadów realizowanego na działce nr ewid 4/134 obręb 0029 Miasto Błonie
  • 09 czerwca 2023

Błonie, dn. 09.06.2023 r. BURMISTRZ  BŁONIA O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisk...

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-06-07 15:27:47 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Błonie
  • 07 czerwca 2023

Błonie, 07.06.2023r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Błonia informuje, że: 

W dniu 30 maja 2023r. o godzinie 10.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6, odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Błonie, opisanej jako działka ewid. nr 5/11 o powierzchni 0,2710 ha, położonej w Błoniu w obrębie 0014-14, uregulowanej w KW nr WA1G/00065616/1.
Do przetargu został dopuszczony jeden uczestnik, brak było osób niedopuszczonych do przetargu.

Cena wywoławcza (netto) nieruchomości wynosiła:

2 168 000,00 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych)

Najwyższa cena (netto) osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła:

2 189 680,00 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) 

Cena nieruchomości wraz z doliczonym podatkiem VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży:

2 189 680,00 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) + 23% podatku VAT tj. 503 626,40zł (słownie: pięćset trzy tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych 40/100) 

Nabywca nieruchomości:

JAKON INWEST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, reprezentowana przez Pana Pawła Żywek.


Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej bip.blonie.pl oraz na stronie podmiotowej urzędu www.blonie.pl.

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-06-07 09:27:10 Zarządzenie Nr 33/2023 Burmistrza Błonia z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach
  • 07 czerwca 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900) i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) - zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach, ogłoszony Zarządzeniem Nr 26/2023 Burmistrza Błonia z dnia 5 maja 2023 r. i przeprowadzony w dniu 6 czerwca 2023 r. przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Błonia z dnia 23 maja 2023 r. 

§ 2.

Komisja w drodze postępowania konkursowego wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach. 

§ 3.

Kandydatem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach jest Pan Marek Parafiniuk.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-06-07 08:50:04 Obwieszczenie nr 17/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Engelmana, Błonie
  • 07 czerwca 2023

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-06-02 10:47:50 Raport o stanie gminy Błonie za 2022 rok
  • 02 czerwca 2023

Na Sesji Rady Miejskiej w Błoniu, która odbędzie się w 19 czerwca 2023r., o godz. 17:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu, Burmistrz Błonia przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności w roku 2022, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej.

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku. (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) art. 28aa nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata, w której oprócz Radnych będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Błonie. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Burmistrzowi Błonia.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 28aa ust. 7 mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błoniu pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 50 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy – a więc do dnia 16 czerwca 2023 r.
Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.

Zgłoszenia mieszkańców gminy Błonie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 16 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Błoniu (Ratusz, 
ul. Rynek 6) w dniach: w poniedziałek do godz. 18.00, wtorek – piątek w godz. 8.00 – 16.00.

Formularz zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Błoniu oraz w plikach poniżej.     

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/  Tomasz Wiśniewski

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-06-02 10:47:50 Raport o stanie gminy Błonie za 2022 rok
  • 02 czerwca 2023

Na Sesji Rady Miejskiej w Błoniu, która odbędzie się w 19 czerwca 2023r., o godz. 17:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu, Burmistrz Błonia przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności w roku 2022, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej.

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku. (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) art. 28aa nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata, w której oprócz Radnych będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Błonie. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Burmistrzowi Błonia.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 28aa ust. 7 mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błoniu pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 50 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy – a więc do dnia 16 czerwca 2023 r.
Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.

Zgłoszenia mieszkańców gminy Błonie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 16 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Błoniu (Ratusz, 
ul. Rynek 6) w dniach: w poniedziałek do godz. 18.00, wtorek – piątek w godz. 8.00 – 16.00.

Formularz zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Błoniu oraz w plikach poniżej.     

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/  Tomasz Wiśniewski

Przejdź
Wpis archiwalny 2023-05-31 15:42:42 Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. budowy czterech zbiorników na olej opałowy lekki na potrzeby grzewcze Zakładu Ciepłowniczego Geotermii Mazowieckiej S. A. w Błoniu przy ul. Kilińskiego 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  • 31 maja 2023

Błonie, dn. 29.05.2023 r.

BURMISTRZ  BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

 Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775.) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku firmy Geotermia Mazowiecka S. A. z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Spółdzielczej 9A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu P. Marka Balcera oraz Prokurenta P. Marcina Słowek wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie:


czterech zbiorników na olej opałowy lekki na potrzeby grzewcze Zakładu Ciepłowniczego Geotermii Mazowieckiej S. A. w Błoniu przy ul. Kilińskiego 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 113, obręb geodezyjny 0016 Błonie, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie.


Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2022 poz. 2000), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Klimatu Środowiska Nieruchomości i Geodezji w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Przejdź
Wpis archiwalny 2023-05-31 15:42:42 Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. budowy czterech zbiorników na olej opałowy lekki na potrzeby grzewcze Zakładu Ciepłowniczego Geotermii Mazowieckiej S. A. w Błoniu przy ul. Kilińskiego 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  • 31 maja 2023

Błonie, dn. 29.05.2023 r.

BURMISTRZ  BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

 Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775.) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku firmy Geotermia Mazowiecka S. A. z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Spółdzielczej 9A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu P. Marka Balcera oraz Prokurenta P. Marcina Słowek wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie:

 

czterech zbiorników na olej opałowy lekki na potrzeby grzewcze Zakładu Ciepłowniczego Geotermii Mazowieckiej S. A. w Błoniu przy ul. Kilińskiego 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 113, obręb geodezyjny 0016 Błonie, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie.

 

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2022 poz. 2000), strony ma prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Klimatu Środowiska Nieruchomości i Geodezji w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek w godzinach 8:00 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Przejdź
Wpis archiwalny 2023-05-31 15:42:42 Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. budowy czterech zbiorników na olej opałowy lekki na potrzeby grzewcze Zakładu Ciepłowniczego Geotermii Mazowieckiej S. A. w Błoniu przy ul. Kilińskiego 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  • 31 maja 2023

Błonie, dn. 29.05.2023 r.

BURMISTRZ  BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

 Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775.) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku firmy Geotermia Mazowiecka S. A. z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Spółdzielczej 9A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu P. Marka Balcera oraz Prokurenta P. Marcina Słowek wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie:


czterech zbiorników na olej opałowy lekki na potrzeby grzewcze Zakładu Ciepłowniczego Geotermii Mazowieckiej S. A. w Błoniu przy ul. Kilińskiego 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 113, obręb geodezyjny 0016 Błonie, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie.


Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2022 poz. 2000), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Klimatu Środowiska Nieruchomości i Geodezji w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Przejdź
Wpis archiwalny 2023-05-31 15:42:42 Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. budowy czterech zbiorników na olej opałowy lekki na potrzeby grzewcze Zakładu Ciepłowniczego Geotermii Mazowieckiej S. A. w Błoniu przy ul. Kilińskiego 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  • 31 maja 2023

Błonie, dn. 29.05.2023 r.

BURMISTRZ  BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

 Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775.) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku firmy Geotermia Mazowiecka S. A. z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Spółdzielczej 9A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu P. Marka Balcera oraz Prokurenta P. Marcina Słowek wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie:


czterech zbiorników na olej opałowy lekki na potrzeby grzewcze Zakładu Ciepłowniczego Geotermii Mazowieckiej S. A. w Błoniu przy ul. Kilińskiego 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 113, obręb geodezyjny 0016 Błonie, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie.


Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2022 poz. 2000), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Klimatu Środowiska Nieruchomości i Geodezji w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Przejdź